สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  กุ่ยแก้ว
 
1. นางพยุง  เพ็ชรรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงดาว  โวยหล่อง
 
1. นางพยุง  เพ็ชรรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  จะบือ
 
1. นางพยุง  เพ็ชรรัตน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสุพรรษา  มาเยอะ
 
1. นางผจงศรี  โจ่ยสา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายเอกรินทร์  เย้อเตอ
 
1. นายธีรวัฒน์  แสนศิริ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 58.25 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจินตนา  ชีหมื่อ
 
1. นางกัลยาณี  ศรีวรรณ์