งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม หนูน้อยคนเก่ง ปฐมวัย 825
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิงพชรมน    แรงจินะ
1. นางธรรมภรณ์    พญาใจ
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กหญิงไห่หนิง    ซุน
1. นางกุหลาบ    ชมภูเมืองชื่น
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงอรกัญญา    ยะนา
1. นางสาวปาวิณา    เจ้าเล่ห์ดี
4 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงพลอยปภัส    บุญประเสริฐ
1. นางสาวนภาลัย    สร้อยจำปา
5 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงอภิสรา    พรมเอีย
1. นางสาวชฎาพร    กองสุภา
6 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กชายพิทักษ์พงศ์    อารีย์
1. นางสาวกิ่งกาน    สุภิมล
7 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายจีรวัฒน์    บุญทันใจ
1. นางสาวแดนมธุรส    ปีบ้านใหม่
8 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงชญาณิณล์    จองสุรียภาส
1. นางสาวพัชรินทร์    ปัญญา
9 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงกัลญญ์กุลณัช    พรมลือ
1. นางพจมาลย์    แจ่มใส
10 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงพงศ์พัชรา    ผาคำ
1. นางกนกพร    นันต๊ะภูมิ
11 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายพิชาคุณ    ทุนอินทร์
1. นายจิรกิตต์    กองแก้ว
12 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงสุภัชชา    คำสุข
1. นางสาววรรณา    เชื้อเมืองพาน
13 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงพิชญากร    เขื่อนศิริ
1. นางสาวพักตร์จิรา    พลหาญ
14 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงสิรภัทร    สมสามาร
1. นางสาวพิกุล    ธุวะคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................