งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 085
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงศุภานัน    เรือนมูล
2. เด็กหญิงจิรนันท์    ชินศรี
3. เด็กหญิงรุ้งไพรินทร์    ประไพพานิชย์
1. นางสาวอรรถวดี    อิทธิพลเลิศปัญญา
ครูไม่ครบจำนวน
6
2 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายธีระยุทธ    หอมเพียร
2. เด็กหญิงเคียงดาว    เชอหมื่อ
3. เด็กหญิงประภาวิ    คำวงค์
1. นางสาวพัชราภรณ์    ไชยโคตร
2. นางวนิดา    รัศมี
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงธนสร    มหาหิงค์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    คำลือ
3. เด็กชายอาทิตย์    วงค์ชัยยา
1. นางนันทยา    แสบงบาล
ครูไม่ครบจำนวน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    แซ่หา
2. เด็กหญิงโสภิตนภา    พนมมาลัย
3. เด็กหญิงสุภาลักษณ์    ใจจักร์
1. นางพิศมัย    อินปั๋น
2. นางสาวอัญญมณี    วัฒนะนาวิน
5
5 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กชายสิรวิชญ์    นิมิตรศิลป์
2. เด็กชายอนุชา    กาวิชัย
3. เด็กชายภูริศธิ์    บุญประสิทธิ์
1. นางสาวมนฐิตา    วงศา
2. นายเชิดชาย    ไผ่ผาด
4
6 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายบวรวัชร    แสงตารัตน์
2. เด็กชายสุพศิน    คำทอง
3. เด็กชายไกรศรี    สินสวรรค์
1. นางไพบุญ    กมลภพ
ครูไม่ครบจำนวน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................