งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 095
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    สุขเกษม
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา    คำดี
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า    เมธา
1. นางกีรติญา    มูลทอง
2. นายภูวสิษฏ์    บุญศรี
2 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กชายตะวันฉาย    มาบุตร
2. เด็กหญิงลลนา    อินต๊ะยศ
3. เด็กหญิงชนิกานต์    ยาวิชัย
1. นางสาวศุภิสรา    ศักดิ์สูง
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์    วรรณวิท
2. เด็กหญิงกานต์สินี    หมอเก่ง
3. เด็กหญิงพัชญ์สิตา    คิดรังสรรค์
1. นางสาววาสนา    คำกวน
2. นางอัญชนา    ยาแก้วหล้า
4 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    เผ่าเสน
2. เด็กหญิงนัทชา    สิงห์ราชา
3. เด็กหญิงปวีณา    ธรรมเจริญ
1. นายณัติฐพงษ์    จินา
2. นายศรายุทธ    บ้านสระ
5 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงณัฎจพร    แสงแก้ว
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์    รุ่งภาณุมาศ
3. เด็กหญิงนิศาลักษณ์    อีสา
1. นางวราภรณ์    สลีสองสม
2. นางสาวสิริรัตน์    สุนสะดี
6 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงภัคจิรา    แทนกลาง
2. เด็กหญิงศุภากานต์    อยู่สำราญ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ศรีวรรณศิริ
1. นางสาวณัฏฐณิชา    นายโรง
2. นางสาวดวงกมล    สมทัด
7 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายนนทพัทธ์    กันติ๊บ
2. เด็กหญิงณภัทร    รัตนเจริญชัย
3. เด็กหญิงพิชญสิร์ยา    ปิติพัทธนันท์
1. นางดาริกา    ศรีสุขกาญจน์
2. นางสาวฤทัยรัตน์    ไวยะกา
8 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงณิชกมล    คำตื้อ
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา    ลำภู
3. เด็กหญิงณัฐภัสสร    วงศ์สลี
1. นางลาวัลย์    สุขเกษม
2. นางสาวอภิญญา    อินกอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................