งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 086
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายโตชิยูกิ    อิวาซากิ
2. เด็กหญิงอภิญญา    รักสุข
3. เด็กหญิงวรรณนิษา    ส้มเช้า
1. นางสาวนุจรี    ทานศิลา
2. นายภูวสิษฏ์    บุญศรี
2 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิงพัชรพร    ธนู
2. เด็กหญิงศิภาพร    ธิยะคำ
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    กันยะมี
1. นางมยุรา    ปันโพธิ์
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กชายชนกันต์    พานพิมพ์
2. เด็กหญิงณัฐสิณี    มาไกล
3. เด็กหญิงธัญญ่า    เทพสุรินทร์
1. นางสาวเพ็ญพร    ตนะกุล
2. นางสาวเสาวนีย์    ยานะ
4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงปองขวัญ    ปาระมี
2. เด็กหญิงธิญาดา    สอนแก้ว
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์    มีโสภา
1. นางนวลจันทร์    ไชยราช
2. นางวราภรณ์    จันทเลิศ
5 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงโสรยา    ต๊ะยะ
2. เด็กหญิงไพลิน    เครือวีระ
3. เด็กหญิงนัสชนก    ใจด้วง
1. นางจารุรักษ์    รัตนแสง
2. นางจีระศักดิ์    รัตนแสง
6 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายรัชชานนท์    พรหมมาลี
2. เด็กชายพิพัฒน์    สุพะเสริฐ
3. เด็กชายพิสุจน์    สุพะเสริฐ
1. นางสาวกรรณิกา    ดวงบุผา
2. นางสาวอัญชลี    เวชวิกูล
7 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กชายจักรพันธ์    อิ่นแก้ว
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์    พินิจ
3. เด็กหญิงนกชนาฏ    แก้วสาย
1. นางสาวพิมวิไล    หายหัตถี
2. นางสายทอง    ต๊ะปัญญา
8 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงอารดา    วงศ์เมืองแล
2. เด็กหญิงแสงดาว    มาเยอะ
3. เด็กหญิงจิดาภา    แสนใหม่
1. นางวราภรณ์    สลีสองสม
2. นางสาวสิริรัตน์    สุนสะดี
9 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กชายธีรศักดิ์    สมจิตร
2. เด็กหญิงอาภัสรา    กองแก้ว
3. เด็กหญิงอนงค์เนตร    วนทวีวงศ์
1. นางสาวรตนพร    ปานสุวรรณ์
2. นายสิทธิชัย    ใจนนท์
10 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง    สอนใจ
2. เด็กหญิงธนพร    วิชาคำ
3. เด็กหญิงนิราวัณ    ปาลี
1. นางสาวเจตนภา    จุ่มใจ
2. นายเชิดชาย    ไผ่ผาด
11 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงศิรนาฏ    เตชะธีราวัฒน์
2. เด็กหญิงปณิดาภา    ณ วันจันทร์
3. เด็กหญิงศิรินาฏ    เตชะธีราวัฒน์
1. นางวิลัยภรณ์    ซื่อสัตย์
2. นางวิลาวรรณ    เชยบาล
12 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงกุมมาวารี    คำตุ้ย
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    เทพดวงแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    สารใจ
1. นางสาวปวีณนุช    มณีรัตน์
2. นางลาวัลย์    สุขเกษม
13 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กชายนนทวัฒน์    ชัยมาศ
2. เด็กชายเกียรติภูมิ    นามสาม
3. เด็กชายนิธิพัฒน์    หลงละเลิง
1. นางพิสมัย    สารวงค์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................