งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 090
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงไพลิน    ดวงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงดนุลดา    ตรีนพ
3. เด็กหญิงปุณยาพร    คำแก้ว
1. นายภูวสิษฏ์    บุญศรี
2. นางสาววราภรณ์    ไชยยานันตา
2 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงพัชรกันย์    อยู่ทองอินทร์
2. เด็กชายธนภัทร์    บ้านสระ
3. เด็กหญิงปราณนภัส    บุญช่วย
1. นางสาวศุภิสรา    ศักดิ์สูง
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กชายภูธเนตร    สมฟองทอง
2. เด็กหญิงธัญพิชชา    เอมเจริญ
3. เด็กหญิงทัศน์วรรณ    แซ่ตัน
1. นางสาวธารารัตน์    อินพรม
2. นางสาวประภัสสรา    ธนะวงศ์
4 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงภัคจิรา    ไทยโกษา
2. เด็กหญิงปันพร    พรมมา
3. เด็กชายบุญญฤทธิ์    สุพรม
1. นางสาวนฤมล    มะยอง
2. นางอุพาพร    คักกันหา
5 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงอนันตญา    ชื่นแสง
2. เด็กหญิงกนกพร    ใจชุ่ม
3. เด็กหญิงอริสา    คำเรือง
1. นางจันทร์เพ็ญ    โนราช
2. นางสาวณัฐธิดา    ไชยทน
6 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงวิราวรรณ    หาญศิริ
2. เด็กชายวรรณ์    เงิน
3. เด็กหญิงศิยามล    นัดประสพ
1. นางสาวพิมวิไล    หายหัตถี
2. นางรุ่งนภา    ทองขวัญ
7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงชลพินท์ุ    จะเออะ
2. เด็กหญิงเกตน์สิรี    หีมหรูน
3. เด็กหญิงเกษร    ไวพจน์สมพร
1. นางวราภรณ์    สลีสองสม
2. นางสาวสิริรัตน์    สุนสะดี
8 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงนริศรา    สารรังสี
2. เด็กหญิงสิริยากร    คำน้อย
3. เด็กหญิงรพีพร    ท้อเพิ่มผล
1. นางสาวชลิตา    มรูสุวรรณ
2. นางสาววงเดือน    ไชยชมภู
9 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กชายวิชัย    อาข่า
2. เด็กหญิงเพชรนภา    มาเยอะ
3. เด็กหญิงนัฐณิชา    แสงคือ
1. นางสาวชนิดา    นันยา
2. นางสาววรุณภรณ์    อินต๊ะยศ
10 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ    ไอแปง
2. เด็กชายกล้า    พม่า
3. เด็กหญิงจันทณีย์    วรกุลชัยศรี
1. นางน้ำทิพย์    พิงคำขา
ครูไม่ครบจำนวน
11 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงฐานิดา    มีวัตร
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    จำปาโชค
3. เด็กหญิงชยาทิพย์    ไชยประเสริฐ
1. นางอันติกา    บุษรากุล
2. นางสาวโชติกา    จันธิมา
12 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงศศินา    ร่มขาว
2. เด็กหญิงอัญชลี    เขียนประเสริฐ
3. เด็กหญิงวารินทร์ยุพา    พิรุณ
1. นางสาวณัฏฐณิชา    นายโรง
2. นางสาวดวงกมล    สมทัด
13 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงณัฐปภัสร์    วรรณบูรณ์
2. เด็กหญิงปิยมน    คำลือ
3. เด็กหญิงคณิสรา    เนตตกุล
1. นางสาววัชรีวัลย์    จันทร์อาสา
2. นางอุไร    อุตอิ่นแก้ว
14 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงรัชนีกร    เขื่อนเพชร
2. เด็กหญิงชัญญานุช    กันทวัง
3. เด็กหญิงอินทืรา    เกตุต้น
1. นางรัติยา    ศุขมณี
2. นางสาวอัจฉรี    แก้ววเทพ
15 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงญาณิศา    ค่ายคำ
2. เด็กหญิงปณิดา    วงค์ดวง
3. เด็กหญิงสุชานันท์    หลวงต่างใจ
1. นายทวี    นุกาศ
2. นางสาววิไลภรณ์    เทพมนตรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................