::sp-cri3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวอินทุอร ลิขิตสโมสรโรงเรียนบ้านห้วยอื้นกรรมการ
2. นายจุลจำนงค์ ศิริกุลโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ เกรียงเกสรโรงเรียนบ้านเหลว-นาล้อมกรรมการ
4. นางน้ำฝน อำขำโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวศรัญรัตต์ จ๋าจี้โรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ วงค์หาญโรงเรียนบ้านแม่หม้อกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ ปัญญางามโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางเยาวนิตย์ ไชยราชโรงเรียนบ้านห้วยอื้นกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ วงศ์คำลือโรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางจารุวรรณ จับอันชอบโรงเรียนบ้านทับกุมารทองกรรมการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นายวีรยุทธ ปัญญา โรงเรียนบ้านสันทราย กรรมการ
2. นางสาววนิดา วงษ์ราช โรงเรียนบ้าน-ขี้เหล็กดอยดินแดง กรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา ถาหล้าโรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ กรรมการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นายเสกสรรค์ ปัญญาฟู โรงเรียนบ้านทับกุมารทองกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี นวลคำวังโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2กรรมการ
3. นายสมเกียรติ กิติคำโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นางสาวเบญญาภา แก้วคำตาโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวพรรณิภา ประยูรคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 กรรมการ
3. นายเสกสรรค์ ปัญญาฟู โรงเรียนบ้านทับกุมารทองกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นางสาวศศิธร นุ่มวงค์ โรงเรียนบ้านสันถนนกรรมการ
2. นายประทานพร โปลาหาโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
3. นางสาววิไลพร เสียงกุศล โรงเรียนบ้านแม่แม่คำ(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ วงศ์อรินทร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
2. นางสาวอุษณาภา พลศักดิ์ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวกมลรัตน์ สุเทพโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวศรีวรรณา บุญเรืองโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
2. นางสาวญาณวรรณ ปิ่นคําโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์๑กรรมการ
3. นางชุติมา พรหมจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายวุฒิชัย วงค์ปัญญาโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
2. นางรุ่งนภา กันทะวังโรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการ
3. นางสาววนิดา วงษ์ราช โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดงกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายฐาณกรรณ เลิศชมภูโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
2. นางสาวญาณวรรณ ปิ่นคำโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์๑กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ เถินโจงโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสาวจิตภัทร คํามาเขียวโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ สุยะ โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์๑กรรมการ
3. นางปาริฉัตร หวายคําโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
4. นางสาวดรุณี สายแก้วโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตภัทร คํามาเขียวโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ สุยะ โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์๑กรรมการ
3. นางปาริฉัตร หวายคําโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
4. นางสาวดรุณี สายแก้วโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางสาวสายตา มาเยอะ โรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางสาวภูษณิศา สอนสุกองโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวจีระพร หมื่นจี้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กรรมการ
5. นางสาวรุ่งกาญจน์ อารีย์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวสายตา มาเยอะ โรงเรียนบ้านหนองแว่น กรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางสาวภูษณิศา สอนสุกอง โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวจีระพร หมื่นจี้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กรรมการ
5. นางสาวรุ่งกาญจน์ อารีย์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวแก้วใจ สำเภาแก้วโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
2. นางสาวมิฐิลา เวยื่อโรงเรียนบ้านร่องก๊อ - ม่วงคำกรรมการ
3. นายบรรจบ ฮ่อธิวงค์โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวธนีพันธุ์ บุญเล่อร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
2. นายพิพัฒ พรมหาลาโรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว กรรมการ
3. นางสาวนิตยา ปาเปาอ้ายโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธนีพันธุ์ บุญเล่อร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
2. นายพิสิฐณัฐ แวงวรรณ์โรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิมพล ติ๊บมณีโรงเรียนบ้านร่องก๊อ - ม่วงคำกรรมการ
4. นายอลงกต ชัยเรือนโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวศุภิสรา ธิปวงโรงเรียนบ้านปางห้ากรรมการ
2. นางสาววจี ชัยลีโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ มงคลดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพนมกร กองแสงโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
2. นางณิชกานต์ สุมัชญาโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
3. นางกรรณิกา ติ๊บมณีโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวพัทธนันท์ วงศ์กาโรงเรียนบ้านแม่หม้อกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ยศวังใจโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำกรรมการ
3. นายศรัญญู สาลิกานนท์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายบุญเยี่ยม ประเสริฐไทยโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
2. นางธัญพร อรรถเดชโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสุริยัณห์ ชำนาญโรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
2. นางเตรียมใจ ศรีคำมาโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นายจรัส อนุพันธ์โรงเรียนบ้านป่าเปา - ป่าซางน้อยกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวชฎาพร วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) กรรมการ
2. นายสุริยัณห์ ชำนาญโรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ กันทะดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายศักดิ์นรินทร์ มูลชัยยะโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
2. นางสาวรสรินทร์ พิร่ำโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
3. นางสาวกันต์ฤทัย จักรสานโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
4. นางสาวนวลฤทัย ลาพาแวโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
5. นายอนุพล พรานกวางโรงเรียนบ้านผาจีกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวทิวาพร เตมีศักดิ์โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จันกรรมการ
2. นายภัคพงษ์ ไชยลังกาโรงเรียนบ้านแม่แพงกรรมการ
3. นายไกรสร ปทุมไพโรจน์โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายจักรกริช วงษาโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ พรานกวางโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวสร้อยฟ้า แสงเพชรโรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูลกรรมการ
2. นายดำรงค์ ก๋าเร็วโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางสาวศุภมาศ ขาวแดงโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ
4. นางสาวลักษณียา กองแสงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรี ก่อเกียรติ อารีเอื้อโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
6. นายบรรจบ ฮ่อธิวงค์โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางสาวกัญญาณัฐ ปูนาโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
2. นางสาวขวัญฤดี ใจจำโรงเรียนบ้านป่ายาง กรรมการ
3. นางสาวดรรชนี สำราญใจโรงเรียนราษฎร์พัฒนา กรรมการ
4. นายดนุพล มะโนโฮ้งโรงเรียนบ้านใหม่สันติกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา เขื่อนวิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางศุจินันท์ ปาระมีโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) กรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา บุญมาสืบโรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะกรรมการ
3. นางสาวรัชนี รักแม่โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ มงคลดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางศิโรรัตน์ ใชยลังกาโรงเรียนพญาไพรไตรมิตร กรรมการ
2. นางสาวนิภาพร วรรณภพโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
3. นางสาวปวีณา สพะบุญโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์๑กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวกิตติรัตน์ หมื่นสมบัติโรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกรรมการ
2. นายนายเอกสิทธิ์ ทองไผโรงเรียนบ้านดอนงามกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ ห้วยไชยโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นางกิ่งกาญจน์ สวาสดิ์พันธ์โรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
2. นางสาวนริศรา โกเสนตอโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นายนรินทร์ ยกยอนโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางสาวกระแสสินธ์ สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) กรรมการ
5. นางสาววัลยา สุทธนูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อยกรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นางกิ่งกาญจน์ สวาสดิ์พันธ์โรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา หาญพีระพันธ์โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
4. นางสาวนริศรา โกเสนตอโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายนรินทร์ ยกยอนโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
6. นายกระแสสินธ์ สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางกิ่งกาญจน์ สวาสดิ์พันธ์โรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา หาญพีระพันธ์โรงเรียนบ้านด้ายกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุริยัณห์ ชำนาญโรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นางสาววัลยา สุทธนูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อยกรรมการ
5. นายณัฐพงศ์ ยศวังใจโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำกรรมการ
6. นางสาวนริศรา โกเสนตอโรงเรียนแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
7. นางสาวกระแสสินธ์ สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารุณี สมัครโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169กรรมการ
2. นางสาวศุกนตลา ภูวสิทธิ์วีรานันท์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางสาวกมลชนก ชัยชนะโรงเรียนบ้านผาเดื่อกรรมการ
4. นางฐิตาภัทร คำภาสีโรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายนพพร ปัญญาฟูโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
6. นางสาวณัฐกฤตา ปูนกลางโรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
7. นางบุญลักษณ์ ศิริกุลโรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารุณี สมัครโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169กรรมการ
2. นางสาวศุกนตลา ภูวสิทธิ์วีรานันท์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางสาวกมลชนก ชัยชนะโรงเรียนบ้านผาเดื่อกรรมการ
4. นางฐิตาภัทร คำภาสีโรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายนพพร ปัญญาฟูโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
6. นางสาวณัฐกฤตา ปูนกลางโรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
7. นางบุญลักษณ์ ศิริกุลโรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายพยุง เวยเชกู่โรงเรียนบ้านสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
2. นายอำนาจ เมืองเปรมโรงเรียนบ้านป่าบงแม่จันกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ แก้วฝั้นโรงเรียนบ้านสันโค้งแม่จันกรรมการ
4. นายนิกร จตุนามโรงเรียนโยนกวิทยากรรมการ
5. นายธรรมนูญ ต๊ะผัดโรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูลกรรมการ
6. นายวีระพงษ์ ภิมาลย์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
7. นายรัติพล ทามันโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ เมืองเปรมโรงเรียนบ้านป่าบงแม่จันกรรมการ
2. นายพยุง เวยเชกู่โรงเรียนบ้านสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ แก้วฝั้นโรงเรียนบ้านสันโค้งแม่จันกรรมการ
4. นายนิกร จตุนามโรงเรียนโยนกวิทยากรรมการ
5. นายธรรมนูญ ต๊ะผัดโรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูลกรรมการ
6. นายวีระพงษ์ ภิมาลย์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
7. นายรัติพล ทามันโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ เมืองเปรมโรงเรียนบ้านป่าบงแม่จันกรรมการ
2. นายพยุง เวยเชกู่โรงเรียนบ้านสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ แก้วฝั้นโรงเรียนบ้านสันโค้งแม่จันกรรมการ
4. นายนิกร จตุนามโรงเรียนโยนกวิทยากรรมการ
5. นายธรรมนูญ ต๊ะผัดโรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูลกรรมการ
6. นายวีระพงษ์ ภิมาลย์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
7. นายรัติพล ทามันโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ เมืองเปรมโรงเรียนบ้านป่าบงแม่จันกรรมการ
2. นายพยุง เวยเชกู่โรงเรียนบ้านสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ แก้วฝั้นโรงเรียนบ้านสันโค้งแม่จันกรรมการ
4. นายนิกร จตุนามโรงเรียนโยนกวิทยากรรมการ
5. นายธรรมนูญ ต๊ะผัดโรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูลกรรมการ
6. นายวีระพงษ์ ภิมาลย์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
7. นายรัติพล ทามันโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ เมืองเปรมโรงเรียนบ้านป่าบงแม่จันกรรมการ
2. นายพยุง เวยเชกู่โรงเรียนบ้านสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ แก้วฝั้น โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่จัน)กรรมการ
4. นายนิกร จตุนาม โรงเรียนโยนกวิทยากรรมการ
5. นายธรรมนูญ ต๊ะผัดโรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูลกรรมการ
6. นายวีระพงษ์ ภิมาลย์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
7. นายรัติพล ทามันโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวมัฒธณิตาศ์ ดอนดงโรงเรียนดอนดงกรรมการ
2. นายสุภาพ อุตะมะโรงเรียนตชด.บ้านนาโต่ กรรมการ
3. นางสาวอารยา น้อยหมอโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ อินต๊ะตานโรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวนิจฉรา โพธิกันโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ พยาราชโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินกรรมการ
3. นางสาวจิรัชญา ผาลาโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)กรรมการ
4. นางสาวจิตราภรณ์ ใจลาโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายภานุวัฒน์ พัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ กองเงิน โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางนางสมใจ คำอ้ายโรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่จัน)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรัชญา นวลมะ โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
2. นางสาวพิชชาภา ศรีแพงมนโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวชยาภรณ์ คำตุ้ยโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวดวงพร ซาวคำเขตโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
2. นายศิวรา แสนสบายโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
3. นางกาญจนา ยะใจมั่นโรงเรียนบ้านป่าเหมือด กรรมการ
4. นางยุวันดา พานิชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงพร ซาวคำเขตโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
2. นายศิวรา แสนสบายโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
3. นางกาญจนา ยะใจมั่นโรงเรียนบ้านป่าเหมือด กรรมการ
4. นายยุวันดา พานิชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางปรียารัตน์ รัญจวนโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ เศวตศิริโรงเรียนบ้านแม่คำกรรมการ
3. นายสุทิน ปิงสุแสน โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียารัตน์ รัญจวนโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ เศวตศิริโรงเรียนบ้านแม่คำกรรมการ
3. นายสุทิน ปิงสุแสน โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางขวัญทอง ศรีนรพรรณโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 กรรมการ
2. นายนราวิชญ์ คำแปง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางอุไรวรรณ อรินต๊ะทราย โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) กรรมการ
4. นางวันดี สมรัตน์ โรงเรียนบ้านป่ายาง กรรมการ
5. นายพงศกร ยอดระบำ โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน กรรมการ
6. นางกชพรรณ เตชนันท์ โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท) กรรมการ
7. นายจักรพงษ์ ปงกันคำโรงเรียนบ้านป่ายาง กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางขวัญทอง ศรีนรพรรณโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 กรรมการ
2. นายนราวิชญ์ คำแปง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางอุไรวรรณ อรินต๊ะทราย โรงเรียนบ้านสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
4. นางวันดี สมรัตน์ โรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
5. นางกชพรรณ เตชนันท์ โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท) กรรมการ
6. นายพงศกร ยอดระบำ โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน กรรมการ
7. นายจักรพงษ์ ปงกันคำโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางขวัญทอง ศรีนรพรรณโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 กรรมการ
2. นายนราวิชญ์ คำแปง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางอุไรวรรณ อรินต๊ะทราย โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) กรรมการ
4. นางวันดี สมรัตน์ โรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
5. นายพงศกร ยอดระบำ โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน กรรมการ
6. นางกชพรรณ เตชนันท์ โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท) กรรมการ
7. นายจักรพงษ์ ปงกันคำโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายธนวรรธก์ โชติบุญโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
2. นายไกรสรณ์ จินะแก้วโรงเรียนสันสลีหลวง- สันนายาวกรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ นานาโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางณัชริน สิทธิตันโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
2. นายพีรกร สมคำโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางสาววรนัน บุญมีโรงเรียนมนตรีวิทยากรรมการ
4. นางสาววาสนา ไชยพุฒโรงเรียนบ้านป่ากว๋าว -ดอนชัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวรรณภา ขุมทองโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ สิธิวันโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ
3. นางรวิวร ใจสุภาพโรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีโสธร ศรีอาวุธ โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นางสาวแก้วกาญจน์ ตันหล้าโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นายอุดม เหล็กเพ็ชร โรงเรียนบ้านแม่หม้อ กรรมการ
4. นายยงควิโรจน์ เศษวงค์ โรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกรรมการ
5. นายภัคพงษ์ ไชยลังกาโรงเรียนบ้านแม่แพงกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พิกา จันทร์เทพโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีโสธร ศรีอาวุธ โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นางสาวแก้วกาญจน์ ตันหล้าโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นายอุดม เหล็กเพ็ชร โรงเรียนบ้านแม่หม้อกรรมการ
4. นายยงควิโรจน์ เศษวงค์ โรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกรรมการ
5. นายภัคพงษ์ ไชยลังกาโรงเรียนบ้านแม่แพงกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พิกา จันทร์เทพโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางจินตนา ใจยะเขียวโรงเรียนบ้านสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
2. นายเชฟ ปินคำโรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดงกรรมการ
3. นางสาวกชพรรณ ขยันกิจโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
4. นางสาวนันทิยา ดวงดอกมูลโรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน)กรรมการ
5. นางรัชนีวรรณ ธรรมวงค์โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน)กรรมการ
6. นางสุภมาศ สุตะพรมโรงเรียนบ้านเทอไทยกรรมการ
7. นางอิจจิมา วรรณรักษ์โรงเรียนบ้านปงของกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางอรินลัทธ์ จันทร์เลนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3กรรมการ
2. นางสาวกชพรรณ ขยันกิจโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางสาวนันทิยา ดวงดอกมูลโรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน)กรรมการ
4. นางสุดาพร ศรีจันต๊ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3กรรมการ
5. นางมยุรี วรรณโอภาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจินตนา ใจยะเขียวโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) กรรมการ
2. นายเซฟ ปินคำโรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดงกรรมการ
3. นางสาวกชพรรณ ขยันกิจโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
4. นางสาวนันทิยา ดวงดอกมูลโรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน)กรรมการ
5. นางรัชนีวรรณ ธรรมวงค์โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน)กรรมการ
6. นางสุภมาศ สุตะพรมโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
7. นางอัจจิมา วรรณรักษ์โรงเรียนบ้านปงของกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจินตนา ใจยะเขียวโรงเรียนบ้านสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
2. นายเชฟ ปินคำโรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดงกรรมการ
3. นางสาวกชพรรณ ขยันกิจโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
4. นางสาวนันทิยา ดวงดอกมูลโรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน)กรรมการ
5. นางรัชนีวรรณ ธรรมวงค์โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน)กรรมการ
6. นางสุภมาศ สุตะพรมโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
7. นางอัจจิมา วรรณรักษ์โรงเรียนบ้านปงของกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจินตนา ใจยะเขียวโรงเรียนบ้านสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
2. นายเซฟ ปินคำโรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดงกรรมการ
3. นางสาวกชพรรณ ขยันกิจโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
4. นางสาวนันทิยา ดวงดอกมูลโรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน)กรรมการ
5. นางสาวรัชนีวรรณ ธรรมวงค์โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน)กรรมการ
6. นางสุภมาศ สุตะพรมโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
7. นางอัจจิมา วรรณรักษ์โรงเรียนบ้านปงของกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางกชพร จับใจนายโรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์กรรมการ
2. นางรำไพ สุประการโรงเรียนบ้านสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ พรมรัตน์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
4. นายชูศักดิ์ น้อยหมอโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 กรรมการ
5. นางธัญญธรณ์ เสนนะโรงเรียนบ้านแม่แพงกรรมการ
6. นางสาวรุจิเรข อินตาสายโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
7. นางลำแพน ไชยนาโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
8. นางสาววรินดา ขันทะสีมาโรงเรียนบ้านสันติคีรีกรรมการ
9. นางสาวเพ็ญนภา ชัยมูลมั่งโรงเรียนบ้านแม่แพงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางกชพร จับใจนายโรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์กรรมการ
2. นางรำไพ สุประการโรงเรียนบ้านสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ พรมรัตน์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
4. นายชูศักดิ์ น้อยหมอโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 กรรมการ
5. นางธัญญธรณ์ เสนนะโรงเรียนบ้านแม่แพงกรรมการ
6. นางสาวรุจิเรข อินตาสายโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
7. นางลำแพน ไชยนาโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
8. นางสาววรินดา ขันทะสีมาโรงเรียนบ้านสันติคีรีกรรมการ
9. นางสาวเพ็ญนภา ชัยมูลมั่งโรงเรียนบ้านแม่แพงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกชพร จับใจนายโรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์กรรมการ
2. นางรำไพ สุประการโรงเรียนบ้านสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ พรมรัตน์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
4. นายชูศักดิ์ น้อยหมอโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 กรรมการ
5. นางธัญญธรณ์ เสนนะโรงเรียนบ้านแม่แพงกรรมการ
6. นางสาวรุจิเรข อินตาสายโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
7. นางลำแพน ไชยนาโรงเรียนรัฐราษฏร์วิทยากรรมการ
8. นางสาววรินดา ขันทะสีมาโรงเรียนบ้านสันติคีรีกรรมการ
9. นางสาวเพ็ญนภา ชัยมูลมั่งโรงเรียนบ้านแม่แพงกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. พระครูสิริพัฒนเมธี .เจ้าอาวาสวัดสันคือ(เจ้าคณะตำบลป่าซาง)กรรมการ
2. พระอธิการบุญชื่น กนฺลยานธมฺโมเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองกรรมการ
3. พระเจ้าอธิการธาร ภูริจิตโตวัดม่วงชุมกรรมการ
4. พระอธิการภานุ จนฺทวํโสวัดดอนมูลกรรมการ
5. พระอธิการเสกสรร ทีปงฺกโรเจ้าอาวาสวัดแม่คีกรรมการ
6. นายโยธิน ปินทรายมูลโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
7. นางสาวอรุนณี บุญตั้งโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
8. นางสาวแสงจันทร์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
9. นายชยพล ปวงตาโรงเรียนบ้านผาฮี้กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. พระครูสิริพัฒนเมธี .เจ้าอาวาสวัดสันคือกรรมการ
2. พระอธิการบุญชื่น กนฺลยานธมฺโมเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองกรรมการ
3. พระเจ้าอธิการธาร ภูริจิตโตวัดม่วงชุมกรรมการ
4. พระอธิการภานุ จนฺทวํโสวัดดอนมูลกรรมการ
5. พระอธิการเสกสรร ทีปงฺกโรเจ้าอาวาสวัดแม่คีกรรมการ
6. นายโยธิน ปินทรายมูลโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
7. นางสาวอรุนณี บุญตั้งโรงเรียนบ้านป่าเหมือด กรรมการ
8. นางสาวแสงจันทร์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
9. นายชยพล ปวงตาโรงเรียนบ้านผาฮี้กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางบัวจันทร์ ซาวล้อมโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
2. นางสาวสำเนียง จุลฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
3. นางสาวเวช ศรีจันทร์รักษ์โรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุวิจักขณ์ นาใจโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางบัวจันทร์ ซาวล้อมโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
2. นางสาวสำเนียง จุลฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน กรรมการ
3. นางสาวเวช ศรีจันทร์รักษ์โรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุวิจักขณ์ นาใจโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายธีรศักดิ์ สุต๊ะโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นายจรินทร์ คำมาปันโรงเรียนบ้านปางห้ากรรมการ
3. นายธีรวัต สมทะนะโรงเรียนมานิตวิทยากรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ คำไฝโรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือกกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นายยุทธพงษ์ ทำมะวงค์โรงเรียนบ้านดอยจันกรรมการ
4. นายอดุลย์รัตน์ ยะรินทร์โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยากรรมการ
5. นายประทิน จันทร์ตะละโรงเรียนบ้านจะตี กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายคามิน คีรีอยู่ลือโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นายประภัสสร โครตประภาโรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำกรรมการ
3. นายกฤษณะ กันแก้วโรงเรียนสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นายทยากร ภัทรกรเดชาสกุลโรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกรรมการ
5. นายภาณุวัฒน์ ขัติใจวงค์โรงเรียนบ้านแม่หม้อกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายเทศนิต เจริญปัญญาเนตรโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นางสาวปรางปัจฉมาภรณ์ พิบูรพัฒน์โรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
3. นายพุฒิพงศ์ กงแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายเทศนิต เจริญปัญญาเนตรโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นางสาวปรางปัจฉมาภรณ์ พิบูรพัฒน์โรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
3. นายพุฒิพงศ์ กงแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเทศนิต เจริญปัญญาเนตรโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นางสาวปรางปัจฉมาภรณ์ พิบูรพัฒน์โรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
3. นายพุฒิพงศ์ กงแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายรัฐพล โหนขุนทดโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ เจรจาโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงินกรรมการ
3. นางกัญญา แปงชมพูโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายรัฐพล โหนขุนทดโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ เจรจาโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงินกรรมการ
3. นางกัญญา แปงชมพูโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายรัฐพล โหนขุนทดโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ เจรจาโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงินกรรมการ
3. นางกัญญา แปงชมพูโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ พัฒนเสรีวงศ์โรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกรรมการ
3. นายนายวรวุฒิ วรชิษณุพงศ์โรงเรียนป่าแฝหนองอ้อสันทรายมูลกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ พัฒนเสรีวงศ์โรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกรรมการ
3. นายวรวุฒิ วรชิษณุพงศ์โรงเรียนบ้านป่าแฝหนองอ้อสันทรายมูลกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาวทักษยา กองมงคลโรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
2. นายนายวิสัชกร ธรรมโมโรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ คำไฝโรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวทักษยา กองมงคลโรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
2. นายวิสัชกร ธรรมโมโรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ คำไฝโรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวทักษยา กองมงคลโรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
2. นายวิสัชกร ธรรมโมโรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ คำไฝโรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือกกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ พัฒนเสรีวงศ์โรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกรรมการ
3. นายวรวุฒิ วรชิษณุพงศ์โรงเรียนบ้านป่าแฝหนองอ้อสันทรายมูลกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายคมสันต์ ชุ่มมงคลโรงเรียน ตชด. ศรีสมวงศ์กรรมการ
2. นายนายสง่า บุญตันโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด.กรรมการ
3. นายฐิติพร คำใสโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายคมสันต์ ชุ่มมงคลโรงเรียน ตชด. ศรีสมวงศ์กรรมการ
2. นายสง่า บุญตันโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด.กรรมการ
3. นายฐิติพร คำใสโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายคมสันต์ ชุ่มมงคลโรงเรียน ตชด. ศรีสมวงศ์กรรมการ
2. นายสง่า บุญตันโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด.กรรมการ
3. นายฐิติพร คำใสโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ แสนมาโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169กรรมการ
2. นายคณิศร โชครุ่งวัฒธนาโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
3. นายชัยยุทธ มอญสร้อยโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
4. นายยศวริศ โชติการจักรรัตน์โรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
5. นายพงศธร ไชยมะงั่วโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
6. นายยุทธนา กันทาเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
7. นายศรัญญู สุจาโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายอมร ชำนิไกรโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ แสนมาโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169กรรมการ
2. นายคณิศร โชครุ่งวัฒธนาโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
3. นายชัยยุทธ มอญสร้อยโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
4. นายยศวริศ โชติการจักรรัตน์โรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
5. นายพงศธร ไชยมะงั่วโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
6. นายยุทธนา กันทาเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
7. นายศรัญญู สุจาโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายอมร ชำนิไกรโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ แสนมาโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169กรรมการ
2. นายคณิศร โชครุ่งวัฒธนาโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
3. นายชัยยุทธ มอญสร้อยโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
4. นายยศวริศ โชติการจักรรัตน์โรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
5. นายพงศธร ไชยมะงั่วโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
6. นายยุทธนา กันทาเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
7. นายศรัญญู สุจาโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายอมร ชำนิไกรโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
2. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
3. นายกริชวัช ฐานะกิจโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
4. นายศรัญญู สุจาโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
2. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
3. นายกริชวัช ฐานะกิจโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
4. นายศรัญญู สุจาโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
2. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
3. นายกริชวัช ฐานะกิจโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
4. นายศรัญญู สุจาโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
2. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
3. นายกริชวัช ฐานะกิจโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
4. นายศรัญญู สุจาโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
2. นายธวัช ยะสุกิมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
5. นายกฤตพัส ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
2. นายธวัช ยะสุกิมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
5. นายกฤตพัส ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
2. นายธวัช ยะสุกิมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
5. นายกฤตพัส ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
2. นายธวัช ยะสุกิมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
5. นายกฤตพัส ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. MissEmily Comeโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางสาวณัฐฐินันท์ คุณยศยิ่งโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นายคณิศร โชครุ่งวัฒนาโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
4. นายวัฒน ลาพิงค์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
5. นายยศวริศ โชติการจักรรัตน์โรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. MissEmily Comeโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางสาวณัฐฐินันท์ คุณยศยิ่งโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นายคณิศร โชครุ่งวัฒนาโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
4. นายวัฒน ลาพิงค์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
5. นายยศวริศ โชติการจักรรัตน์โรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. MissEmily Comeโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางสาวณัฐฐินันท์ คุณยศยิ่งโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นายคณิศร โชครุ่งวัฒนาโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
4. นายวัฒน ลาพิงค์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
5. นายยศวริศ โชติการจักรรัตน์โรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. MissEmily Comeโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางสาวณัฐฐินันท์ คุณยศยิ่งโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นายคณิศร โชครุ่งวัฒนาโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
4. นายวัฒน ลาพิงค์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
5. นายยศวริศ โชติการจักรรัตน์โรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพลกฤต ศรีนันตาโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ถาหล้าโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายธัญพิสิษฐ์ ธุระโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจุฑารัตน์ นิลโขงโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ ใจอินทร์โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพลกฤต ศรีนันตาโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ถาหล้าโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจุฑารัตน์ นิลโขงโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ ใจอินทร์โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
5. นายธัญพิสิษฐ์ ธุระโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพลกฤต ศรีนันตาโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ถาหล้าโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายธัญพิสิษฐ์ ธุระโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจุฑารัตน์ นิลโขงโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ ใจอินทร์โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพลกฤต ศรีนันตาโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ถาหล้าโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายธัญพิสิษฐ์ ธุระโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจุฑารัตน์ นิลโขงโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ ใจอินทร์โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ แสนมาโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169กรรมการ
2. นายยศวริศ โชติการจักรรัตน์โรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
3. นายคณิศร โชครุ่งวัฒนาโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
4. นายชัยยุทธ มอญสร้อยโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
5. นายพงศธร ไชยมะงั่วโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
6. นายอมร ชำนิไกรโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
7. นายยุทธนา กันทะเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ แสนมาโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169กรรมการ
2. นายยศวริศ โชติการจักรรัตน์โรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
3. นายคณิศร โชครุ่งวัฒนาโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
4. นายชัยยุทธ มอญสร้อยโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
5. นายพงศธร ไชยมะงั่วโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
6. นายอมร ชำนิไกรโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
7. นายยุทธนา กันทะเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ แสนมาโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169กรรมการ
3. นายยศวริศ โชติการจักรรัตน์โรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ แสนมาโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169กรรมการ
3. นายยศวริศ โชติการจักรรัตน์โรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายกฤตพัส ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายกฤตพัส ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยโทสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุชาดา บุบผาโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ จางวันโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางรัตนาพร เตชาติโรงเรียนอนุบาลโชคชัย(แม่เลียบแม่บง)กรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ ก้อนใจโรงเรียนบ้านป่ายาง กรรมการ
5. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
6. นางณัชชา ภูมิเรศสุนทรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
7. นายนายธนบดี ปันต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชาดา บุบผาโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ จางวันโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางรัตนาพร เตชาติโรงเรียนอนุบาลโชคชัย(แม่เลียบแม่บง)กรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ ก้อนใจโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
6. นางณัชชา ภูมิเรศสุนทรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
7. นายธนบดี ปันต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุชาดา บุบผาโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ จางวันโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางรัตนาพร เตชาติโรงเรียนอนุบาลโชคชัย(แม่เลียบแม่บง)กรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ ก้อนใจโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
6. นางณัชชา ภูมิเรศสุนทรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
7. นายธนบดี ปันต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชาดา บุบผาโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ จางวันโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางสาวรัตนาพร เตชาติโรงเรียนอนุบาลโชคชัย(แม่เลียบแม่บง)กรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ ก้อนใจโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
6. นางณัชชา ภูมิเรศสุนทรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
7. นายธนบดี ปันต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุชาดา บุบผาโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ จางวันโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางรัตนาพร เตชาติโรงเรียนอนุบาลโชคชัย(แม่เลียบแม่บง)กรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ ก้อนใจโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
6. นางณัชชา ภูมิเรศสุนทรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
7. นายธนบดี ปันต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชาดา บุบผาโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ จางวันโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางรัตนาพร เตชาติโรงเรียนอนุบาลโชคชัย(แม่เลียบแม่บง)กรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ ก้อนใจโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
6. นางณัชชา ภูมิเรศสุนทรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
7. นายธนบดี ปันต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุชาดา บุบผาโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ จางวันโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางรัตนาพร เตชาติโรงเรียนอนุบาลโชคชัย(แม่เลียบแม่บง)กรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ ก้อนใจโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
6. นางณัชชา ภูมิเรศสุนทรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
7. นายธนบดี ปันต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชาดา บุบผาโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ จางวันโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางรัตนาพร เตชาติโรงเรียนอนุบาลโชคชัย(แม่เลียบแม่บง)กรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ ก้อนใจโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
6. นางณัชชา ภูมิเรศสุนทรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
7. นายธนบดี ปันต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาวสุชาดา บุบผาโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ จางวันโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางรัตนาพร เตชาติโรงเรียนอนุบาลโชคชัย(แม่เลียบแม่บง)กรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ ก้อนใจโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
6. นางณัชชา ภูมิเรศสุนทรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
7. นายธนบดี ปันต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางสาวสุชาดา บุบผาโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ จางวันโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางรัตนาพร เตชาติโรงเรียนอนุบาลโชคชัย(แม่เลียบแม่บง)กรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ ก้อนใจโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
6. นางณัชชา ภูมิเรศสุนทรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
7. นายธนบดี ปันต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางสาวกัญญารัตน์ ศรีมันตะโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ชาติไทยโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1กรรมการ
3. Ms.Sarah Achartzอาสาสมัครโรงเรียนบ้านจ้องกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสาวสกุณา วงศ์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางสาวอรนภา พุทธวรรณโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
3. Mr.Timathy Douglas Van Sickleอาสาสมัครโรงเรียนบ้านใหม่สันติกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวสกุณา วงศ์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ชาติไทยโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1กรรมการ
3. นางวรารัตน์ ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายภาณุวัฒน์ จันแปงเงินโรงเรียนบ้านสันถนนกรรมการ
2. นางวรารัตน์ ดวงทิพย์โรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
3. Mr.Andrew Coleอาสาสมัครโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนากรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายภาณุวัฒน์ จันแปงเงินโรงเรียนบ้านสันถนนกรรมการ
2. Mr.Timathy Douglas Van Sickleอาสาสมัครโรงเรียนบ้านใหม่สันติกรรมการ
3. นางสาวอรนภา พุทธวรรณโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ แก้วหล่อโรงเรียนบ้านป่าตึงพิทยานุกูลกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ ศรีมันตะโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
3. นางสาวิตรี ทันหล้าโรงเรียนบ้านสันติคีรีกรรมการ
4. นายดลวัฒน์ ไชยชมภูโรงเรียนบ้านแม่หม้อกรรมการ
5. Ms.Sarah Achartzอาสาสมัครโรงเรียนบ้านจ้องกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นายสันติ จินดาภาณุกูลโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายสมจิตร คำปาโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัยโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นางสาวนภาวรรณ กันทะตาโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายอังคาร อยู่ลือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3กรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายสันติ จินดาภาณุกูลโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายสมจิตร คำปาโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัยโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นางสาวนภาพรรณ กันทะตาโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายอังคาร อยู่ลือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3กรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวจิ่งหลี่ แซ่สิ่วโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)กรรมการ
2. นางสาวซุงจิง แซ่หวังโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
3. นางสาวดวงพร มิตรยองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
4. นางสาวรุจิรา พรหมปัญญาโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
5. นายอังคาร อยู่ลือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3กรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจิ่งหลี่ แซ่สิ่วโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)กรรมการ
2. นางสาวซุงจิง แซ่หวังโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
3. นางสาวดวงพร มิตรยองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
4. นางสาวรุจิรา พรหมปัญญาโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
5. นายอังคาร อยู่ลือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวีระศักดิ์ วรรณโอภาสโรงเรียนบ้านแม่สลองในกรรมการ
2. นายชาญชัย ชุ่มเมืองเย็นโรงเรียนบ้านแม่สลองในกรรมการ
3. นายอนุโชติ โยสุยะโรงเรียนบ้านปางสากรรมการ
4. นายสรายุทธ วีระวงค์โรงเรียนบ้านแม่หม้อกรรมการ
5. นายกฤษดา ใสสมโรงเรียนบ้านสันโค้งกรรมการ
6. นายสุภาพ อุตะมะโรงเรียน ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์)กรรมการ
7. นายสีทอง โชคส่งเสริมโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
8. นายสมพร แสนก่อโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
9. นายอภิเชียร ไชยติ๊บโรงเรียนบ้านผาเดื่อกรรมการ
10. นายสมพร ประเสริฐไทยโรงเรียนบ้านห้วยหกกรรมการ
11. นางพัชราภรณ์ ศรีนิมิตอุดมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสมยศ วงค์นาครองผู้ตรวจการลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
2. นายสมบัติ ทุ่งพรวนโรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซกรรมการ
3. นายเกียรติยศ ยะมาโรงเรียนบ้านป่าบง (หล้าราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นายสงกรานต์ อินทะรังษีโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2กรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ พลศักดิ์โรงเรียนบ้านปางหมอปวงกรรมการ
6. นายสิทธิชัย กิริยาโรงเรียนบ้านสันนากรรมการ
7. นายจิตติภูมิ เทพคำโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
8. นางสาวมัลลิกา วิฤทธิ์โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2กรรมการ
9. นายปฎิภาณ นาดีโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
10. นายขวัญชัย ปุญยะสารโรงเรียนบ้านเหมืองแดงกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเสาร์แก้ว ปวงศรีอุปนายกสโมสรบ้านลูกเสือเชียงรายกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ใหม่วงค์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
3. นายวรัทภพ หัวนาโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายรัฐเขต แรงทนโรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายผจญ ดวงสนิทโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายเจนณรงค์ แสงจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
2. นายวรากร พิศดารโรงเรียนบ้านจะตีกรรมการ
3. นางสาวปรียา พงศาปานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายเจนณรงค์ แสงจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
2. นายวรากร พิศดารโรงเรียนบ้านจะตีกรรมการ
3. นางสาวปรียา พงศาปานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชรี วรุณนภาโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นางสาวกัลยา พูลฤทธิ์โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท)กรรมการ
3. นางสาวภคพร สายฉลาดโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรานี ขยันโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นางหทัยธร ปินะเจริญโรงเรียนบ้านจ้องกรรมการ
3. นางดรุณี จันธิมาโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวปิยะวดี ชัยชนะสพป เชร.3กรรมการ
2. นางหทัยธร ปินะเจริญโรงเรียนบ้านจ้องกรรมการ
3. นางดรุณี จันธิมาโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะวดี ชัยชนะสพป เชร.3กรรมการ
2. นางหทัยธร ปินะเจริญโรงเรียนบ้านจ้องกรรมการ
3. นางดรุณี จันธิมาโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายพิษณุ อินมาโรงเรียนบ้านแม่่ลากเนินทองกรรมการ
2. นางพรรณทิพย์ เตือนอินทร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
3. นางสาวนฤมล พินท์ใจโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร โนชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
2. นายวัลลภ เตชะปิตุโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายจตุจักร วงค์ฆ้องโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
4. นายวรกานต์ ฟูแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นายดนัย ไกรสรโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
2. นายพายุ ศรีวงค์โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-ศรีทรายมูลกรรมการ
3. นางสาวฆณิชา ป้อมประเสริฐโรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายเรวัฒน์ ไชยบาลโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ศรีไกรรสโรงเรียนบ้านสันติคีรีกรรมการ
3. นางสาวกนกพรรณ ฉายารัตน์โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวเกวลี ศิริแสนโรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
2. นายเอกรัฐ น้อยมาโรงเรียนบ้านใหม่สันติกรรมการ
3. นางบุญชนิต ธรรมสารโรงเรียนราษฎร์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชนก แสนติยศโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวจตุพร วงค์ไชยโรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกรรมการ
3. นางวันวิสาข์ วังชุมทองโรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายศรชัย แก้ววังปลาโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
2. นายชนก แสนติยศโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายชานนท์ จันต๊ะคาดโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา อินสองใจโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
2. นายจรัล พรมปัญญาโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
3. นางสาวแววมณีวัลย์ สุยะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอรรถพล อินต๊ะสืบโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ แก้วอุดโรงเรียนบ้านทับกุมารทองกรรมการ
3. นางกาญจนา อินสองใจโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายนพดล ไข่กาโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5กรรมการ
2. นายศรชัย แก้ววังปลาโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
3. นายพีรณัฐ บุญทาทองโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางรุจิกาญจน์ กันทาใจโรงเรียนบ้านห้วยอื้นกรรมการ
2. นายสรวุธ ข่ายแก้วโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นางสาวกนกพรรณ ฉายารัตน์โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายยุทธศักดิ์ ชัยเดชโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2กรรมการ
2. นายวัลลภ เตชะปิตุโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายจตุจักร วงค์ฆ้องโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
4. นายวรกานต์ ฟูแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้งโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นางสาวทิพยรัตน์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
3. นายธนาวุฒิ ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบ้านผาเดื่อกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้งโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นางสาวทิพยรัตน์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
3. นายธนาวุฒิ ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบ้านผาเดื่อกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้งโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นางสาวทิพยรัตน์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
3. นายธนาวุฒิ ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบ้านผาเดื่อกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้งโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นางสาวทิพยรัตน์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
3. นายธนาวุฒิ ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบ้านผาเดื่อกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้งโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นางสาวทิพยรัตน์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
3. นายธนาวุฒิ ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบ้านผาเดื่อกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้งโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นางสาวทิพยรัตน์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
3. นายธนาวุฒิ ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบ้านผาเดื่อกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้งโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นางสาวทิพยรัตน์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
3. นายธนาวุฒิ ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบ้านผาเดื่อกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้งโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นางสาวทิพยรัตน์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
3. นายธนาวุฒิ ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบ้านผาเดื่อกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวสันต์ สวัสดิ์สุขโรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูลกรรมการ
2. นายนิกร ชัยชนะพงษ์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นายวชรกร เขื่อนเพชรโรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ สวัสดิ์สุขโรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูลกรรมการ
2. นายนิกร ชัยชนะพงษ์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นายวชรกร เขื่อนเพชรโรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสุรพันธ์ วัฒนปัญญานนท์โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ปัญโญใหญ๋โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือกกรรมการ
3. นางสาวฉัตรนภา รักพงษ์โรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
4. นางทองสุข ริยะกาศโรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-ศรีทรายมูลกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ วัฒนปัญญานนท์โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ปัญโญใหญ๋โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือกกรรมการ
3. นางสาวฉัตรนภา รักพงษ์โรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
4. นางทองสุข ริยะกาศโรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-ศรีทรายมูลกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมพล แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
2. นางศันสนา ปวกหลวงโรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 87กรรมการ
3. นางสิริพร ยืนยงแสนโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์1กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
2. นางศันสนา ปวกหลวงโรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 87กรรมการ
3. นางสิริพร ยืนยงแสนโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์1กรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางเกศสุดา ไถงตระกูลโรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
2. นายบรรเจิด อินสุพรรณโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีทศพล ลำดวนโรงเรียนอนุบาลโชคชัย(แม่เลียบแม่บง)กรรมการ
4. นายจักริน คุณทรงแสนโรงเรียนบ้านสันนากรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางเกศสุดา ไถงตระกูลโรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
2. นายบรรเจิด อินสุพรรณโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีทศพล ลำดวนโรงเรียนอนุบาลโชคชัย(แม่เลียบแม่บง)กรรมการ
4. นายจักริน คุณทรงแสนโรงเรียนบ้านสันนากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์โรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ศรีเงินดีโรงเรียนอนุบาลโชคชัย(แม่เลียบแม่บง)กรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ อุ่นนันกาศโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
4. นายภูมิทัศน์ พัฒนชาญชัยกุลโรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์โรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ศรีเงินดีโรงเรียนอนุบาลโชคชัย(แม่เลียบแม่บง)กรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ อุ่นนันกาศโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
4. นายภูมิทัศน์ พัฒนชาญชัยกุลโรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยากรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายชาญชัย ก๊อใจโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
2. นางรุจิรา อาจหาญโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ
3. นายชูเกียรติ ศรีกันทะโรงเรียนบ้านทุ่งกวางกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย กีอใจโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
2. นางรุจิรา อาจหาญโรงเรียนบ้านทุ่งกวางกรรมการ
3. นายชูเกียรติ ศรีกันทะโรงเรียนบ้านทุ่งกวางกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายวพุฒิพงศ์ หวายคำโรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่ามกรรมการ
2. นางสาวภัทรวดี ศรีพรมโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. นางวีณา เดชะกาศโรงเรียนบ้านสันถนนกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายวพุฒิพงศ์ หวายคำโรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่ามกรรมการ
2. นางสาวภัทรวดี ศรีพรมโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. นางวีณา เดชะกาศโรงเรียนบ้านสันถนนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางสาวรังสิมารัตน์ เกิดชื่นโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นางอุบล ปิตตะพันธ์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางมาลี ภูบุญอบโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1กรรมการ
2. นางสาวรังสิมารัตน์ เกิดชื่นโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางอุบล ปิตตะพันธ์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาววรินทร กาบสนิทโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
2. นางกาญจนา รัตนสุวรรณโรงเรียนบ้านจ้องกรรมการ
3. นางพนิดา ชัยมีกลิ่นโรงเรียนบ้านแม่สลองในกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาววรินทร กาบสนิทโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
2. นางกาญจนา รัตนสุวรรณโรงเรียนบ้านจ้องกรรมการ
3. นางพนิดา ชัยมีกลิ่นโรงเรียนบ้านแม่สลองในกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางเข็มทอง จับใจนายโรงเรียนบ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา)กรรมการ
2. นางเทียนทอง ใสสมโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
3. นางอันธิกา สุภาเงินโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางนิสา จันติ๊บโรงเรียนบ้านศรีป่าแดงกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา สมจิตต์โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
3. นางอัมภา ตุ่นหนิ้วโรงเรียนป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางนิสา จันติ๊บโรงเรียนบ้านศรีป่าแดงกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา สมจิตต์โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
3. นางอัมภา ตุ่นหนิ้วโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนิสา จันติ๊บโรงเรียนบ้านศรีป่าแดงกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา สมจิตต์โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
3. นางอัมภา ตุ่นหนิ้วโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนิสา จันติ๊บโรงเรียนบ้านศรีป่าแดงกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา สมจิตต์โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
3. นางอัมภา ตุ่นหนิ้วโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนิสา จันติ๊บโรงเรียนบ้านศรีป่าแดงกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา สมจิตต์โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
3. นางอัมภา ตุ่นหนิ้วโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางนิสา จันติ๊บโรงเรียนบ้านศรีป่าแดงกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา สมจิตต์โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
3. นางอัมภา ตุ่นหนิ้วโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิสา จันติ๊บโรงเรียนบ้านศรีป่าแดงกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา สมจิตต์โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
3. นางอัมภา ตุ่นหนิ้วโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนิสา จันติ๊บโรงเรียนบ้านศรีป่าแดงกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา สมจิตต์โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
3. นางอัมภา ตุ่นหนิ้วโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางนิสา จันติ๊บโรงเรียนบ้านศรีป่าแดงกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา สมจิตต์โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
3. นางอัมภา ตุ่นหนิ้วโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางนิสา จันติ๊บโรงเรียนบ้านศรีป่าแดงกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา สมจิตต์โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
3. นางอัมภา ตุ่นหนิ้วโรงเรียนป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวอรทัย ศิริลักษณ์โรงเรียนหนองแหย่งกรรมการ
2. นางปิยรานี พวงสายใจโรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท)กรรมการ
3. นางสาวธิดา วงแสงรัศมีโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอรทัย ศิริลักษณ์โรงเรียนบ้านหนองแหย่งกรรมการ
2. นางปิยรานี พวงสายใจโรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท)กรรมการ
3. นางสาวธิดา วงแสงรัศมีโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรทัย ศิริลักษณ์โรงเรียนบ้านหนองแหย่งกรรมการ
2. นางปิยรานี พวงสายใจโรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท)กรรมการ
3. นางสาวธิดา วงแสงรัศมีโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรทัย ศิริลักษณ์โรงเรียนบ้านหนองแหย่งกรรมการ
2. นางปิยรานี พวงสายใจโรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท)กรรมการ
3. นางสาวธิดา วงแสงรัศมีโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวอรทัย ศิริลักษณ์โรงเรียนบ้านหนองแหย่งกรรมการ
2. นางปิยรานี พวงสายใจโรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท)กรรมการ
3. นางสาวธิดา วงแสงรัศมีโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา สาธรรม์กุลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางสาวณิชกมล หอมแก่นจันทร์โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
3. นางประทุม หอมสร้อยโรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ (ข้าราชการบำนาญ)กรรมการ
4. นางสาวพรนภา ไชยลังกาโรงเรียนบ้านห้วยอื้นกรรมการ
5. นางสิริพร ยืนยงแสนโรงเรียนธรรมจารึกอุปถัมภ์ 1กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา สาธรรม์กุลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางสาวณิชกมล หอมแก่นจันทร์โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
3. นางประทุม หอมสร้อยโรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ (ข้าราชการบำนาญ)กรรมการ
4. นางสาวพรนภา ไชยลังกาโรงเรียนบ้านห้วยอื้นกรรมการ
5. นางสิริพร ยืนยงแสนโรงเรียนธรรมจารึกอุปถัมภ์ 1กรรมการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุดารัตน์ ปัญญาศิริวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยอื้นกรรมการ
2. นางสุรีย์พร แข็งขันธ์โรงเรียนบ้านดอยกรรมการ
3. นางสาวสกาวรัตน์ อีวาดโรงเรียนบ้านจ้องกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุดารัตน์ ปัญญาศิริวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยอื้นกรรมการ
2. นางสุรีย์พร แข็งขันธ์โรงเรียนบ้านดอยกรรมการ
3. นางสาวสกาวรัตน์ อีวาดโรงเรียนบ้านจ้องกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุดารัตน์ ปัญญาศิริวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยอื้นกรรมการ
2. นางสุรีย์พร แข็งขันธ์โรงเรียนบ้านดอยกรรมการ
3. นางสาวสกาวรัตน์ อีวาดโรงเรียนบ้านจ้องกรรมการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
2. นายรัฐพล โหนขุนทดโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ เจรจาโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
2. นายรัฐพล โหนขุนทดโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ เจรจาโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
2. นายรัฐพล โหนขุนทดโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ เจรจาโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
2. นายรัฐพล โหนขุนทดโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ เจรจาโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
2. นายรัฐพล โหนขุนทดโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ เจรจาโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
2. นายรัฐพล โหนขุนทดโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ เจรจาโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
2. นายรัฐพล โหนขุนทดโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ เจรจาโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
2. นายรัฐพล โหนขุนทดโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ เจรจาโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
2. นายรัฐพล โหนขุนทดโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ เจรจาโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
2. นายวัตน ลาพิงค์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางยุวเรศ สุรินตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงรายเขต 3กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
2. นางวัตน ลาพิงค์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางยุวเรศ สุรินตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงรายเขต 3กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
2. นายวัตน ลาพิงค์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางยุวเรศ สุรินตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงรายเขต 3กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
2. นายวัตน ลาพิงค์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางยุวเรศ สุรินตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงรายเขต 3กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
2. นายวัตน ลาพิงค์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางยุวเรศ สุรินตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงรายเขต 3กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
2. นายวัตน ลาพิงค์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางยุวเรศ สุรินตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงรายเขต 3กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
2. นายวัตน ลาพิงค์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางยุวเรศ สุรินตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงรายเขต 3กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
2. นายวัตน ลาพิงค์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางยุวเรศ สุรินตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงรายเขต 3กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
2. นายวัตน ลาพิงค์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางยุวเรศ สุรินตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงรายเขต 3กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
2. นายวัตน ลาพิงค์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางยุวเรศ สุรินตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงรายเขต 3กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยุวเรศ สุรินตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงรายเขต 3กรรมการ
2. นางกชพรรณ เตชนันท์โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท)กรรมการ
3. นางสาวพราวผกา กองแก้วโรงเรียนบ้านหนองป่าก่อกรรมการ
4. นางสาวปียาภรณ์ กิ้งแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล อินต๊ะสืบโรงเรียนรัฐราษฎรวิทยากรรมการ
2. นางสาวนฤมล พินใจโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ คงไทยโรงเรียนบ้านปางสากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล อินต๊ะสืบโรงเรียนรัฐราษฎรวิทยากรรมการ
2. นางสาวนฤมล พินใจโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ คงไทยโรงเรียนบ้านปางสากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล อินต๊ะสืบโรงเรียนรัฐราษฎรวิทยากรรมการ
2. นางสาวนฤมล พินใจโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ คงไทยโรงเรียนบ้านปางสากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล อินต๊ะสืบโรงเรียนรัฐราษฎรวิทยากรรมการ
2. นางสาวนฤมล พินใจโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ คงไทยโรงเรียนบ้านปางสากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล อินต๊ะสืบโรงเรียนรัฐราษฎรวิทยากรรมการ
2. นางสาวนฤมล พินใจโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ คงไทยโรงเรียนบ้านปางสากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล อินต๊ะสืบโรงเรียนรัฐราษฎรวิทยากรรมการ
2. นางสาวนฤมล พินใจโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ คงไทยโรงเรียนบ้านปางสากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณัฐชัย ต๊ะต้องใจโรงเรียอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
2. นายสุรเดช จิรัฐิติวิชาไชยโรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกรรมการ
3. นายภูมิทัศน์ พัฒนาชาญชัยกุลโรงเรียนบ้านปางไร่หลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณัฐชัย ต๊ะต้องใจโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
2. นายสุรเดช จิรัฐิติวิชาไชยโรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกรรมการ
3. นายภูมิทัศน์ พัฒนาชาญชัยกุลโรงเรียนบ้านปางไร่หลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรุจิรา อาจหาญโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ
2. นายชายชัย ก๊อใจโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
3. นายวิญญู ขอดคำโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรุจิรา อาจหาญโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ
2. นายชายชัย ก๊อใจโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
3. นายวิญญู ขอดคำโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมพล แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
2. นางสาวรังสิมารัตน์ เกิดชื่นโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ตองติ๊บโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศิรินันท์ ชาวบ้านกร่างโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
2. นางสาวรังสิมารัตน์ เกิดชื่นโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ตองติ๊บโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐวดี กัปปะหะโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ
2. นางสาววาทินี ไชยมงคลโรงเรียนตชด.บ้านนาโต่(วปรอ.344 อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวปรานอม ใจจิตรโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐวดี กัปปะหะโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ
2. นางสาววาทินี ไชยมงคลโรงเรียนตชด.บ้านนาโต่(วปรอ.344 อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวปรานอม ใจจิตรโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐวดี กัปปะหะโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ
2. นางสาววาทินี ไชยมงคลโรงเรียนตชด.บ้านนาโต่(วปรอ.344 อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวปรานอม ใจจิตรโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐวดี กัปปะหะโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ
2. นางสาววาทินี ไชยมงคลโรงเรียนตชด.บ้านนาโต่(วปรอ.344 อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวปรานอม ใจจิตรโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมพล แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
2. นางสาวรังสิมารัตน์ เกิดชื่นโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ตองติ๊บโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศิรินันท์ ชาวบ้านกร่างโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
2. นางสาวรังสิมารัตน์ เกิดชื่นโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ตองติ๊บโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นายกิจฤชา สุเตนันต์ 091-4699145
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]