สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร่องหวาย สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงสิริพร  แซ่ลี่
 
1. นางสาวพิกุล  เหลากิจ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ดวงลาดนา
 
1. นางสาวพิกุล  เหลากิจ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงวิรากาล  เล็กอ่อน
 
1. นางสาวพิกุล  เหลากิจ
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 9 1. เด็กชายธนโชติ  แปงเรือน
2. เด็กชายนิติภูมิ  ภูพันนา
3. เด็กชายเจษฎา  รักบำรุง
 
1. นางสาวสุพรทิพย์  เป็งนวล
2. นางสาวรวิภา  ประสมกล้า