งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 821
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กชายธนดล    แวงวรรณ
1. นางสาวชื่นนภา    วงษา
2 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กชายณัฐภวินท์    อินชัยยงค์
1. นางสาวนันธิยา    สง่าวงค์
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายวรกฤต    ตันกูล
1. นางสาวมะลิวัลย์    เมืองปัญโญ
4 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายพงศกรณ์    สมประสงค์
1. นางสาวศศิประภา    เทพโพธา
5 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงมนฑะกานต์    ศรีสองสม
1. นางรมิภา    รวมจิตต์
6 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กชายอัชรวี    ชุมภูศรี
1. นายธณัฐพัชรพงษ์    ประวิตรกูล
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    พม่า
1. นางสาวกัญญาณัฐ    นาใจ
8 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงแสงดาว    ไทยใหญ่
1. นายสิทธิชัย    ใจนนท์
9 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงวรัญญา    ธรรมใจกุล
1. นายภราดร    ไชยวงค์
10 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงอัญชลี    เจริญสุข
1. นายเทวารินทร์    ธรรมสอน
11 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา    พลศรี
1. นางฉลวย    นุชนิยม
12 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงพิชชา    ระมะโน
1. นางนันทนา    คำเขียว
13 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กชายสหัสดนัย    วันดี
1. นายธีรวิชญ์    สุวรรณเจริญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................