สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งช้าง สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  วันแพง
 
1. นางรจนา  โพธาวิจิตร
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71.5 เงิน 15 1. เด็กชายธนโชติ  ลาวัณลักขณา
2. เด็กชายอนุพล  พร้อมสุข
3. เด็กหญิงไอลินลดา  คำกอง
 
1. นางสาวอำภาพร  ใจมัน