สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงแพร  แสงแก้ว
 
1. นางวุฒิพร  จินะราช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงฟองนวล  ใจเหล็ก
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  กันทา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนิจวรีย์  แสนแก้วกาศ
 
1. นางสาวอริสา  ขันเชียง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายอาฮู้  พม่า
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  กันทา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 66 ทองแดง 14 1. เด็กชายNANQIN  LI
2. เด็กหญิงสุพิตรา  ดาวัล
 
1. นางวิพา  ปินใจ
2. นางสาวนุชนารถ  แสนศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงขิ่น  นายมี
2. เด็กหญิงจันทร์แสง  อาศักดิ์
3. เด็กชายชนนวัติ  เข็มโคตร
4. เด็กหญิงปิยวดี  พระสิงห์
5. เด็กหญิงพิชญธิดา  รอดอินทร์
 
1. นางสาวเบญญาภา  ปันทะรส
2. นายพัฒนพันธ์  จันทร์โอพาส
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงมาริสา  มอยบุญ
2. เด็กชายเอกพงษ์  สร้อยคำ
 
1. นางสาวเบญญาภา  ปันทะรส
2. นางมาลี  จิตจำลอง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงเอ้ย  สมแสง
 
1. นางสาวฉัตรฐิพร  ถาเปียง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายกวีภัทร  พวงมาลัย
2. เด็กชายจักรพันธ์  อิ่มเต็ม
3. เด็กชายปี  เมคา
 
1. นางสาวฉัตรฐิพร  ถาเปียง
2. นางสาวเบญญาภา  ปันทะรส
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เจริญดี
 
1. นางสาววิจิตรา  เมี้ยงหอม
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงศศินิภา  เชียงคำ
 
1. นางวิพา  ปินใจ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 75.7 เงิน 5 1. เด็กชายพชร  ธีรวณัชนันท์
2. เด็กชายวรเดช  แซ่ฟ้า
 
1. นางสาววิจิตรา  เมี้ยงหอม
2. นางสาวกาญจนา  หลักดี
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กชายปุ๊ด  ใจเหล็ก
2. เด็กชายวินัย  ปัญญาโนกาศ
3. เด็กชายอุษมันต์  แสนเหลียว
 
1. นายณัฐกฤษฎ์  อินเตชะ
2. นายชาติชาย  ศรีกุนนะ
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  วิคี
2. เด็กหญิงนวรัตน์  หลีภัทรปภา
3. เด็กหญิงพิไล  แสนวงค์
 
1. นางธิดาศิริ  หัตถะผะสุ
2. นางสาวอมรรัตน์  หนึ้งวงค์
 
15 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ทองดี
2. เด็กชายศิรวิทย์  จินดาธรรม
 
1. นางสาวดารารัตน์  นวลใย
2. นางศศิวิมล  ไชยชนะ
 
16 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กชายหนุ่มแรง  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวฉัตรฐิพร  ถาเปียง