สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงอันติมา  มณีวรรณ
 
1. นางสุขนิษฐ  มณีรัตน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายบูรณ์ภิภพ  พิบูลธนพัฒน์
 
1. นางสาวนิศากร  ขันใจ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรกฤต  ตันกูล
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  เมืองปัญโญ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ข้าวก่ำ
 
1. นางจิดาภา  วิเศษศักดิ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงเบญญาพัชร์  ข้าวก่ำ
 
1. นางจิดาภา  วิเศษศักดิ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.5 เงิน 16 1. เด็กหญิงปภัสราภรณ์  เพ็ญกุล
 
1. นางวีรยา  ฑีมายุ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ผลประสิทธิ์
2. เด็กหญิงปิญชาน์ณัฐ  อินยาวิเลิศ
3. เด็กหญิงศรุดา  เจริญภูวนิช
 
1. นางนงค์รักษ์  มาลีรัตน์
2. นางปานแก้ว  สงบ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  มาลาวิลาศ
2. เด็กชายธีวสุ  เนียมไย
 
1. นางณัฐการย์  จันต๊ะ
2. นางสาวรุ่งนภา  สายบัว
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุทธินนท์
2. เด็กชายธีรนัย  นะนันวี
 
1. นายสุระชัย  สมบัติทา
2. นายชาญชัย  พรมชัย
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  มหาวรรณ์
2. เด็กหญิงพรรณิภา  อวดดี
3. เด็กชายวรณัฏ  มิยะยม
 
1. นายพุฒิพงษ์  พิทาคำ
2. นายอภิชาติ  ปูชัย
 
11 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนริศรา  เสียงดี
2. เด็กหญิงศศิธร  บุพศิริ
3. เด็กหญิงอภิชญา  ตานี
 
1. นางสาวประนอม   ขันเดช
2. นางจุฑามาศ  ธนารักษ์
 
12 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กชายธีรภัทร  ยอดกลิ่น
2. เด็กชายนันทภพ  ทองฤทธิ์
3. เด็กชายฤทธิพล  กัลยาณะกูล
 
1. นางพรสวรรค์  จันทร์เล็ก
2. นางนุชนาฎ   ชัยโย