สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงฟองนวล  ใจเหล็ก
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  กันทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนิจวรีย์  แสนแก้วกาศ
 
1. นางสาวอริสา  ขันเชียง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 66 ทองแดง 14 1. เด็กชายNANQIN  LI
2. เด็กหญิงสุพิตรา  ดาวัล
 
1. นางวิพา  ปินใจ
2. นางสาวนุชนารถ  แสนศรี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงเอ้ย  สมแสง
 
1. นางสาวฉัตรฐิพร  ถาเปียง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เจริญดี
 
1. นางสาววิจิตรา  เมี้ยงหอม
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  วิคี
2. เด็กหญิงนวรัตน์  หลีภัทรปภา
3. เด็กหญิงพิไล  แสนวงค์
 
1. นางธิดาศิริ  หัตถะผะสุ
2. นางสาวอมรรัตน์  หนึ้งวงค์