สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจามจุรีย์   จันกิติ
2. เด็กหญิงธัญวลัย  สุขเกษม
 
1. นางพิณทิพย์  สมใจ
2. นางอุบล  ผัดผาย