สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 11 1. เด็กชายพีรวิชญ์   สัมพันธ์นุกุล
2. เด็กชายวสิษฐ์พล  สุวรรณ์
 
1. นางฤทัยรัตน์  ไวยะกา
2. นางสาวจิราพร   จานนอก
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายยศภูมิ  ลาดอุ่น
 
1. นางพวงผกา  ธิวงค์เวียง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลารัตน์  โพธิวัฒน์
2. เด็กหญิงเพียงสิริ  เชื้ออุบล
 
1. นางมาณี   ศรีชัยอินทร์
2. นายอนันต์ยศ  ประมาณ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายภาสา  เตจ๊ะ
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  รามไพบูลย์
 
1. นายอนันต์ยศ  ประมาณ
2. นายมาณี   ศรีชัยอินทร์
 
5 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายศรัญญพงศ์  ศิริอมรธำรง
 
1. นายพิกุล   ธรรมลังกา