งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองระดับ ประถมศึกษา ป.1-ป.6 826
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กชายปิยพงศ์    แก้วบำรุง
2. เด็กหญิงบัวหอม    วิชัย
3. เด็กหญิงชมพู    แสงวรรณ
4. เด็กชายกิตติพล    ศรีเจริญ
5. เด็กหญิงจุฑามาศ    อารีย์
6. เด็กหญิงอรอนงค์    ทวีสุข
7. เด็กชายจิรเมธ    รักชาติ
8. เด็กชายพงศธร    อารีย์
9. เด็กชายแสงหาญ    จันต๊ะ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายภิญโญ    ธรรมวงศ์
2. นางรงค์มณีย์    ศรีคำม้วน
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    หนทอง
2. เด็กหญิงสุกัญญา    แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์    รุ่งภาณุมาศ
4. เด็กชายณัฐพงษ์    ปุระเสาร์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ    องเซ็ง
6. เด็กชายหนึ่ง    สมศรี
7. เด็กชายวีรภัทร    ลิขิตเลิศ
8. เด็กชายกิตติภูมิ    ใจดี
9. เด็กชายพงศกร    แก้วนาติ๊บ
10. เด็กชายแสงธรรม    แซ่ลี
1. นายฤทธี    สรรพเนตร
2. นายวุฒิภัทร    อุทธิยา
3. นายอนันต์    สิงห์หา
3 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กชายวสุธา    อินเรือน
2. เด็กชายพัสกร    บุญกอบ
3. เด็กชายพุทธรักษา    กองวัสกุลณี
4. เด็กชายชาญศักดิ์    มีฉลาด
5. เด็กหญิงอริศรา    มานิตย์อัชวบุญ
6. เด็กหญิงธัญชนก    แก่นอินรทร์
7. เด็กหญิงพรไพลิน    มหิตธิ
8. เด็กหญิงสุคนทิพย์    อินต๊ิบ
9. เด็กหญิงกัลยา    ก๋าวิลัย
10. เด็กหญิงภิรัญญา    สุวรรณประภา
1. นางสาวดารารัตน์    อยู่ลือ
2. นางสาวมิธทิรา    แก้วร่วง
3. นายโชติวุฒิ    ก๋าขัติ
4 โรงเรียนบ้านจอเจริญ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กชายพีรพัฒน์    สิ่งของ
2. เด็กหญิงกุลธิดา    วงค์ศรี
3. เด็กหญิงแก้วกัลยา    แสงประทุม
4. เด็กชายรัฐธนภูมิ    เอี่ยมสอาด
5. เด็กชายภูวณัฏฐ์    นันต๊ะแก้ว
6. เด็กหญิงวิมลสิริ    ยอดสง่า
7. เด็กหญิงอาทิตยา    อินฟู
8. เด็กชายธนกฤติ    มะโนวงค์
9. เด็กหญิงศสิตาพร    รุ่งโรจน์ธนกร
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา    ปาอ้าย
1. นางบังอร    ปอใจ
2. นายพรชัย    โปธา
3. นายอุดม    กองคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................