สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกัณภัทร  นามวงค์
 
1. นางวราลักษณ์  มากกุญชร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. นางสาวทักศินา  ก๋าวี
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สนชาวไพร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  กุ่ยแก้ว
 
1. นางพยุง  เพ็ชรรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงรสริน  สิงห์เทพ
 
1. นางสาวอลิสสา  เครือวงค์ปัญญา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 1. เด็กชายอัครพล  อุตส่าวงค์
 
1. นางสาวเจตนภา  จุ่มใจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงศุทธินี  รุ้งดี
 
1. นายทองแดง  วุฒิเศลา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สีหาคุณ
 
1. นางจุฑาณี  บั้งเงิน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายวัฒนา  เศวะตะนนท์
 
1. นางจุฑาณี  บั้งเงิน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กหญิงบู่เดอ  มาเยอะ
 
1. นางอัญชลี  หาญกล้า
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  สายเครือชุ่ม
 
1. นางสาวเจตนภา  จุ่มใจ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  จารุธรรมสิริ
 
1. นางเทียนรัตน์  ธนาคำ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงกิติญาภรณ์  ไฝ่แก้ว
 
1. นางสาวลักษิกา  จอมปวง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงดาว  โวยหล่อง
 
1. นางพยุง  เพ็ชรรัตน์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงเปรมฤทัย  สิทธิ
 
1. นางสาวอลิสสา  เครือวงค์ปัญญา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านดอน 1. นางสาววาสนา  อุดมทอสกุล
 
1. นายทองแดง  วุฒิเศลา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กหญิงธัญธิวา    สุทธิอาคาร
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สนชาวไพร
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 16 โรงเรียนผาขวางวิทยา 1. เด็กหญิงวีรดา  อาโต่
 
1. นางสาวธมลวรรณ  หวายคำ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  จะบือ
 
1. นางพยุง  เพ็ชรรัตน์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุเช
 
1. นางสาวณฐมน  ภูมิตัน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงอุรสา  ลุงแล่ง
 
1. นางวรรณา  ปัญญาดี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 1. เด็กหญิงแป้ง  ลุงติ
 
1. นายสะอาด  แซ่ลี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 1. เด็กหญิงเกสรา   วรโชติกลวัชร
 
1. นางศรีทร  ทนันชัย
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 1. เด็กชายวัชรากร  จิรมาตย์
 
1. นางทิวารัตน์  ชมภูเขา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านจอเจริญ 1. เด็กชายธนวรรธน์  เปาวัลย์
 
1. นางสาวขวัญฤดี  หมายหมั้น
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านปางคึก 1. เด็กหญิงสิดาพร  พรหมชัยวุฒิ
 
1. นางเรวดี  วงค์แสง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กหญิงสุชาดา  ชิขุนทด
 
1. นางทัศนีย์  ไชยสาร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 11 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 1. เด็กชายอาฮู้  พม่า
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  กันทา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านนางแลใน 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  แนวประเสริฐ
 
1. นางสาวกุลทรัยพ์  สุริยะ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 12 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  ใจยะ
 
1. นางศิริพร  บุญรอด
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทูวา
 
1. นางณัชพร  บัญชาเกียรติ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงสุนิษา   ศรีนาวา
 
1. นางรมิภา  รวมจิตต์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 1. เด็กหญิงอนุธิดา   พุทธจันทร์
 
1. นางสาวปริศนา  มะโนวรรณ์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านจะคือ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  แอกุย
 
1. นางสาวจันทิวา  เตจ๊ะ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายธนวิทย์  บุตรกิติ
 
1. นางนงคราญ  เจริญเกษ
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กชายธนานนท์  พระลับรักษา
 
1. นางวราภรณ์  พรสวัสดิ์
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ศรีสุวรรณ์
2. เด็กชายอติวิชญ์  ทิพย์แก้ว
 
1. นางนันทนา  คำเขียว
2. นางลาวัลย์  สุขเกษม
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายณัฐกรณ์  เกิดใหม่
2. เด็กหญิงอรณิชา  ณรงรักษาเขต
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ขันติธรรม
2. นายภูวสิษฏ์  บุญศรี
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ยาววิทยา 1. เด็กหญิงยุภา  อูหยือ
2. เด็กหญิงยุวดี  แสนคาวา
 
1. นางสาวลลิตา  สมใจ
2. นางสาวรุจิรางค์  อุ่นเรือน
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กหญิงปฏิพร  จันทร์ตา
 
1. นางทัศนีย์  ไชยสาร
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางลาว 1. เด็กหญิงโสมฤดี  ชุ่มมงคล
 
1. นางเมธินี  สุวรรณ์
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   พันธ์เศรษฐ์
 
1. นายเด่นชัย  ดวงสม
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายกฤติธี  ผ้าเจริญ
 
1. นางสุวิมล  อินทร์ชัย
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายบรรณวิชญ์   เนียมแสง
 
1. นายนิรุตต์  ชัยมณี
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายกฤษกร  ไชยวงค์
 
1. นางผ่องพรรณ  แก้วหล้า
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงสุพรรษา  มาเยอะ
 
1. นางผจงศรี  โจ่ยสา
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านนางแลใน 1. เด็กหญิงณิชา  สารีพัฒน์
 
1. นางสาวกุลทรัยพ์  สุริยะ
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายกันย์นภัทร  หมื่อแล
 
1. นางมาลินี  บุรารักษ์
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 10 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กชายวีรเดช  ยอดวรรณ์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เทพสมรส
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายํธีรภัทร  บัวจำ
 
1. นางสาวกัญจน์ชญา  พณิชพิทยาธร
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 1. เด็กชายธนดล  วุฒินนท์ชัย
 
1. นายพิษณุ  พลอยศรี
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านศรีเวียง 1. เด็กชายรัชชานนท์  ราชสมบัติ
 
1. นางมาลี  กาวิชัย
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 1. เด็กหญิงปริชาติ  จอมสวรรค์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  คำต๊ะ
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงวรัทยา  หน่อแหวน
 
1. นางสกุลรัตน์  โรจนรัตน์
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 1. เด็กชายสมชาย    จะสี
 
1. นางหยาดพิรุณ  ทองอาญา
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 1. เด็กหญิงวิชุดา  -
 
1. นางสาวศิริกานดา  คำจันทร์
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านนางแลใน 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ทวีสุข
 
1. นางรงค์มณีย์  ศรีคำม้วน
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านดอยฮาง 1. เด็กชายอชิรภูมิ  กันทะเนตร
 
1. นางปรียธิดา  ม่วงโกสัย
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านจำบอน 1. เด็กชายชัยชยสิษฐ์  เจริญพงษ์
 
1. นางสาวจิณณ์ณิชา  กันติ๊บ
 
59 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ชาตา
 
1. นางสาวมัลลิกา  เครือแก้ว
 
60 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1. เด็กหญิงมาริสา  เซสอ
 
1. นางนันทนา  คำเขียว
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 1. เด็กชายแสง  นามหงษ์
 
1. นายสุทธินัย  จุมปูปัญญา
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แนมขุนทด
 
1. นายนายณรงค์ฤทธิ์   คำต๊ะ
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 1. เด็กหญิงลลิตา  นันเสียง
 
1. นางสาวปริศนา  มะโนวรรณ์
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านจะคือ 1. เด็กหญิงธัญรดา  มหามุนี
 
1. นายปัณณทัต  คำวัง
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กชายยอห่า  เปียงแล
 
1. นางอัฑฒ์ศยา  เรือนคำ
 
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 7 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงลวัลย์ดา  มุงคุณ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เทพสมรส
 
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 1. เด็กหญิงสุกัลยา  แก้วละเอียด
 
1. นางสาวมัลลิกา  เครือแก้ว
 
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กชายปณชัย  คันธนู
 
1. นางสาวพรนวภัส  คณะรัตน์
 
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  อ่ำปลอด
 
1. นางรุ่งทิพย์  จิระมาตร์
 
70 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 12 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กชายสงกรานต์  เบียวเช
 
1. นายประสงค์   แซ่ว้าง
 
71 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กหญิงหมี่แซ  อาจอ
 
1. นางวราภรณ์  พรสวัสดิ์
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายอุทัย  รักชาติ
 
1. นางสาวณรดาภรณ์  ศรีจักร์
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายธีรพัฒน์  พรมชัย
 
1. นายธราดล  คำแสง
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กชายสิทธิโชค  บุญอนันต์
 
1. นางวราภรณ์  พรสวัสดิ์
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กชายเอกรินทร์  เย้อเตอ
 
1. นายธีรวัฒน์  แสนศิริ
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กาแก้ว
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ใจนวล
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 1. เด็กหญิงกัลยดา  เทพปน
 
1. นายภราดร  ไชยวงค์
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านสันกลาง 1. เด็กชายปวัตร  วุฒิอดิเรก
 
1. นายกฤษฎา  สิทธวัง
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1. เด็กชายปภังกร  ใจคำ
 
1. นางสาวปวีณนุช  มณีรัตน์
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 1. เด็กหญิงมนฑะกานต์   ศรีสองสม
 
1. นางรมิภา   รวมจิตต์
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กชายอัชรวี  ชุมภูศรี
 
1. นายธณัฐพัชรพงษ์  ประวิตรกูล
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ชัยมาศ
2. เด็กชายนิธิพัฒน์  หลงละเลิง
3. เด็กชายเกียรติภูมิ  นามสาม
 
1. นางพิสมัย  สารวงค์
 
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สมจิตร
2. เด็กหญิงอนงค์เนตร  วนทวีวงศ์
3. เด็กหญิงอาภัสรา  กองแก้ว
 
1. นายสิทธิชัย  ใจนนท์
2. นางสาวรตนพร  ปานสุวรรณ์
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงนัสชนก  ใจด้วง
2. เด็กหญิงโสรยา  ต๊ะยะ
3. เด็กหญิงไพลิน  เครือวีระ
 
1. นางจีระศักดิ์  รัตนแสง
2. นางจารุรักษ์  รัตนแสง
 
85 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กชายจักรพันธ์   อิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงนกชนาฏ   แก้วสาย
3. เด็กชายพงษ์สิทธิ์   พินิจ
 
1. นางสายทอง  ต๊ะปัญญา
2. นางสาวพิมวิไล  หายหัตถี
 
86 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 5 โรงเรียนปัญญาวัฒน์ 1. เด็กชายธนสิน   เยส่อกู่
2. เด็กชายวัชรา   หล้าปั๋น
 
1. นายจักรกริช   บุตรพรม
 
87 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 6 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา 1. เด็กชายนรากร  ตันใหม
2. เด็กชายวีรภัทร  มามูล
 
1. นายโยธิน  ขัดศิริ
2. นางอรุณี  ใหม่วงค์
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายกันตพัตน์  พิชญ์พิบูล
2. เด็กชายฉัตรดนัย  ไชยแก้ว
 
1. นางสาวจิราพร  จานนอก
2. นายกิตติศักดิ์  ใจพรหม
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กชายอนวัช  จำหงษ์
2. เด็กชายอิสยาห์  ทศวงศ์วรรษ
 
1. นายอภิวัฒน์  ตันนันตา
2. นายณัฐวุฒิ  แสงชัย
 
90 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1. เด็กชายจักรินทร์  ศรีสร้างคอม
2. เด็กชายธีรเทพ  คำก้อน
 
1. นางสาวกชกร  วิสาพล
2. นางสาวอุไรวรรณ  เนื่องชมภู
 
91 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 1. เด็กชายจิรายุ    ยศกุศลพร
2. เด็กชายภูวดล  สองคำชุม
 
1. นายจิรวัฒน์  วงศ์ชุมภู
2. นางสาวสุดาวรรณ  เชื้อสะอาด
 
92 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 1. เด็กชายรัตนะณ  ทาก๋อง
2. เด็กชายวงศกร  จะแสง
 
1. นายสิทธิชัย  ใจนนท์
2. นางสาวรตนพร  ปานสุวรรณ์
 
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กชายธาดานุกูล  เมืองชื่น
2. เด็กหญิงศุภกานต์  แหลมจัด
 
1. นายทวน  พุ่มพวง
 
94 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ลิ่วตระกูล
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เฌอหมื่อ
 
1. นางสาวสงกรานต์  ธิยะคำ
2. นางสาวภัทรนันท์  พรชัยรุ่งจรัส
 
95 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 1. เด็กหญิงณัฏนรี  ใจหาญ
2. เด็กชายวัชรพล  ปันทะวงค์
 
1. นางเพ็ญศรี  รุ้งฟ้าวรกุล
 
96 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 1. เด็กหญิงกนกพร  แซ่จาง
2. เด็กชายสิทธิโชค  หวังชื่อเสียง
 
1. นายชิติพัทธ์  เที่ยงมงคลชัย
 
97 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 1. เด็กชายสิรวิชญ์  นิมิตรศิลป์
2. เด็กชายอนุชา  กาวิชัย
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อาษา
2. นางสร้อยวลา  ศรีรัตน์
 
98 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสนเหลี่ยว
2. เด็กหญิงจันทิมา  แซ่โหล่
 
1. นายสมาน  ยางนอก
2. นายอนุชน  ฉลาดแหลม
 
99 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านปางขอน 1. นายสมนึก  ฮาเยกู่
2. นางสาวสุชาดา  แบแจกู่
 
1. นายธานี  ทาขาว
 
100 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เครือวงค์สืบ
2. เด็กชายเจษฎา  คิดดี
 
1. นางพรรณี  ปลอดโปร่ง
 
101 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  เชื้อโตหลวง
2. เด็กหญิงมินตรา  เรืองวงค์
 
1. นายณรงค์  ชุมภูจันทร์
 
102 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 โรงเรียนดอยลานพิทยา 1. เด็กหญิงณเพื่อนขวัญ  ฐาวัฒนมงคล
2. เด็กหญิงลัดตยา  จินจำ
 
1. นายเสรี  ภีระ
2. นางสาวเบญจวรรณ  เทพสมรส
 
103 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุก้อน
2. เด็กหญิงสุจิรา  จะลอ
 
1. นายประภาส  สุริยะวงค์
2. นายวัลลภ  รู้ยาม
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 58.25 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 1. เด็กหญิงจินตนา  ชีหมื่อ
 
1. นางกัลยาณี  ศรีวรรณ์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 53.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1. เด็กหญิงวิกานดา  ศรีสุพรรณ
 
1. นางสาวกุลธิดา   ชาวแพะ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 51.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงปริมพร  ศรีกอง
 
1. นายวุฒิภัทร  อุทธิยา
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่พ่าน
2. เด็กหญิงสุนิตา  เนเลกู่
 
1. นายชูชาติ  จอมวุฒิ
2. นางสาวอลิสา  สมประสงค์
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 1. เด็กชายรัฐภูมิ  สถาพรจริยา
2. เด็กชายศิริโชค  แซ่พ่าน
 
1. นายชูชาติ  จอมวุฒิ
2. นางสาวอลิศา   สมประสงค์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายฐิตินันท์  ตุ่นยานะ
2. เด็กชายอนุพงษ์  สิงห์จารย์
 
1. นายพีระศักดิ์  สกุลเวช
2. นางจารุวรรณ  อภินันท์ธรรม
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 1. เด็กชายปพนธนัย  เตชะตน
2. เด็กชายภูบดินทร์  พระวิสัตย์
 
1. นายมานิตย์  เตชะตน
2. นางสาวริมธาร  พันธุชงค์
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 1. เด็กหญิงจุรีพร  อดกลั้น
2. เด็กหญิงพัชรวาท  พวงสุยะ
 
1. นางสาวทรรศนีย์  ไร่กันทา
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  วัชรคุณากร
2. เด็กหญิงชลธิดา  คำซ้อน
 
1. นายเดช  เชยบาล
2. นางอนุกูล  เชยบาล
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 1. เด็กชายประดุจเทพ  โสใหญ่
2. เด็กชายยศวริศ  โคแพร่
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  เชื้อสะอาด
2. นางสาวปวิชญา  ทองกันยา