สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงลัดดา  เหวงซากู่
 
1. นางสาววัลลภา   แปงทอน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  เมอแลกู่
 
1. นางสาวอมรพรรณ  สิทธิวงค์