สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายภูผา  โวยแม
2. เด็กชายยศพล  เชอมือ
3. เด็กชายวิทวัส  เยเบียว
4. เด็กชายสันติ  มาเยอะ
5. เด็กชายเกรียงศักดื์  เชอมือ
6. เด็กชายเด่นภูมิ  เชอมือ
 
1. นายฤทธี   สรรพเนตร
2. นายวุฒิภัทร  อุทธิยา
3. นายเจษฎากรณ์  ใจปิง