สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงเมษา  บุญมา
 
1. นางณัฐรี   ตุ่นแก้ว
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงอลิชา   พงค์ทวีชัย
 
1. นางชุฒิญา  คัทซ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 66.75 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวิยะดา   แก้วนาติ๊บ
 
1. นางชุฒิญา  คัทซ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 67.25 ทองแดง 7 1. เด็กชายพงค์นรินทร์    สุทิน
2. เด็กหญิงเมย์ธิกาน์   ยีสูง
 
1. นายกิตติศักดิ์   อ่อนใจ
2. นายธีรภัทร์   สายบุญเชย
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายกวินธร   โชติประดิษฐ์
2. เด็กชายซาโลมอน   โอภาสเกษม
3. เด็กชายณัฐพล   อายี
4. เด็กชายธีรภัทร   สุปัญโญ
5. เด็กชายยี่รอด   คำศรี
6. เด็กชายเตชินท์   ปิ่นทรายมูล
 
1. นายชัยวัฒน์   พุ่มเจริญ
2. นายธีรภัทร์   สายบุญเชย
3. นายกัญจนริศ   พึ่งสุข