สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายพีรพล  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  นาใจ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงฐิติมา  มะโนสุข
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  นาใจ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พม่า
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  นาใจ