งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม วาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 824
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กชายพีรพัฒ    ปินจันทร์
1. นางสาวกัญจน์ณิษา    สืทธิขันแก้ว
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กหญิงกิตติยากรณ์    มินทนา
1. นางสาวทีศนีย์    การเร็ว
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงขวัญภิชา    ณ ลำพูน
1. นางอัจจิมา    ธรรมศิริ
4 โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    ขันทอง
1. นางอนงค์    เมืองวงค์
5 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงอภิสรา    พรมเอ้ย
1. นางสาวภาวดี    แดงประเทศ
6 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    ปินตาสาร
1. นางอารีย์    พรมแก้ว
7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงแสงจิ่ง    ไทยใหญ่
1. นางกัญญา    บั้งเงิน
8 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กชายอาทิตย์    เฌอหมื่อ
1. นางสาวเปรมฤทัย    อุปะละ
9 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กชายธีรพัฒน์    ช่างขับ
1. นางสาวอรุณวรรณ    บ่อคำ
10 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงนุชญดา    สิงเสนา
1. นางพจมาลย์    แจ่มใส
11 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายธนวินท์    คำลือ
1. นางกนกพร    นันต๊ะภูมิ
12 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายชนานันท์    โคว้ประเสริฐสุข
1. นางบังอร    ฮ่วนสกุล
13 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงอันธา    ราบรื่น
1. นางนุชรา    สมบัติมาก
14 โรงเรียนบ้านสมานมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงปริยฉัตร    ปินตา
1. นางสาวอรญา    เกษมสำราญ
15 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงณัฐพิชชา    ลูกหยี
1. นางสาวศิริพร    สารพิมพ์
16 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงดาวิกา    จะเย็น
1. นางสาวบุษกร    อุ่นติ๊บ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................