สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 11 1. เด็กชายกฤติกร  ธรรมาพินิจ
2. เด็กหญิงพิณญาดา   ภูติโส
3. เด็กชายสธนศรณ์  เกษรพรรณ์
 
1. นางกรรณิกา   โทษาธรรม
2. นางพิมใจ   สนประเทศ
 
2 ปฐมวัย หนูน้อยคนเก่ง ปฐมวัย 77.33 เงิน 8 1. เด็กชายพิชาคุณ  ทุนอินทร์
 
1. นายจิรกิตต์  กองแก้ว