สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 65.5 ทองแดง 12 1. เด็กชายก้องภพ  เต๋จ๊ะเป็ง
2. เด็กชายจิรายุส  อ้ายวงค์
3. เด็กชายชนานัน  วรรณภพ
4. เด็กชายธนดล  มีปัญญา
5. เด็กชายภัทรพล  มณีสาร
6. เด็กชายอัครพงษ์  หล้าติ
 
1. นายวีระศักดิ์  ภูมิสร
2. นายบุญเรือง  ประดิษฐ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ปันอินต๊ะ
2. เด็กชายธนกร  ปาอินทร์
 
1. นายดุสิต  ยานะธรรม
2. นายทวี  คุณทุม