งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 818
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายสายวรรณ    เจริญทรัพย์
2. เด็กชายสุภชัย    พม่า
3. เด็กชายสุชาติ    แก้วฉลาด
4. เด็กชายอาทิตย์    แก้วฉลาด
5. เด็กชายหลง    ศรีปัญญา
6. เด็กหญิงเชอร์รี่วิน    เจริญทรัพย์
7. เด็กชายกิตติชัย    ใจบุญ
8. เด็กหญิงศิโรรัตน์    หน่อคำ
9. เด็กชายศรีรัฐ    เพชรจำพร
10. เด็กหญิงสิรินยา    อำพันธ์
1. นายธนากร    แสนคำมา
2. นายบุญชัช    ผลทิพย์
3. นายโชคชัย    แสนวิชา
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................