งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 817
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิงธนพร    เศียรกระโทก
2. เด็กหญิงวนัชพร    ไชยชมวงค์
3. เด็กหญิงกชกานต์    ชัยชนะ
4. เด็กหญิงปิญาภรณ์    ปาอินทร์
5. เด็กหญิงชนินาถ    สุริยะพรม
6. เด็กหญิงธัญยธรณ์    ใจยะติ๊บ
7. เด็กหญิงจีราภรณ์    เดชสาวงค์
8. เด็กหญิงจามจุรี    ปิดกูล
9. เด็กหญิงอภิญญา    แสนกา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายทวี    คุณทุม
2. นางสาวธารทิพย์    ทาระจีน
3. นายวีระศักดิ์    ภูมิสร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................