สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำแดง
 
1. นางชุติมณ  นามวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 16 โรงเรียนเทศบาล3 ศรีทรายมูล 1. เด็กหญิงโซเบดา   อาหมื่อ
 
1. นางสาว นุชนารถ   แซ่เต็น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กชายธีรภัทร  เชอหมื่อ
 
1. นางกานต์พิชชา  ชัยลังกา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 1. เด็กชายธิติศักดิ์  ศรีจักร์
 
1. นางสุกัลยา  มีแดนไผ่
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านจะคือ 1. เด็กหญิงพัชริดา  ธนชนานนท์
 
1. นางสาวนาริน  กุณะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อุปละ
 
1. นางสาวลักษิกา  จอมปวง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงสุนารีย์  อุดสา
 
1. นางยุพิน  เตมิยะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านปางคึก 1. เด็กหญิงอรธิชา  กุลวงค์
 
1. นางผกา  เพิ่มอุสา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  มหาวรรณ์
 
1. นางสาวอลิสสา  เครือวงค์ปัญญา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. นางสาวอารยา  ลาปา
 
1. นางอติตาภรณ์  จันทะรส
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กชายสมหมาย  อู่แม
 
1. นางดรุณี  ถาหมี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  เวิยยือกู่
 
1. นางสาวธันย์ชนก  เขื่อนศิริ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ป้อมรอด
 
1. นายพสิษฐ์  สุริยา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงพัชรินทร  แซ่จู
 
1. นางพยุง  เพ็ชรรัตน์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กหญิงอาเหมย  เชอก่อง
 
1. นางอัญชลี  หาญกล้า
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงพิสินี  เชอมือ
 
1. นางเทียนรัตน์  ธนาคำ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านช่องลม 1. เด็กชายอภิลักษณ์  กิ้นโบราณ
 
1. นางสาวสุภาพร  ทองไทย
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านปางขอน 1. เด็กหญิงลัดดา  เหวงซากู่
 
1. นางสาววัลลภา   แปงทอน
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านจำบอน 1. เด็กหญิงโยษิตา  มะโนแสน
 
1. นางราตรี  เกี่ยวบ้านหัน
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  จาริสุ
 
1. นางสาววราภรณ์  ทาอินทร์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 1. เด็กหญิงอภิชญา  เจริญธรรมอักษร
 
1. นางสุพิชญ์ชา  เกษมราษฎร์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงเมษา  บุญมา
 
1. นางณัฐรี   ตุ่นแก้ว
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐกฤตา  ศรีนวล
 
1. นายอภิชาติ  แสนสิทธิ์
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงธัญพร  นักร้อง
 
1. นางสุพานี  ชุณหปราณ
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. นางสาวพรรณิษา  พรายพรรณ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สนชาวไพร
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ดูซิสมัย
 
1. นายทองแดง  วุฒิเศลา
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงวิมล  ยี่คำ
 
1. นางนริศรา  ปัญญาบุญ
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 1. เด็กหญิงวนิดา  อาวุธ
 
1. นางพวงทอง  คลอนศรี
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  มณีจันทร์สุข
 
1. นางสมปอง  โลมพันธ์
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านปางลาว 1. เด็กหญิงปาลิตา  สายสุวรรณ์
 
1. นางทัศนีย์  ใจแก้ว
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  เบเชกู่
 
1. นางสาววารัตดา  แพเชกู
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  มาเยอะ
 
1. นางสุภัทรา  มณีรัตน์
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านจำบอน 1. เด็กชายศุภโชค  แก้วกัณทา
 
1. นางสาวมยุรี  หัถกุล
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 17 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1. เด็กหญิงฟองนวล  ใจเหล็ก
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  กันทา
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  อุดมศักดิ์วณิช
 
1. นางสาวสุนารี  วงศ์ษา
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1. เด็กหญิงนิจวรีย์  แสนแก้วกาศ
 
1. นางสาวอริสา  ขันเชียง
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พญาใจ
 
1. นางสาวศรัญญา  ระลึก
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านสันกลาง 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เจนจรัสเมธา
2. เด็กชายเทพธาดา  แก้วเนตร
 
1. นางรติรัตน์  เหล็กแก้ว
2. นางสาวพัชรินทร์  ปัญญา
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจามจุรีย์   จันกิติ
2. เด็กหญิงธัญวลัย  สุขเกษม
 
1. นางพิณทิพย์  สมใจ
2. นางอุบล  ผัดผาย
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 1. เด็กหญิงศศินา  มาเยอะ
2. เด็กหญิงสุภาพร  โวยหยื่อ
 
1. นางจรรยา  จิตรวิจารณ์
2. นางสาวนงลักษณ์  นาสี
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านจอเจริญ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  มานะกิจ
 
1. นายสมนึก  หาญกา
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    นัยติ๊บ
2. เด็กหญิงนิชานันท์    ภารรักษา
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สนชาวไพร
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กชายก้องภพ  ทรัพย์ร่มเกล้า
2. เด็กหญิงสุวพร  ขวัญมณีกานต์
 
1. นายจำนงค์  เพ็ชรรัตน์
2. นางพยุง  เพ็ชรรัตน์
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. นางสาว จัญจรี   ก๋าพรม
2. นางสาวสุวดี    โนนวิเศษ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สนชาวไพร
2. นางสาวเพ็ญนภา  แก้วศรีลา
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 65.71 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงพาขวัญ  หาญสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  สุริคำ
 
1. นางสาวศรัญญา  ระลึก
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) 1. เด็กหญิงอัฟช่า  หนุ่มรักชาติ
 
1. นางสาวพิมพักตร์  แป้นเกิด
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงนัฐทิชา  กาคำ
 
1. นางสาวปวีณา  จำมิ่ง
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1. เด็กหญิงศศิวิมล  คำล้น
 
1. นางนันทนา  คำเขียว
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 1. เด็กหญิงรุจรดา  ศรียอด
 
1. นายนรุตม์  อรุณทิพย์ไพรฑูรย์
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 1. เด็กชายกฤษฎา   นัยติ๊บ
 
1. นางสาวอัจฉรา  จ๊ะสิงห์
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายสราวุฒิ  ชมภูเมืองชื่น
 
1. นางสาวณรดาภรณ์  ศรีจักร์
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 1. เด็กหญิงอินทิรา  เขียวตุ้ย
 
1. นายสุทธินัย  จุมปูปัญญา
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านสันกลาง 1. เด็กชายณฐกร  ดอนชัย
 
1. นายกฤษฎา  สิทธวัง
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายพีรพล  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  นาใจ
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงพีรดา  ชะนะด้วง
 
1. นายธราดล  คำแสง
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงธัญญา  อายีกู
 
1. นางสาวลลิตา  สมใจ
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กชายวิศรุต  โสมาศรี
 
1. นายวีระพล  กองแหวน
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านปางคึก 1. เด็กหญิงรวิสรา  อินต๊ะฝั้น
 
1. นางเพ็ญจันทร์  อินทจักร
 
59 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านนางแลใน 1. เด็กหญิงชมพู  แสงวรรณ
2. เด็กหญิงบัวหอม  วิชัย
3. เด็กหญิงพิยดา  สายใย
 
1. นางสาวกุลทรัยพ์  สุริยะ
2. นางรงค์มณีย์  ศรีคำม้วน
 
60 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กชายธนกฤต  อุ่นกันทา
2. เด็กชายพีรวิชญ์  วันดี
3. เด็กหญิงภัสสร  ดวงสีดา
 
1. นางสาวราตรี  ศรีคูณลา
2. นางพิกุล  โสภา
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงพิชาพร  สุวรรณจินดา
2. เด็กหญิงวริศรา  บุรีแก้ว
 
1. นายเทวารินทร์  ธรรมสอน
2. นางสาวณัฏฐณิชา  นายโรง
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านปางลาว 1. เด็กหญิงอินทุอร  พันดี
 
1. นางสาวจิรพรรณ  จันเงิน
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงอรัญญา  เบียงแล
 
1. นางฉัตรฤดี  ดีจริง
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กชายอาทิตย์  แลเชอะ
 
1. นางสาวลลิตา  สมใจ
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายศุภกิจ  รุ้งดี
 
1. นายธราดล  คำแสง
 
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1. เด็กชายNANQIN  LI
2. เด็กหญิงสุพิตรา  ดาวัล
 
1. นางวิพา  ปินใจ
2. นางสาวนุชนารถ  แสนศรี
 
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านสันกลาง 1. เด็กชายภูชิตะวา  วุฒิอดิเรก
2. เด็กชายวัชรศักดิ์  เธียรเศวตตระกูล
 
1. นายกฤษฎา  สิทธวัง
2. นางรติรัตน์  เหล็กแก้ว
 
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กชาย กิตติพงษ์  ประทุมชาติ
2. เด็กหญิงพรสุดา  ศรีพรม
 
1. นางสาวพรนวภัส  คณะรัตน์
2. นางสาวชื่นนภา  วงษา
 
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านปางลาว 1. เด็กหญิงศิริณุภัทร์  ภูริภัทรจินดา
 
1. นางสาวจิรพรรณ  จันเงิน
 
70 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 1. เด็กหญิงปภัทรสร  จันสม
 
1. นายก้องเกียรติ  หมื่นสมบัติ
 
71 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 1. เด็กชายปฏิภาณ  จันต๊ะนาเขต
 
1. นางสาวพิทยารัตน์  ช่อศรีลา
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านริมลาว 1. เด็กหญิงเบญญาภา  อดิศัยสกล
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  กาวิน
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านปางขอน 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  เมอแลกู่
 
1. นางสาวอมรพรรณ  สิทธิวงค์
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ซะโกกู่
 
1. นายประสงค์   แซ่ว้าง
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงฐิติมา  มะโนสุข
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  นาใจ
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 1. เด็กหญิงวรัญญา  ธรรมใจกุล
 
1. นายภราดร  ไชยวงค์
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พม่า
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  นาใจ
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กชายสหัสดนัย  วันดี
 
1. นายธีรวิชญ์  สุวรรณเจริญ
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 1. เด็กหญิงแสงดาว  ไทยใหญ่
 
1. นายสิทธิชัย  ใจนนท์
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงอัญชลี  เจริญสุข
 
1. นายเทวารินทร์  ธรรมสอน
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวพรนวภัส  คณะรัตน์
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 1. เด็กชายพิพัฒน์  สุพะเสริฐ
2. เด็กชายพิสุจน์  สุพะเสริฐ
3. เด็กชายรัชชานนท์  พรหมมาลี
 
1. นางสาวกรรณิกา  ดวงบุผา
2. นางสาวอัญชลี  เวชวิกูล
 
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงวรรณนิษา  ส้มเช้า
2. เด็กหญิงอภิญญา  รักสุข
3. เด็กชายโตชิยูกิ  อิวาซากิ
 
1. นายภูวสิษฏ์  บุญศรี
2. นางสาวนุจรี  ทานศิลา
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงจิดาภา  แสนใหม่
2. เด็กหญิงอารดา  วงศ์เมืองแล
3. เด็กหญิงแสงดาว  มาเยอะ
 
1. นางวราภรณ์  สลีสองสม
2. นางสาวสิริรัตน์  สุนสะดี
 
85 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 1. เด็กหญิงธนพร  วิชาคำ
2. เด็กหญิงนิราวัณ  ปาลี
3. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  สอนใจ
 
1. นายเชิดชาย  ไผ่ผาด
2. นางสาวเจตนภา  จุ่มใจ
 
86 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กหญิงพัชรพร  ธนู
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กันยะมี
3. เด็กหญิงศิภาพร   ธิยะคำ
 
1. นางมยุรา  ปันโพธิ์
 
87 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.25 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 1. เด็กชายภูริศธิ์  บุญประสิทธิ์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  นิมิตรศิลป์
3. เด็กชายอนุชา  กาวิชัย
 
1. นางสาวมนฐิตา  วงศา
2. นายเชิดชาย  ไผ่ผาด
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 5 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แซ่หา
2. เด็กหญิงสุภาลักษณ์  ใจจักร์
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  พนมมาลัย
 
1. นางพิศมัย  อินปั๋น
2. นางสาวอัญญมณี  วัฒนะนาวิน
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ชินศรี
2. เด็กหญิงรุ้งไพรินทร์  ประไพพานิชย์
3. เด็กหญิงศุภานัน  เรือนมูล
 
1. นางสาวอรรถวดี  อิทธิพลเลิศปัญญา
 
90 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 1. เด็กชายนนทฤทธิ์   สะมาน
2. เด็กชายสงวนศักดิ์  นาอูกะ
 
1. นางสาวชฎาพร  กาบผัก
2. นางสาวสายพิมพ์  สุยะต๊ะ
 
91 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสมานมิตร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประทุม
2. เด็กชายพลวัฒน์  ศรีตัน
 
1. นางจินดารัตน์  สาระคำ
 
92 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านจอเจริญ 1. เด็กชายปราโมทย์  ดีสวน
2. เด็กชายมัธยม  จันทร์หนิ้ว
 
1. นายพรชัย  โปธา
 
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายพีรวิชญ์   สัมพันธ์นุกุล
2. เด็กชายวสิษฐ์พล  สุวรรณ์
 
1. นางฤทัยรัตน์  ไวยะกา
2. นางสาวจิราพร   จานนอก
 
94 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กชายศิราวุฒิ  ยื้อยศ
2. เด็กชายอนวัช  สุฟู
 
1. นายพีรวัฒน์  เทพจักร์
2. นายจักรกฤษณ์  ศรีรัตน์
 
95 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 1. เด็กชายทิพกร  อินหน่อ
2. เด็กชายพีรชา  ขันธ์คำ
 
1. นายสิทธิชัย  ใจนนท์
2. นางสาวรตนพร  ปานสุวรรณ์
 
96 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายทินกฤต  แซ่ลี้
2. เด็กชายโชกุน  อุ่นดี
 
1. นายพีระศักดิ์  สกุลเวช
2. นางอนัญลักษณ์  อินทะนู
 
97 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 1. เด็กชายน๊อต  นามเมือง
2. เด็กชายอาอู  ทูวา
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ไชยทน
2. นางจันทร์เพ็ญ  โนราช
 
98 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีพรม
2. เด็กชายอติชา  อรัญวัฒน์
 
1. นางพิกุล  โสภา
2. นางสาวราตรี  ศรีคูณลา
 
99 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 1. เด็กชายณัฐวัศ   พ่วงบางโพ
2. เด็กชายธนกร   โกติแพง
 
1. นางสาววงเดือน  ไชยชมภู
2. นางเครือวัลย์  มะโนคำ
 
100 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายณัฐดนย์  อาซอ
2. เด็กชายแสง  ป่าละ
 
1. นายพีระศักดิ์  สกุลเวช
2. นางอนัญลักษณ์  อินทะนู
 
101 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กชายสิขร   สาม
2. เด็กชายเกียรติภูมิ   หงษ์อินทร์
 
1. นายอาโด  อินต๊ะจักร
2. นางสาวจิรัชยา  นามทอง
 
102 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กชายธันวา  วงค์แก้ว
2. เด็กชายภัควัตร  ยี่สาม
 
1. นางสาวอัญญมณี  วัฒนะนาวิน
 
103 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ใจเต็ม
2. เด็กชายไอศวรรย์  สุรินตา
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  พิทักษ์อดีศร
2. นายโยธิน  ขัดศิริ
 
104 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดอยงาม 1. เด็กชายธัชพล  เมืองแวง
2. เด็กชายยำมะ  นามติ๊บ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดิลก  สาระคำ
 
105 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ผาแก้ว
2. เด็กชายอนุวัฒน์  แจ้งดี
 
1. นางลาวัลย์  สุขเกษม
2. นางนันทนา  คำเขียว
 
106 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1. เด็กชายดนันภัทร  ด่วนในรำ
2. เด็กชายนิธิพล  แซ่จัง
 
1. นายวิชัย  ไชยวงค์
2. นางสาวจรรยาภรณ์  ขันแก้ว
 
107 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 1. เด็กชายกิตติ์กวิน   จอมแสง
2. เด็กชายภูริวัฒน์   โลหะกิจ
 
1. นายเอกรินทร์   ปัญญา
2. นางสาวธัญญาลักษณ์   จันทะพิงค์
 
108 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายนภทีป์  ร้องคำ
2. เด็กชายเหนือบูรพา  อุตทองคำ
 
1. นายภูวสิษฏ์  บุญศรี
2. นางสาวณัฐกานต์  ขันติธรรม
 
109 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ไชร
2. เด็กชายอาหยิ  เชอหมื่อ
 
1. นายสิทธิชัย  ใจนนท์
2. นางสาวรตนพร  ปานสุวรรณ์
 
110 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 1. เด็กชายกฤษดา  นันเสียง
2. เด็กชายพงศกร  มัฆวาล
 
1. นางสาวพรรณภา  คัมภิรดา
2. นางธัญรดา  หัวนา
 
111 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กชายขจรศักดิ์  บุญลา
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ปล้องนอก
 
1. นายเสรี  ภีระ
2. นางสาวณัฏฐณิชา  นายโรง
 
112 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กชายประดิษฐ์  นัยติ๊บ
2. นายวัชรมัย  ใจเที่ยง
 
1. นางสาวรัตนา  เนตรวัน
2. นางสาวสุริฉาย  ดวงคำมูล
 
113 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กชายก้อนหาญ  นวน
2. เด็กชายทัดเทพ  ยอดมณีเขียว
 
1. นางนันทยา  แสบงบาล
 
114 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กชายฉัตรชาญชัย  ธรรมสอน
2. เด็กชายเศรษฐพงษ์  มณีจันทร์สุข
 
1. นายพีรวัฒน์  เทพจักร์
2. นายจักรกฤษณ์  ศรีรัตน์
 
115 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 1. เด็กหญิงนริศรา  สารรังสี
2. เด็กหญิงรพีพร   ท้อเพิ่มผล
3. เด็กหญิงสิริยากร   คำน้อย
 
1. นางสาววงเดือน  ไชยชมภู
2. นางสาวชลิตา   มรูสุวรรณ
 
116 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กชายวรรณ์   เงิน
2. เด็กหญิงวิราวรรณ   หาญศิริ
3. เด็กหญิงศิยามล   นัดประสพ
 
1. นางรุ่งนภา  ทองขวัญ
2. นางสาวพิมวิไล  หายหัตถี
 
117 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงนัฐณิชา  แสงคือ
2. เด็กชายวิชัย  อาข่า
3. เด็กหญิงเพชรนภา  มาเยอะ
 
1. นางสาววรุณภรณ์  อินต๊ะยศ
2. นางสาวชนิดา  นันยา
 
118 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 1. เด็กหญิงชยาทิพย์  ไชยประเสริฐ
2. เด็กหญิงฐานิดา  มีวัตร
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จำปาโชค
 
1. นางสาวโชติกา  จันธิมา
2. นางอันติกา  บุษรากุล
 
119 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 61 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 1. เด็กหญิงกนกพร  ใจชุ่ม
2. เด็กหญิงอนันตญา  ชื่นแสง
3. เด็กหญิงอริสา  คำเรือง
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ไชยทน
2. นางจันทร์เพ็ญ  โนราช
 
120 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 61 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงชลพินท์ุ  จะเออะ
2. เด็กหญิงเกตน์สิรี  หีมหรูน
3. เด็กหญิงเกษร  ไวพจน์สมพร
 
1. นางวราภรณ์  สลีสองสม
2. นางสาวสิริรัตน์  สุนสะดี
 
121 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  กองแก้ว
2. เด็กชายธรรมนูญ  มาเยอะ
3. เด็กหญิงศิริภรณ์  ยาดี
 
1. นางวราภรณ์  สลีสองสม
2. นางสาวสิริรัตน์  สุนสะดี
 
122 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายธนภูมิ  ตาลคำ
2. เด็กชายธนรัฐ  เสียงแขก
3. เด็กหญิงปุญญิศา  ปารมีสัก
 
1. นางสาวพาขวัญ  กลิ่นพูล
2. นางสุณีรัตน์  สมศักดิ์
 
123 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 1. เด็กหญิงธารทิพย์  จำปาแก้ว
2. เด็กชายสหพล   ประตูชัย
3. เด็กหญิงไอรินทร์  ใจสมุทร
 
1. นางสาววงเดือน  ไชยชมภู
2. นายธงชัย  ฐานะกอง
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงสุภาภรญ์  นามแดง
2. เด็กชายเฉลิมชนม์  สุยะต๊ะ
 
1. นางรัชฎาวดี  จันแก่น
2. นางสาวอรพรรณ  จินาตอง
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยั่งยืนทวี
2. เด็กชายยุทธภูมิ  ผกาแก้ว
 
1. นางไพบุญ  กมลภพ
2. นางสาวจุฑามาศ  เวียงคำ
 
126 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กหญิงรัชนืดา  สมมาตรนิมิตรดี
2. เด็กหญิงลลืตา  ตันมืทา
 
1. นายพินสุข  ปิงวังหาร
 
127 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 1. เด็กหญิงจุลญา   ปาละ
2. เด็กหญิงวิชญาพร    ราบรื่น
 
1. นายจิรวัฒน์  วงศ์ชุมภู
2. นางสาววันวิสาข์  ยะจินดา
 
128 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 1. เด็กชายปฐมภรณ์  จุลวรรณโณ
2. เด็กชายศุภณัฐชพนต์  วงค์ตัน
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ชาวลี้แสน
2. นางสาวพิศมาตร  พรมมา
 
129 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) 1. เด็กหญิงกัลญานีย์  วิชา
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เชื้อเมืองพาน
 
1. นายธีระวัฒน์  ทิพเนตร
2. นายอำนาจ  คำลือ
 
130 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงอาบา  มาเยอะ
2. เด็กชายเดวิทย์  ยอนเจ
 
1. นายสุริยพงษ์  กันศร
2. นางสาวธิดารัตน์  สุทธิ
 
131 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ดำรงชัยนิมิตร
2. เด็กชายธาวิน  ก๋าใจ
 
1. นางสาวพรรณภา  คัมภิรดา
2. นางสาวธัญรดา  หัวนา
 
132 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กหญิงพรพิมล    กิ่งดอก
2. เด็กหญิงอรณิชา  ภารประดิษฐ์
 
1. นายโชติพงศ์  ทุมมานอก
 
133 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัณธิดาภรณ์  ทองขาว
2. เด็กชายนฤเบศ  บุญศรี
 
1. นางมาเรียม  นรรัตน์
2. นางสาวกัญญารัตน์  ทะนันชัย
 
134 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กชายวีรภัทร  แสนลี้
2. เด็กชายสุชาติ  ตาหมี่
 
1. นายชาญชัย  พร้าวไธสง
2. นายธนากร  เจนแสง
 
135 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองมาก
2. เด็กชายสมชัย  ลอคา
 
1. นายเสรี  กันวี
2. นายนิชคุณ  อาซาง
 
136 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กชายธนวัฒน์  หาญเรืองเกียรติ
2. เด็กหญิงพิมพ์ณัชชา  นทีไพรพนา
 
1. นายพินสุข  ปิงวังหาร
2. นางวราภรณ์  พรสวัสดิ์
 
137 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. นายณัฐวัตร  ภาริยะ
2. เด็กหญิงภัทรจาริน  ประดับ
 
1. นายสุขเกษม  สุวรรณไตรย์
2. นางสาวชลิดา  ทิพย์คำ
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายยศภูมิ  ลาดอุ่น
 
1. นางพวงผกา  ธิวงค์เวียง
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 1. เด็กชายหิัรัญ  ประเสริฐ
 
1. นางสาวธิติมา  ไวยะกา
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายวีรากร  ทะปัญญา
 
1. นางจิดาภา  วิเศษศักดิ์
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงพัชริญ  พรมสุวรรณ์
 
1. นางสาวริมธาร  พันธุชงค์
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1. เด็กหญิงคำโหม่  -
 
1. นางสาวอภิญญา  อินกอง
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนางแลใน 1. เด็กหญิงประกายดาว   จะพึก
 
1. นางฐิติรัตน์  พลเยี่ยม
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กหญิงอัคนี  แซ่หมื่อ
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  ปาลามะ
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กหญิงกฤษนา  นันทะเสน
 
1. นางศิริพร  ไชยวงค์ษา
 
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย 1. เด็กหญิงณัฐริกา  มณีจันทร์สุข
 
1. นายภัทรกร  กุนทนุ
 
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1. เด็กหญิงเอ้ย  สมแสง
 
1. นางสาวฉัตรฐิพร  ถาเปียง
 
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กหญิงบูคุง   ปอยาง
 
1. นางวรายุภัสร์  แก้ววิฑูรย์
 
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 1. เด็กหญิงอชิรญา  โสภสุนทร
 
1. นางสาวธิติมา  ไวยะกา
 
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 15 โรงเรียนร่องหวาย 1. เด็กชายณัฐภูมิ  วงศ์มุทิตาจิต
 
1. นางสาวพิกุล  เหลากิจ
 
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 1. เด็กหญิงสาวิตรี  อินทจักร์
 
1. นางพาฝัน  เขื่อนเพชร
 
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  สายแปง
 
1. นางสาวอภิญญา  อินกอง
 
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  มะโนจิตต์
 
1. นางสาวศรัณยา  กันทิ
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายนิติศาสตร์  ล้านแปง
 
1. นางปวีณา  ปาระมี
 
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายกิตติธร  ยอดอ้อย
 
1. นายบุญธรรม  แปงมา
 
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. นางสาวสิรินยา  กิตติประพันธ์
 
1. นางปวีณา  ปาระมี
 
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงจริดา  เอจู
 
1. นายจำนงค์  เพ็ชรรัตน์
 
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองผาภูมิจรูญ
 
1. นายจำนงค์  เพ็ชรรัตน์
 
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงธันวาพร  หน่อแก้ว
 
1. นางปวีณา  ปาระมี
 
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านปุยคำ 1. เด็กหญิงกฤษติกา  ปัญญารส
2. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ขาวเดช
 
1. นายสุธรรม  ปงหาญ
 
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติวรา   จันทร์พัน
2. เด็กหญิงกิติญา  สิงห์ราชา
 
1. นางสาวชุติมา   เหงาจุ๊
2. นางสาวกฤษณา  สีคำบุญลือ
 
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านจะคือ 1. เด็กชายเจษฎา  จิรศักดิ์ชัยกุล
 
1. นางสาวจันทิวา  เตจ๊ะ
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  คงมิ่ง
 
1. นายเสรี  มลิสวรรค์
 
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เป็นใหญ่
 
1. นางสาวฉันท์หทัย  สุขศรีราษฎร์
 
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายกิตติกร  บุญปราบ
 
1. นายนัฐพงศ์  กุณณา
 
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กชายแสงชัย  พิมลจิต
 
1. นางสาวจินตนา  กาวี
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 1. เด็กชายภัควรรธน์  หมื่นสมบัติ
 
1. นายก้องเกียรติ  หมื่นสมบัติ
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พรหมศิริ
 
1. นางศิลปี  ธำรงอัตนาถ
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 1. เด็กชายสิปปกร  พรหมสุววณ์
 
1. นางสาวรตนพร  ปานสุวรรณ์
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านนางแลใน 1. เด็กหญิงกานต์สิริ   วงค์แก้ว
 
1. นายภิญโญ  ธรรมวงศ์
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านจะคือ 1. เด็กหญิงสาธิตา  เนติวุฒิ
 
1. นางสาวรุณฑิกา  บัวศรี
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงรัชนี  เมืองจอ
 
1. นายจำนงค์  เพ็ชรรัตน์
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กชายประวิน  บุญหลวง
 
1. นางสาวอริสรา   ประดับชมพู
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงอลิชา   พงค์ทวีชัย
 
1. นางชุฒิญา  คัทซ์
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 16 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เจริญดี
 
1. นางสาววิจิตรา  เมี้ยงหอม
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68.75 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กชายศิริวัฒนา  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางจีรานุช  สกุลเวช
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 66.75 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงวิยะดา   แก้วนาติ๊บ
 
1. นางชุฒิญา  คัทซ์
 
178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กหญิงลิสา  เชอหมื่อ
 
1. นางรัชนีพร   ดีปาละ
 
179 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 67.25 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กชายพงค์นรินทร์    สุทิน
2. เด็กหญิงเมย์ธิกาน์   ยีสูง
 
1. นายกิตติศักดิ์   อ่อนใจ
2. นายธีรภัทร์   สายบุญเชย
 
180 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 66.75 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านสันกลาง 1. เด็กชายปราชญะ  พรอนันตะ
2. เด็กชายพริสร  ตั้งสัจจารักษ์,
 
1. นางสาววนิดา  คำมา
2. นางสาววรรณธิดา  วัฒนาวงศ์
 
181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 62.25 ทองแดง 9 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กชายกฤศดา  หมั้นขันธ์
2. เด็กหญิงปานลดา  ฟองแก้ว
 
1. นางสาววิชุดา  ยืนยงกุล
 
182 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   สมปาน
2. เด็กหญิงอวัศยา  สายสำราญ
 
1. นายธีรสิทธิ์  คาล่า
2. นางสาวศรัณยา  กันทิ
 
183 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เพชรวิเศษ
2. เด็กหญิงพรพิมล  ชัยชนะ
 
1. นางสาวปรียานุช   สุเนติโกวิท
2. นางสาววรรณพร  แก้วมูล
 
184 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  รักชาติ
2. เด็กหญิงอาฟ่ง  แซ่หมู่
 
1. นายธีรณินทร์  ธีรโชติฉัตร
2. นางสาวขวัญเรือน  วุฒินันชัย
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กชายณัฐพล  มโนรัตน์
2. เด็กชายสุรชาติ  คุณากร
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่เฉิน
4. เด็กชายอาทิตย์  แซ่พ่าน
5. เด็กชายเทโลอ่าว  .
6. เด็กชายเบญจมีน  หมื่อแล
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ดอนแก้ว
2. นางสาวอภิรดี  ลาเช
3. นางสาวประกายมาศ  วันทะก๋า
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 65.5 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กชายก้องภพ  เต๋จ๊ะเป็ง
2. เด็กชายจิรายุส  อ้ายวงค์
3. เด็กชายชนานัน  วรรณภพ
4. เด็กชายธนดล  มีปัญญา
5. เด็กชายภัทรพล  มณีสาร
6. เด็กชายอัครพงษ์  หล้าติ
 
1. นายวีระศักดิ์  ภูมิสร
2. นายบุญเรือง  ประดิษฐ์
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กชายณัฎฐกรณ์  โมงยาม
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  คำลังกา
3. เด็กชายรชานนท์  เขื่อนคำ
4. เด็กชายสุวัฒน์  สุวี
5. เด็กชายอนุพงศ์  สุ่มเงิน
6. เด็กชายไตรภพ  ทวีทรัพย์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ใจนวล
2. นางสาวกัญยาณี  ชอบจิตร
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กชายกวินธร   โชติประดิษฐ์
2. เด็กชายซาโลมอน   โอภาสเกษม
3. เด็กชายณัฐพล   อายี
4. เด็กชายธีรภัทร   สุปัญโญ
5. เด็กชายยี่รอด   คำศรี
6. เด็กชายเตชินท์   ปิ่นทรายมูล
 
1. นายชัยวัฒน์   พุ่มเจริญ
2. นายธีรภัทร์   สายบุญเชย
3. นายกัญจนริศ   พึ่งสุข
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายภูผา  โวยแม
2. เด็กชายยศพล  เชอมือ
3. เด็กชายวิทวัส  เยเบียว
4. เด็กชายสันติ  มาเยอะ
5. เด็กชายเกรียงศักดื์  เชอมือ
6. เด็กชายเด่นภูมิ  เชอมือ
 
1. นายฤทธี   สรรพเนตร
2. นายวุฒิภัทร  อุทธิยา
3. นายเจษฎากรณ์  ใจปิง
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงจำแลง  ลุงเอ่อ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  คำแดง
3. เด็กหญิงปานตะวัน  เอี่ยมมาธุสร
 
1. นางปวีณา  ปาระมี
2. นางสาวชลิดา  ทิพย์คำ
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  รุ้งดี
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  เชื้อเมืองพาน
3. เด็กหญิงเมธาพร  อาริยะ
 
1. นางเพ็ญแข  พรมรัตน์
2. นายทองแดง  วุฒิเศลา
 
192 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงชลารัตน์  โพธิวัฒน์
2. เด็กหญิงเพียงสิริ  เชื้ออุบล
 
1. นางมาณี   ศรีชัยอินทร์
2. นายอนันต์ยศ  ประมาณ
 
193 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายรณเกียรติ์  เสธา
2. เด็กชายสุรวุฑ  พุทธจันทร์
 
1. นายพีระศักดิ์  สกุลเวช
2. นางจารุวรรณ  อภินันท์ธรรม
 
194 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1. เด็กชายจักรพงษ์  งามขำ
2. เด็กหญิงวรนันท์  คำน้อย
 
1. นายศรันย์  วงค์สารภี
 
195 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 1. เด็กชายกิตติกวิน  หมื่นมโน
2. เด็กชายพีรภาพ  คุมมงคล
 
1. นางสาวทรรศนีย์  ไร่กันทา
 
196 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านจะคือ 1. เด็กชายกฤตเมธ  ปัญบือ
2. เด็กชายธันวา  ธรรมบัณฑิต
 
1. นายกรรณชนชัย  ใจชุ่ม
 
197 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  นันติ
2. เด็กชายสุรบดี  อินทิม
 
1. นายศรายุทธ  บ้านสระ
2. นางสาวศรัณยา  กันทิ
 
198 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายหัสดินทร์  สำลีนิล
2. เด็กชายอภินันท์  โสภา
 
1. นายเดช  เชยบาล
2. นางอนุกูล  เชยบาล
 
199 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1. เด็กชายอดิเทพ  วงศ์สลี
2. เด็กชายเอกนรินทร์  มหาไม้
 
1. นางสาวสุขฤทัย  นับติ๊บ
2. นายนันทวัฒน์  อนาวัน
 
200 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ปันอินต๊ะ
2. เด็กชายธนกร  ปาอินทร์
 
1. นายดุสิต  ยานะธรรม
2. นายทวี  คุณทุม
 
201 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายภาสา  เตจ๊ะ
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  รามไพบูลย์
 
1. นายอนันต์ยศ  ประมาณ
2. นายมาณี   ศรีชัยอินทร์
 
202 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  สุพะบุญ
2. เด็กชายณัฐพันธ์  ไชยคำ
 
1. นายศรัณย์  วงค์สารภี
2. นางสาวสุดาพร  ลำคำ
 
203 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านจะคือ 1. เด็กชายพนัส  ปาเด่อ
2. เด็กชายสุทธิพร  จะแตะ
 
1. นายกรรณชนชัย  ใจชุ่ม
 
204 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  จังพล
2. เด็กหญิงพิจิตรา  ชินศรี
 
1. นางสาวทรรศนีย์  ไร่กันทา
 
205 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านปุยคำ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ปุยคำ
2. เด็กหญิงธัญณิชา    ไชยวงค์
 
1. นางสัจวรรณ  อินเทพ
2. นายวิรัตน์  เขียวขอม
 
206 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นัยแสง
2. เด็กชายวีรศักดิ์  โสภาพรชัย
 
1. นายศราวุฒิ  คำอ้าย
2. นายธีรวัฒน์  แสนศิริ
 
207 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   เผ่าเสน
2. เด็กหญิงณภาภัช  บัวเผียน
 
1. นายศรายุทธ  บ้านสระ
2. นางสาวศรัณยา  กันทิ
 
208 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  เพิ่มสุ่ข
2. เด็กชายอนุชิต  อินต๊ะรัตน์
 
1. นางจารุณี  วงศ์เมือง
 
209 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 1. เด็กชายจักรภพ  ปรวกพรมมา
2. เด็กชายธนภัทร  จำศิลป์
 
1. นายจักรพล  ยินดี
 
210 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านช่องลม 1. เด็กชายกรวิชญ์  คงกร
2. เด็กหญิงพัชรพร  สมบัตรา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  มั่นขัน
2. นายวศิน  มาเตี่ยง
 
211 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1. นายฐิติพงษ์  แซ่เติ๋น
2. นายอนันโชค  แซ่พ่าน
 
1. นายชูชาติ  จอมวุฒิ
2. นางสาวอลิศา   สมประสงค์
 
212 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ใจแก้ว
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  สุภารัตน์
3. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วเตจ๊ะ
 
1. นางพิธพร  วรรณชิต
2. นางสุนันทา  เจริญพร
 
213 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  โพธิ์ไทย
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใจมูล
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ยอดวงค์
 
1. นางจารุณี  ภูรีโรจน์
2. นางธนาภร  จิตต์ประสาร
 
214 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงศศิลักษณ์  สุวี
2. เด็กหญิงสุภัสสร  คำปัน
3. เด็กหญิงอภิญญา  เล็กสมบูรณ์
 
1. นางสาวศิริพร  สารพิมพ์
2. นางสาวสุวภา  วรรณโล
 
215 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านนางแล 1. เด็กหญิงรภัชชา  อินโต
2. เด็กหญิงรินรดา  คำภีระ
3. เด็กชายแสง  ยุ้น
 
1. นางสาวจิณณ์ณิชา   เขียวใหญ่
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  สมณี
 
216 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 17 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  วิคี
2. เด็กหญิงนวรัตน์  หลีภัทรปภา
3. เด็กหญิงพิไล  แสนวงค์
 
1. นางธิดาศิริ  หัตถะผะสุ
2. นางสาวอมรรัตน์  หนึ้งวงค์
 
217 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 1. เด็กชายปิยดนัย  สุตะวงค์
2. เด็กหญิงภัทรภร  ศรีบูรณะ
3. เด็กหญิงไวชยานันท์  ไกรจันทร์
 
1. นางสาวนัทธินันท์   ธนาคำ
2. นางสาวสุธิดา  ชมตระกูล
 
218 ปฐมวัย วาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงขวัญภิชา  ณ ลำพูน
 
1. นางอัจจิมา  ธรรมศิริ
 
219 ปฐมวัย วาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 67 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงแสงจิ่ง   ไทยใหญ่
 
1. นางกัญญา    บั้งเงิน
 
220 ปฐมวัย วาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 66 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 1. เด็กชายพีรพัฒ  ปินจันทร์
 
1. นางสาวกัญจน์ณิษา  สืทธิขันแก้ว
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กชายรัชพงษ์    ดวงธรรม
 
1. นางสาวกนกพร   เอกจิตร
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายศรัญญพงศ์  ศิริอมรธำรง
 
1. นายพิกุล   ธรรมลังกา
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 1. เด็กชายจักรพงษ์  มหาวรรณ์
2. เด็กชายภูวนัย  พงษ์เผ่า
 
1. นางสาวชฎาพร  กาบผัก
2. นางสาวสายพิมพ์  สุยะต๊ะ