สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงนราภรณ์  อิ่นสุวรรณ
2. เด็กชายศรัณย์  วงศ์พิระ
 
1. นางสาวสุขฤทัย  นับติ๊บ
2. นางลาวัลย์  สุขเกษม
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายอดิเทพ  วงศ์สลี
2. เด็กชายเอกนรินทร์  มหาไม้
 
1. นางสาวสุขฤทัย  นับติ๊บ
2. นายนันทวัฒน์  อนาวัน