สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เจนจรัสเมธา
2. เด็กชายเทพธาดา  แก้วเนตร
 
1. นางรติรัตน์  เหล็กแก้ว
2. นางสาวพัชรินทร์  ปัญญา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายณฐกร  ดอนชัย
 
1. นายกฤษฎา  สิทธวัง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 64 ทองแดง 15 1. เด็กชายภูชิตะวา  วุฒิอดิเรก
2. เด็กชายวัชรศักดิ์  เธียรเศวตตระกูล
 
1. นายกฤษฎา  สิทธวัง
2. นางรติรัตน์  เหล็กแก้ว
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 66.75 ทองแดง 8 1. เด็กชายปราชญะ  พรอนันตะ
2. เด็กชายพริสร  ตั้งสัจจารักษ์,
 
1. นางสาววนิดา  คำมา
2. นางสาววรรณธิดา  วัฒนาวงศ์