สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปางลาว สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงจงกลนี  วันตานาม
 
1. นางทัศนีย์  ใจแก้ว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงนริศรา  ศรีเมือง
2. เด็กชายพีระภัทร  หอมพรมมา
 
1. นายจำเริญ  มาดี
2. นายสมพล  บุญมา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงอินทุอร  พันดี
 
1. นายอุดร  แก้วเลิศ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงพุทธิชา  จันทวงษ์
 
1. นายอุดร  แก้วเลิศ
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุภัสสร   สมบุญ
2. เด็กหญิงอรุณนภา  โยธี
3. เด็กชายเอกภูมิ  พาหะหม
 
1. นางอารีย์  จำรัส
2. นางสาววรัญญา  คำภีระ