สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 73.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงณิชนันท์   ชาดุ
2. เด็กชายธนาวัฒน์   ชีวินสุขอำไพ
 
1. นางนามิ  ภูรีสวัสดิ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กชายธนาธิป  อุ่นกันทา
2. เด็กชายภัทรดนัย  วาบสูงเนิน
 
1. นายสิทธิชัย  แก้วมูล
2. นายณัฐวุฒิ  วงค์สุภา
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายน่านนที  ชุมมะโน
2. เด็กชายพงศธร  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นายสิทธิชัย  แก้วมูล
2. นายณัฐวุฒิ  วงค์สุภา
 
4 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงธัญนกันต์  ปัญญาดี
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  กันทะเนตร
3. เด็กชายอภิเดช  ปัญญาบุญ
 
1. นายนพรัตน์  ทิพย์กรแก้ว
2. นายเริงชัย  มาเล