งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 816
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายณัฐภูมิ    นามราช
2. เด็กชายสุภวัฒน์    วิพิมพ์สุด
3. เด็กชายชนินทร์    อินต๊ะนน
4. เด็กชายวรรณภูมิ    มอมขุนทด
5. เด็กชายทักษ์ดนัย    ชัยวงค์
6. เด็กชายรชตะ    บุญเร็ว
7. เด็กชายสิทธิกร    หมื่นรัตน์
8. เด็กชายกิตติ    แสงแสน
9. เด็กหญิงภคพร    มณีจันสุข
10. เด็กชายวรภัทร    ยอดปัญญา
1. นางสาวจิตรา    ปัญญาวิชา
2. นายทิเวศร์    โกมินทร์
3. นางสาวพรรณเพ็ญ    ไชยาจินะ
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงอรนริทร์    ปัญญี
2. เด็กหญิงกัลทิกา    เฉาะห้อง
3. เด็กหญิงกัลยา    อยุธยา
4. เด็กหญิงธันย์ชนก    คำทราย
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์    ยอดประเสริฐ
6. เด็กหญิงสิรามล    เนาว์แแก้ว
7. เด็กหญิงปารียา    ชัยวงค์
8. เด็กหญิงณัฐชญา    คำเรือง
9. เด็กหญิงญาณิกา    ดวงเนตร
10. เด็กหญิงเอสรา    ปัญญา
1. นายราชันย์    พรหมทัศน์
2. นายศราวุฒิ    จิตต์ตรง
3. นางสุดสวาท    วงศ์ใจ๋
3 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กชายจักรี    ยอดสุวรรณ
2. เด็กชายฐาปกรณ์    เพ็งอ้น
3. เด็กชายปิยราช    แสนปรีชาชาติ
4. เด็กชายชินวุฒิ    พูเบะ
5. เด็กหญิงปวีณา    อายี
6. เด็กชายสุริชาติ    สุขเงิน
7. เด็กชายเพชร    อินทร์แก้ว
8. เด็กชายฉัตรดนัย    แก้วหน่อเมือง
9. เด็กชายศิลชัย    ไชยราช
10. เด็กชายรพีพงษ์    แซ่มัว
1. นายกิตติศักดิ์    อ่อนใจ
2. นายชัยวัฒน์    พุ่มเจริญ
3. นายภูริณัฐ    เชียงชุม
4 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงวิไลวัลย์    จะทอ
2. เด็กหญิงสุรีพร    หลุงก๋อง
3. เด็กหญิงศศิพิมล    ลาหู่นะ
4. เด็กหญิงสุวนันท์    จะคือ
5. เด็กหญิงกรุณา    หมื่อแล
6. เด็กหญิงกวีณา    ชลแสง
7. เด็กหญิงสุทธิดา    จ่าเงิน
8. เด็กหญิงเจรานันท์    ดอแสง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายวสันต์    จินดากาศ
2. นายอนุพงษ์    ยาวงศ์
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงเฌนิศา    เทือกศิริ
2. เด็กชายวุฒิกร    เบาะสาร
3. เด็กหญิงจันทรากานต์    รุ่งอนันต์ตระกูล
4. เด็กชายเอื้ออังกูร    ชัยตาน
5. เด็กหญิงณฐอร    สุภาษี
6. เด็กหญิงกนกนาฎ    จรศรชัย
7. เด็กหญิงเบญญาพร    งามเนตรพงศ์
8. เด็กชายพีรวัส    สมเล็ก
9. เด็กชายสุวิจักขณ์    ทองคำ
10. เด็กชายนรภัทร    ศรีสวัสดิ์จินดา
1. นางสาวกุลิสรา    วงค์บุญมา
2. นายณัฐวุฒิ    ช่างสอน
3. นางสาวนภัสสร    อ่อนหวาน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................