สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงปานระพี  ขัตติยะ
2. เด็กหญิงพิชชาพร  กันธา
3. เด็กหญิงพิชชาภา  น้อยหมอ
 
1. นางสาววรรณวนัช  กุลวงค์
2. นางสาวมาศสุภา  อ่อนจันทร์
 
2 ปฐมวัย วาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ขันทอง
 
1. นางอนงค์  เมืองวงค์