งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 093
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กหญิงกวินธิดา    คำเจริญ
2. เด็กหญิงปาณิสรา    อยู่รอง
3. เด็กหญิงปิยะภรณ์    ผางสำเนียง
1. นางณรัชยา    ใจหล้า
2. นายพิพัฒน์พงษ์    ป้อมสมุทร
2 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงทอปัด    ยี่สาร
2. เด็กหญิงประภาวรินทร์    รูปสูง
3. เด็กหญิงสิริกัญญา    ทุ่งพรวน
1. นายภูษิต    เกตุพระจันทร์
2. นางสาวเสาวนีย์    ยานะ
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายธนรัฐ    เสียงแขก
2. เด็กชายธนภูมิ    ตาลคำ
3. เด็กหญิงปุญญิศา    ปารมีสัก
1. นางสาวพาขวัญ    กลิ่นพูล
2. นางสุณีรัตน์    สมศักดิ์
4 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงนภัสดล    มงคลดี
2. เด็กหญิงศวิตา    ปฏิเสน
3. เด็กหญิงกาญจนา    แหนคำ
1. นางสาวมนต์ทิพย์    ระหาร
2. นางเกษณี    จารุสาร
5 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงฐิตารีย์    กองแก้ว
2. เด็กหญิงศิริภรณ์    ยาดี
3. เด็กชายธรรมนูญ    มาเยอะ
1. นางวราภรณ์    สลีสองสม
2. นางสาวสิริรัตน์    สุนสะดี
6 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงธารทิพย์    จำปาแก้ว
2. เด็กหญิงไอรินทร์    ใจสมุทร
3. เด็กชายสหพล    ประตูชัย
1. นายธงชัย    ฐานะกอง
2. นางสาววงเดือน    ไชยชมภู
7 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงสุธาสินี    อรุณานนท์ชัย
2. เด็กหญิงธัญญาวรรณ    บุญรัตนธนากร
3. เด็กหญิงธัญธร    เลาหะวีร์
1. นางวิลาวรรณ    เชยบาล
2. นางสาวศิวพร    คำมา
8 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงชญานุตม์    อุดแตน
2. เด็กหญิงณัชชา    ชัยทานี
3. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน    ปัญญาไหว
1. นายจิรวัฒน์    วงศ์ชมภู
2. นายปรัชญา    เหลี่ยมใส
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................