สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย วาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 86 ทอง 7 1. เด็กชายธนวินท์  คำลือ
 
1. นางกนกพร  นันต๊ะภูมิ
 
2 ปฐมวัย หนูน้อยคนเก่ง ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพงศ์พัชรา   ผาคำ
 
1. นางกนกพร  นันต๊ะภูมิ