งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 096
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงเมษา    ริโยธา
2. เด็กหญิงดาวมยุรี    อุ่ยแม
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์    ฎีกา
1. นางสาวจีราภรณ์    บรรเรียนกิจ
2. นางสาวฐรินดา    วงค์กาปิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงอัยรดา    เดชอุปการ
2. เด็กหญิงสุพิชชา    จิตชาตรี
3. เด็กหญิงสุภาวดี    ยอดวงค์
1. นางสาวณัฏฐณิชา    นายโรง
2. นางสาวดวงกมล    สมทัด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงพรธิดา    แก้วหล้า
2. เด็กชายธีรยุทธ    เจริญ
3. เด็กหญิงรพีพรรณ    พรมชัย
1. นางพิสมัย    สารวงค์
ครูไม่ครบจำนวน
5
4 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. นายอนุวงศ์    ณ น่าน
2. เด็กหญิงชลดา    คำจันทร์
3. เด็กชายสุเมธ    คำรังษี
1. นางจารุวรรณ    อภินันท์ธรรม
2. นางอนัญลักษณ์    อินทะนู
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงศศิกานต์    ทายะนา
2. เด็กชายธนาชาติ    อนันต์ทา
3. เด็กหญิงสุปรียา    ชมภูเมน
1. นางสาวอลิสสา    เครือวงค์ปัญญา
2. นางอินทิรา    รอดสุวรรณ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................