สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงปุญญิศา  คชารัตน์
 
1. นางพัชราภรณ์  นเรนทรเสนี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญจน์จิรา  ศรีวงค์วรรณ
2. เด็กหญิงวันวิสา  ปรีชา
 
1. นางพัณณิตา  ใจมิภักดิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกัลยดา  เทพปน
 
1. นายภราดร  ไชยวงค์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงวรัญญา  ธรรมใจกุล
 
1. นายภราดร  ไชยวงค์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพชรพล  เขื่อนแก้ว
 
1. นายปิยะพงษ์   เกเยน
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 6 1. เด็กชายชวิน  ปัญญาเรือน
2. เด็กชายธนพัฒน์  วิบูลย์มา
3. เด็กหญิงอชิรญาณ์  พันธุ์เมือง
 
1. นางพจมาลย์  แจ่มใส
2. นางสาวจิตรอนงค์  กองจักร์
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เรือนชัย
2. เด็กหญิงธิดาพร  ธัญสิริทวี
3. เด็กหญิงอิสราพร  หินกำบัง
 
1. นางสาวจิตรอนงค์  กองจักร์
2. นางสมคิด  สายเครือคำ
 
8 ปฐมวัย วาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชญดา  สิงเสนา
 
1. นางพจมาลย์  แจ่มใส
 
9 ปฐมวัย หนูน้อยคนเก่ง ปฐมวัย 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัลญญ์กุลณัช  พรมลือ
 
1. นางพจมาลย์  แจ่มใส