งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 823
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านป่ายางมน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงณัชชา    ไชยลังการ
1. นางลัดดา    แก้วกิ่งจันทร์
2 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายก่อเกียรติ    ขัติกุล
1. นางสรณีย์    วุฒิ
3 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงเปมิกา    ปันตุ้ย
1. นางสาวนุจรี    ทานศิลา
4 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิงปทิตตา    เขียนโกลา
1. นายเอกรินทร์    ปัญญา
5 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กชายศุภกฤตพงศ์    ติคะ
1. นางสาวยุพา    จันทร์มโน
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กหญิงตรีทิพยนิดา    ศรีปุริ
1. นางสาวกรรนิศา    วงค์ศิริ
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงนภัสสรา    รัตนชุมภู
1. นางสุกัลยา    มีแดนไผ่
8 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    น้อยหา
1. นางสุขเกษม    ปาลี
9 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงสิทธดา    จูเปาะ
1. นางสาวนันท์ธีรา    กิจรักษ์
10 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    อำนาจเหนือ
1. นางมาลินี    บุรารักษ์
11 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    บุริจันทร์
1. นางสาวญาณิสา    คำแสน
12 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงวรัทยา    เซอมือ
1. นางปวีณา    พลหาร
13 โรงเรียนบ้านริมลาว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงจันทร์แสง    เมืองแปง
1. นายทรงศักดิ์    หงษ์หิน
14 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงปุญญิศา    คชารัตน์
1. นางพัชราภรณ์    นเรนทรเสนี
15 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงสุชานาถ    ต้นวงค์
1. นางสาวธนัญญา    กำแพงคำ
16 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงเพลินจิต    แลเชอ
1. นางสาวนริศา    ใจธิ
17 โรงเรียนบ้านเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ห้าวเหิม
1. นางชุติมณฑน์    อริเดช
18 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กชายอภิลักษณ์    กิ้นโบราณ
1. นางสาวสุภาพร    ทองไทย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................