สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงศุทธินี  รุ้งดี
 
1. นายทองแดง  วุฒิเศลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 8 1. นางสาววาสนา  อุดมทอสกุล
 
1. นายทองแดง  วุฒิเศลา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธีรพัฒน์  พรมชัย
 
1. นายธราดล  คำแสง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ชัยมาศ
2. เด็กชายนิธิพัฒน์  หลงละเลิง
3. เด็กชายเกียรติภูมิ  นามสาม
 
1. นางพิสมัย  สารวงค์