งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 099
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายจิรภัทร    ราหูรักษ์
2. เด็กชายกวินภพ    เรืองศรี
1. นางสาวจุฑามาศ    ชาวคำเขต
2. นายวชิรศักดิ์    ติ๊บนำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กชายนิธิกร    ทับทิม
2. เด็กชายสินธุชา    บรรทา
1. นายภราดร    ทองวิเศษ
2. นางสาวฮุ้ยอี้    ลี
6
3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ศรีคำ
2. เด็กชายปราการ    แสนทิพย์
1. นางสาวนิตยา    เม่นแย้ม
2. นายประสงค์    สิทธิวงค์
9
4 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กชายพงษ์ชัย    หมื่อแล
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์    ลิม
1. นางวราภรณ์    สลีสองสม
2. นางสาวสิริรัตน์    สุนสะดี
7
5 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กชายคณาธิป    มะโนวรรณ
2. เด็กชายจารุพัฒน์    ยอดดี
1. นายภชร    เชื้อเมืองพาน
2. นางสาวอรอนงค์    สุวรรณจักร
5
6 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงเปรมปวีย์    ยามี
2. เด็กหญิงชัชดาพร    สอนแก้ว
1. นางสาวพิทยารัตน์    ช่อศรีลา
2. นายโอภาส    อินธรรม
10
7 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายธีรโชติ    อินทะนู
2. เด็กชายอภิสนันทน์    เรือนมูล
1. นางสาวจุฬารัตน์    ณ พิกุล
2. นายเนติวัฒน์    จันธิบูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายศราวิทย์    โซวา
2. เด็กหญิงวรัณ    แยลูกู่
1. นางเกษรา    ปัญญา
2. นายเอกพงษ์    พิทักษ์กำพล
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายธนบรรณ    น้อยพุฒ
2. เด็กหญิงฐิติชญาน์    ติ๊บเต็ม
1. นายจิรวัฒน์    วงศ์ชมภู
2. นายปรัชญา    เหลี่ยมใส
8
10 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กชายธนัท    ก่าคำ
2. เด็กชายสัมฤทธิ์    สาศิริ
1. นายทวี    นุกาศ
2. นางสาววิไลภรณ์    เทพมนตรี
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................