สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายณัฐวัศ   พ่วงบางโพ
2. เด็กชายธนกร   โกติแพง
 
1. นางสาววงเดือน  ไชยชมภู
2. นางเครือวัลย์  มะโนคำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนริศรา  สารรังสี
2. เด็กหญิงรพีพร   ท้อเพิ่มผล
3. เด็กหญิงสิริยากร   คำน้อย
 
1. นางสาววงเดือน  ไชยชมภู
2. นางสาวชลิตา   มรูสุวรรณ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธารทิพย์  จำปาแก้ว
2. เด็กชายสหพล   ประตูชัย
3. เด็กหญิงไอรินทร์  ใจสมุทร
 
1. นางสาววงเดือน  ไชยชมภู
2. นายธงชัย  ฐานะกอง