สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสุพรรษา  มาเยอะ
 
1. นางผจงศรี  โจ่ยสา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายเอกรินทร์  เย้อเตอ
 
1. นายธีรวัฒน์  แสนศิริ