งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 814
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. นางสาวณัฏฐ์วารี    วรโชติกลวัชร
2. นางสาวศุภรัตน์    แซ่หวู่
1. นางสาวณิชาภัทร    เฉียงตะวัน
2. นางสาวพรเพ็ญ    อาทิตย์รุ่งเจริญ
2 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    รักชาติ
2. เด็กหญิงอาฟ่ง    แซ่หมู่
1. นางสาวขวัญเรือน    วุฒินันชัย
2. นายธีรณินทร์    ธีรโชติฉัตร
3 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงลัดตยา    จินจำ
2. เด็กหญิงณเพื่อนขวัญ    ฐาวัฒนมงคล
1. นางสาวปรียานุช    สุเนติโกวิท
2. นางสาววรรณพร    แก้วมูล
4 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. นางสาวศศิญา    สิทธิเสนา
2. นางสาววรรณา    กูซือ
1. นางศิรดา    ชาวส้าน
2. นายศุภกฤต    แซ่รี
5 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายสมบูรณ์    เชอหมื่อ
2. เด็กชายอาเคอ    ภูเชกู่
1. นางสาวจิรนันท์    เซตูกู
2. นางสาวภัทรวดี    ขัดคำ
6 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายกฤติพงษ์    อารมดี
2. เด็กชายวรวิทย์    จัยพรม
1. นางสาววิชุดา    ยืนยงกุล
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายสมพร    แซ่ถัง
2. เด็กหญิงศศิกานต์    มาเยอะ
1. นางสาวจุฑามาศ    เวียงคำ
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................