สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 58 8 15 2 81
2 บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 38 16 8 1 62
3 บ้านห้วยไคร้ 35 12 11 1 58
4 บ้านป่าแดง 34 10 9 0 53
5 บ้านเวียงพาน 33 10 1 1 44
6 อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 30 2 0 1 32
7 บ้านพญาไพร 25 14 8 3 47
8 บ้านป่ายาง 25 7 1 0 33
9 บ้านสันติสุข 22 8 4 0 34
10 บ้านสันทราย 22 5 2 0 29
11 บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 21 11 3 2 35
12 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 17 14 3 2 34
13 ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 16 15 4 0 35
14 สันทราย (พรหมณีวิทยา) 16 2 1 0 19
15 บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) 15 9 5 0 29
16 บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย 15 6 2 0 23
17 บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ 14 5 3 2 22
18 บ้านสันติคีรี 13 7 2 0 22
19 ดรุณราษฎร์วิทยา 13 6 2 0 21
20 บ้านแม่ลากเนินทอง 12 9 2 1 23
21 เชียงแสนอาคาเดมี 12 6 1 0 19
22 บ้านสบรวก 12 5 4 2 21
23 บ้านสันถนน 12 4 1 1 17
24 บ้านเทอดไทย 11 7 3 0 21
25 บ้านโป่งน้ำร้อน 11 6 2 1 19
26 ป่าตึงพิทยานุกูล 11 5 3 1 19
27 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย 10 7 5 1 22
28 แม่แอบวิทยาคม 10 7 2 0 19
29 บ้านห้วยผึ้ง 10 3 3 0 16
30 ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) 9 10 3 0 22
31 อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 9 8 0 0 17
32 ชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป) 9 6 3 1 18
33 บ้านสันหลวง 9 1 2 1 12
34 บ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล 9 1 1 0 11
35 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 9 0 0 1 9
36 บ้านแม่แพง 8 6 3 2 17
37 บ้านสันกอง 8 4 1 0 13
38 มานิตวิทยา 8 3 0 0 11
39 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 8 3 0 0 11
40 เทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) 8 0 1 0 9
41 บ้านห้วยเกี๋ยง 7 13 2 1 22
42 บ้านกลาง 7 10 6 0 23
43 บ้านมนตรีวิทยา 7 6 4 2 17
44 บ้านถ้ำตชด. 7 5 1 1 13
45 บ้านสันบุญเรือง 7 3 2 0 12
46 บ้านห้วยมะหินฝน 7 2 2 2 11
47 เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 7 1 2 0 10
48 บ้านรวมใจ 7 1 1 0 9
49 เอกทวีวิทย์ 7 1 0 0 8
50 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 6 14 5 3 25
51 บ้านธารทอง 6 7 4 0 17
52 บ้านดอนงาม 6 7 2 0 15
53 บ้านป่าบงแม่จัน 6 4 1 0 11
54 บ้านใหม่สามัคคี 6 3 2 0 11
55 บ้านไร่ 6 3 1 0 10
56 บ้านปางสา 6 3 0 0 9
57 สันสลีหลวง-สันนายาว 6 2 3 1 11
58 บ้านน้ำจำ 6 2 2 0 10
59 บ้านป่าเหมือด 6 2 1 0 9
60 บ้านศรีดอนมูล 6 2 1 0 9
61 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 6 2 1 0 9
62 บ้านหนองแหย่ง 6 0 0 0 6
63 บ้านป่าซางนาเงิน 5 9 3 0 17
64 พญาไพรไตรมิตร 5 9 0 0 14
65 ผ่านศึกสงเคราะห์2 5 6 2 1 13
66 บ้านสันโค้ง(แม่จัน) 5 5 1 0 11
67 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง 5 4 1 1 10
68 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 5 4 1 0 10
69 ราษฎร์พัฒนา 5 4 0 1 9
70 บ้านดอย 5 4 0 0 9
71 บ้านผาฮี้ 5 3 1 0 9
72 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 5 3 1 0 9
73 บ้านโป่ง 5 3 0 0 8
74 บ้านห้วยไร่สามัคคี 5 2 1 0 8
75 บ้านผาเดื่อ 5 2 0 0 7
76 บ้านเวียงแก้ว 5 1 1 0 7
77 บ้านปางมะหัน 5 1 0 0 6
78 ไทยรัฐวิทยา 86 4 11 2 0 17
79 บ้านขาแหย่งพัฒนา 4 10 1 1 15
80 รัฐราษฎร์วิทยา 4 7 5 1 16
81 บ้านใหม่พัฒนา 4 6 4 0 14
82 บ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล) 4 3 2 2 9
83 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔) 4 3 0 2 7
84 บ้านปางห้า 4 3 0 0 7
85 บ้านห้วยอื้น 4 2 2 0 8
86 บ้านสันนา 4 2 0 1 6
87 บ้านจ้อง 4 1 2 1 7
88 สามัคคีพัฒนา 4 1 0 0 5
89 บ้านสันโค้ง(แม่สาย) 4 1 0 0 5
90 บ้านศรีป่าแดง 4 0 0 1 4
91 บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) 3 7 2 1 12
92 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) 3 5 3 0 11
93 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์5 3 4 3 2 10
94 ตชด.บ้านนาโต่(วปรอ.๓๔๔ อุปถัมภ์) 3 4 1 1 8
95 บ้านถ้ำ 3 3 2 0 8
96 บ้านแม่หม้อ 3 3 1 1 7
97 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 3 3 1 0 7
98 บ้านกิ่วพร้าว 3 2 2 2 7
99 บ้านป่าซางงาม 3 2 1 0 6
100 อนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 3 2 0 0 5
101 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 3 1 1 1 5
102 ตชด.บำรุงที่ 87 3 1 1 1 5
103 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 3 1 0 1 4
104 โยนกวิทยา 3 1 0 0 4
105 ศุภปัญญา 3 0 2 0 5
106 ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 3 0 0 0 3
107 บ้านผาจี 3 0 0 0 3
108 บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) 2 7 4 0 13
109 บ้านทับกุมารทอง 2 4 2 0 8
110 เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 2 3 4 0 9
111 บ้านใหม่สันติ 2 3 2 1 7
112 บ้านขุนแม่บง ตชด. 2 3 2 0 7
113 บ้านแม่คี-หนองอ้อ 2 3 1 2 6
114 บ้านพนาสวรรค์ 2 3 1 0 6
115 บ้านม่วงคำ 2 2 1 0 5
116 บ้านสบคำ 2 2 0 0 4
117 บ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 2 2 0 0 4
118 บ้านจะตี 2 1 2 0 5
119 อนุบาลศรีค้ำ 2 1 0 1 3
120 ตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ 2 1 0 0 3
121 บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย 2 0 1 0 3
122 บุญพิทักษ์วิทยา 2 0 0 0 2
123 บ้านดอยสะโง๊ะ 1 6 1 0 8
124 บ้านแม่คำ 1 5 1 0 7
125 บ้านห้วยหยวกป่าโซ 1 4 0 0 5
126 อนุบาลดอยหลวง 1 3 2 0 6
127 บ้านห้วยไร่ 1 3 0 1 4
128 บ้านแหลว-นาล้อม 1 3 0 0 4
129 บ้านเหมืองแดง 1 2 3 0 6
130 อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 1 2 2 1 5
131 บ้านท่าข้าวเปลือก 1 2 1 1 4
132 บ้านทุ่งกวาง 1 2 0 0 3
133 บ้านห้วยหก 1 2 0 0 3
134 บ้านฮ่องแฮ่ 1 1 1 1 3
135 บ้านไทรทอง 1 1 1 0 3
136 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 1 1 0 1 2
137 บ้านเหมืองแดงน้อย 1 1 0 0 2
138 บ้านสันมะนะ 1 1 0 0 2
139 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1 1 0 0 2
140 เทศบาล 1 ต้นยาง 1 1 0 0 2
141 บ้านหนองป่าก่อ 1 0 0 1 1
142 บ้านแม่สลองใน 1 0 0 0 1
143 บ้านแม่เต๋อ 1 0 0 0 1
144 บ้านศรีกองงาม 0 7 1 0 8
145 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 0 2 1 1 3
146 สังวาลย์วิท 8 0 2 1 0 3
147 บ้านดอยจัน 0 2 0 0 2
148 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 0 2 0 0 2
149 บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 0 1 1 1 2
150 เทศบาลตำบลบ้านแซว 0 1 1 1 2
151 บ้านป่าลัน 0 1 1 0 2
152 บ้านถ้ำปลา 0 1 0 0 1
153 ประชารัฐพัฒนา 0 1 0 0 1
154 บ้านหนองแว่น 0 0 1 0 1
155 เฟื่องฟ้าวิทยา 0 0 1 0 1
156 กิตติคุณดอยหลวงวิทยา 0 0 0 0 0
157 อนุบาลบ้านลูกรัก 0 0 0 0 0
รวม 1,037 606 257 72 1,900