กิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ครั้งที่ 69 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 21 - 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 1. เด็กชายภัทรชัย   พุฒคง
 
1. นางละอองดาว  พระพรเพ็ญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงพรพิมล  ศรีไฉล
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  มูลชัย
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สุโพธิ์
2. นายจีรวัฒน์  ทองสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงทักษอร  ใจนิตย์
2. เด็กหญิงวาริสสรา  จันทร์ประทุม
 
1. นายจีรวัฒน์  ทองสุข
2. นางสาวสร้อย  ทิพเนตร
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงกัลยกร  แสงคำ
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  ทาวัน
3. เด็กหญิงอภิสรา  ใจอ้าย
 
1. นายสิงห์คาร  จินะกาศ
2. นางละอองดาว  พระพรเพ็ญ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงชยานันท์  ชัยนันท์
2. เด็กหญิงรติมา  ลุงทุน
3. เด็กหญิงสิรินทรา  สุขสำราญ
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
2. นางกิตติมา  หอมรส
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 1. เด็กชายสิริกร  ฟองคำ
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 1. เด็กชายธนกฤติ  ทองคำใบ
2. เด็กชายภูมิกร  ขันธะรักษ์
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงจีรนันท์   หอมจิตร
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   แก้วหน่อเมือง
3. เด็กหญิงพัชราภา   สิทธิขันแก้ว
4. เด็กหญิงพิชญา   โท้งวิชัย
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   กาวิโล
 
1. นายณัฐพงษ์  ต้าวแก้ว
2. นางสาวธิดารัตน์  สุโพธิ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงกัณฐิกา   มาดี
2. เด็กหญิงณริศรา   จันทร์ประทุม
3. เด็กหญิงปรานปรียา   จองโชติศิริกุล
4. เด็กหญิงพรรษกร   บุญตันน้อย
5. เด็กหญิงวริศรา   โพธิปันรังสี
 
1. นายณัฐพงษ์  ต้าวแก้ว
2. นางสาวธิดารัตน์  สุโพธิ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงณิชากร   ใจนิตย์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สุโพธิ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงมธุรดา   จุมปา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สุโพธิ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจริยา   ลุงกอ
2. เด็กหญิงณัฎฐณิตชา  วงค์เดช
3. เด็กหญิงณัฐธิดา   บัวแก้ว
4. เด็กหญิงธารทิพย์   สอาด
5. เด็กหญิงพัชรินทร์   แก้วหน่อเมือง
6. เด็กหญิงศศิกานต์   ขุมเงิน
7. เด็กหญิงสุพรรษา   บุญใส
8. เด็กหญิงอรพรรณ   มูเซอ
9. เด็กหญิงอรพิม   มูเซอ
10. เด็กหญิงเอวิตรา   รัตนโกสินทร์
 
1. นางสาวสร้อย  ทิพเนตร
2. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 1. เด็กชายทศพล   ติ๊บเตจะ
 
1. นายณัฐชัย  ปอยู
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 1. เด็กชายชนาวิชญ์   ปินตา
2. เด็กหญิงชนิสรา   คำใจ
3. เด็กหญิงญาดาวดี   แรงดี
4. เด็กชายภานุเดช   สีคำ
5. เด็กชายวิชพล   สิงห์แก้ว
6. เด็กชายอาโซ   เยเบียง
 
1. นายณัฐชัย  ปอยู
2. นายวัชรพงษ์  เจริญธนังลาภ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 1. นายสงกรานต์   สร้อยมูล
 
1. นายวัชรพงษ์  เจริญธนังลาภ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 1. นายชลธี   จิตรตั้ง
 
1. นายวัชรพงษ์  เจริญธนังลาภ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกรพินธุ์   สมจิตร
 
1. นายวัชรพงษ์  เจริญธนังลาภ
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 1. เด็กชายฐิติศักดิ์   สิทธิขันแก้ว
2. เด็กชายนันทภพ   ปงลังกา
3. เด็กชายรพีภัทร   มูลผึ้ง
4. เด็กชายอธิราช   จันทร์สม
5. เด็กชายเหมันต์   จำทิพย์
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
2. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงณิธิพร   โพมีเทพ
 
1. นางสาวพัฒนา  แปงชมภู
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกชกร   ก๋องบุญ
 
1. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์   ฟุ้งกระโทก
2. เด็กหญิงลภัทรลดา   สารพัตร์
 
1. นางสาวพัฒนา  แปงชมภู
2. นางสาวจิราภรณ์  ธรรมจักร
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   สเวตอ
2. เด็กหญิงณัฐฎาภรณ์   วงค์นันตา
 
1. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
2. นางสาวสร้อย  ทิพเนตร
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 1. เด็กชายจักริน    มูลชมภู
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์   บุญเป็ง
 
1. นายพิพัฒน์  หมื่นโฮ้ง
 
24 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 1. เด็กชายภานุกร   ทองเกียรติ์
2. เด็กชายสุรวินท์  จันทร์ฟอง
3. เด็กชายเมฆินทร์   แก้วบริสุทธิ์
 
1. นายวชิระ  ใจมั่น
2. นางสาวชนิตา  อินจันทร์
 
รวม 62 36