สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 18 6 4 28 30 2 0 1 32
2 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 15 12 7 34 58 8 15 2 81
3 บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 14 6 4 24 38 16 8 1 62
4 บ้านป่าแดง 11 6 4 21 34 10 9 0 53
5 บ้านป่ายาง 10 6 8 24 25 7 1 0 33
6 บ้านห้วยไคร้ 9 6 8 23 35 12 11 1 58
7 บ้านสันติสุข 9 5 0 14 22 8 4 0 34
8 บ้านสันทราย 8 6 2 16 22 5 2 0 29
9 บ้านพญาไพร 7 9 2 18 25 14 8 3 47
10 บ้านเวียงพาน 6 7 11 24 33 10 1 1 44
11 บ้านรวมใจ 5 0 1 6 7 1 1 0 9
12 บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย 4 3 2 9 15 6 2 0 23
13 สันทราย (พรหมณีวิทยา) 4 2 2 8 16 2 1 0 19
14 ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) 4 2 1 7 9 10 3 0 22
15 บ้านแม่ลากเนินทอง 4 2 0 6 12 9 2 1 23
16 บ้านป่าเหมือด 4 2 0 6 6 2 1 0 9
17 บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 3 7 2 12 21 11 3 2 35
18 บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ 3 4 1 8 14 5 3 2 22
19 ดรุณราษฎร์วิทยา 3 3 4 10 13 6 2 0 21
20 เชียงแสนอาคาเดมี 3 3 2 8 12 6 1 0 19
21 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 3 2 7 12 17 14 3 2 34
22 บ้านเทอดไทย 3 2 2 7 11 7 3 0 21
23 บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) 3 2 1 6 15 9 5 0 29
24 บ้านสันกอง 3 2 1 6 8 4 1 0 13
25 บ้านสันถนน 3 1 2 6 12 4 1 1 17
26 เอกทวีวิทย์ 3 1 1 5 7 1 0 0 8
27 ราษฎร์พัฒนา 3 1 1 5 5 4 0 1 9
28 บ้านผาเดื่อ 3 0 1 4 5 2 0 0 7
29 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 3 0 0 3 9 0 0 1 9
30 บ้านหนองแหย่ง 3 0 0 3 6 0 0 0 6
31 ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 2 3 3 8 16 15 4 0 35
32 ชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป) 2 3 1 6 9 6 3 1 18
33 เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 2 2 0 4 7 1 2 0 10
34 บ้านปางห้า 2 2 0 4 4 3 0 0 7
35 แม่แอบวิทยาคม 2 1 2 5 10 7 2 0 19
36 บ้านสันหลวง 2 1 2 5 9 1 2 1 12
37 บ้านห้วยเกี๋ยง 2 0 2 4 7 13 2 1 22
38 บ้านปางมะหัน 2 0 2 4 5 1 0 0 6
39 บ้านสันนา 2 0 2 4 4 2 0 1 6
40 บ้านศรีดอนมูล 2 0 1 3 6 2 1 0 9
41 บ้านศรีป่าแดง 2 0 0 2 4 0 0 1 4
42 บ้านสันติคีรี 1 3 2 6 13 7 2 0 22
43 บ้านมนตรีวิทยา 1 3 1 5 7 6 4 2 17
44 ผ่านศึกสงเคราะห์2 1 3 1 5 5 6 2 1 13
45 อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 1 2 2 5 9 8 0 0 17
46 บ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล) 1 2 0 3 4 3 2 2 9
47 บ้านแม่แพง 1 1 3 5 8 6 3 2 17
48 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย 1 1 2 4 10 7 5 1 22
49 บ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล 1 1 2 4 9 1 1 0 11
50 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 1 1 2 4 6 2 1 0 9
51 ไทยรัฐวิทยา 86 1 1 1 3 4 11 2 0 17
52 ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 1 1 1 3 3 0 0 0 3
53 พญาไพรไตรมิตร 1 1 0 2 5 9 0 0 14
54 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔) 1 1 0 2 4 3 0 2 7
55 บ้านจ้อง 1 1 0 2 4 1 2 1 7
56 บ้านกลาง 1 0 2 3 7 10 6 0 23
57 ป่าตึงพิทยานุกูล 1 0 1 2 11 5 3 1 19
58 บ้านสันบุญเรือง 1 0 1 2 7 3 2 0 12
59 รัฐราษฎร์วิทยา 1 0 1 2 4 7 5 1 16
60 ตชด.บ้านนาโต่(วปรอ.๓๔๔ อุปถัมภ์) 1 0 1 2 3 4 1 1 8
61 บ้านแม่คี-หนองอ้อ 1 0 1 2 2 3 1 2 6
62 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 1 0 1 2 1 1 0 1 2
63 บ้านห้วยผึ้ง 1 0 0 1 10 3 3 0 16
64 บ้านดอนงาม 1 0 0 1 6 7 2 0 15
65 บ้านน้ำจำ 1 0 0 1 6 2 2 0 10
66 บ้านโป่ง 1 0 0 1 5 3 0 0 8
67 บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) 1 0 0 1 3 7 2 1 12
68 อนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1 0 0 1 3 2 0 0 5
69 บ้านสบคำ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
70 บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย 1 0 0 1 2 0 1 0 3
71 บ้านฮ่องแฮ่ 1 0 0 1 1 1 1 1 3
72 บ้านหนองป่าก่อ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
73 บ้านสบรวก 0 3 3 6 12 5 4 2 21
74 บ้านถ้ำตชด. 0 3 2 5 7 5 1 1 13
75 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 3 1 4 11 6 2 1 19
76 บ้านปางสา 0 3 1 4 6 3 0 0 9
77 บ้านเวียงแก้ว 0 3 1 4 5 1 1 0 7
78 บ้านห้วยมะหินฝน 0 3 0 3 7 2 2 2 11
79 บ้านสันโค้ง(แม่จัน) 0 3 0 3 5 5 1 0 11
80 มานิตวิทยา 0 2 2 4 8 3 0 0 11
81 บ้านแม่หม้อ 0 2 2 4 3 3 1 1 7
82 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง 0 2 1 3 5 4 1 1 10
83 ศุภปัญญา 0 2 1 3 3 0 2 0 5
84 บ้านใหม่พัฒนา 0 2 0 2 4 6 4 0 14
85 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 0 1 2 3 8 3 0 0 11
86 บ้านใหม่สามัคคี 0 1 2 3 6 3 2 0 11
87 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 0 1 2 3 5 4 1 0 10
88 บ้านขาแหย่งพัฒนา 0 1 2 3 4 10 1 1 15
89 สามัคคีพัฒนา 0 1 2 3 4 1 0 0 5
90 บ้านดอย 0 1 1 2 5 4 0 0 9
91 บ้านห้วยไร่สามัคคี 0 1 1 2 5 2 1 0 8
92 บ้านถ้ำ 0 1 1 2 3 3 2 0 8
93 บ้านป่าซางนาเงิน 0 1 0 1 5 9 3 0 17
94 บ้านผาฮี้ 0 1 0 1 5 3 1 0 9
95 บ้านห้วยอื้น 0 1 0 1 4 2 2 0 8
96 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) 0 1 0 1 3 5 3 0 11
97 บ้านกิ่วพร้าว 0 1 0 1 3 2 2 2 7
98 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 0 1 0 1 3 1 1 1 5
99 บ้านแม่คำ 0 1 0 1 1 5 1 0 7
100 อนุบาลดอยหลวง 0 1 0 1 1 3 2 0 6
101 บ้านทุ่งกวาง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
102 บ้านเหมืองแดงน้อย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
103 บ้านสันมะนะ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
104 บ้านแม่สลองใน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
105 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 0 0 2 2 6 14 5 3 25
106 บ้านธารทอง 0 0 2 2 6 7 4 0 17
107 ตชด.บำรุงที่ 87 0 0 2 2 3 1 1 1 5
108 บ้านผาจี 0 0 2 2 3 0 0 0 3
109 บ้านจะตี 0 0 2 2 2 1 2 0 5
110 บ้านห้วยไร่ 0 0 2 2 1 3 0 1 4
111 บ้านป่าบงแม่จัน 0 0 1 1 6 4 1 0 11
112 บ้านไร่ 0 0 1 1 6 3 1 0 10
113 บ้านสันโค้ง(แม่สาย) 0 0 1 1 4 1 0 0 5
114 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์5 0 0 1 1 3 4 3 2 10
115 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 0 0 1 1 3 3 1 0 7
116 บ้านพนาสวรรค์ 0 0 1 1 2 3 1 0 6
117 อนุบาลศรีค้ำ 0 0 1 1 2 1 0 1 3
118 บ้านเหมืองแดง 0 0 1 1 1 2 3 0 6
119 บ้านดอยจัน 0 0 1 1 0 2 0 0 2
120 เทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) 0 0 0 0 8 0 1 0 9
121 สันสลีหลวง-สันนายาว 0 0 0 0 6 2 3 1 11
122 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 0 0 0 0 5 3 1 0 9
123 บ้านป่าซางงาม 0 0 0 0 3 2 1 0 6
124 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 0 0 0 0 3 1 0 1 4
125 โยนกวิทยา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
126 บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) 0 0 0 0 2 7 4 0 13
127 บ้านทับกุมารทอง 0 0 0 0 2 4 2 0 8
128 เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 0 0 0 0 2 3 4 0 9
129 บ้านใหม่สันติ 0 0 0 0 2 3 2 1 7
130 บ้านขุนแม่บง ตชด. 0 0 0 0 2 3 2 0 7
131 บ้านม่วงคำ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
132 บ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
133 ตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
134 บุญพิทักษ์วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
135 บ้านดอยสะโง๊ะ 0 0 0 0 1 6 1 0 8
136 บ้านห้วยหยวกป่าโซ 0 0 0 0 1 4 0 0 5
137 บ้านแหลว-นาล้อม 0 0 0 0 1 3 0 0 4
138 อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 0 0 0 0 1 2 2 1 5
139 บ้านท่าข้าวเปลือก 0 0 0 0 1 2 1 1 4
140 บ้านห้วยหก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
141 บ้านไทรทอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
142 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
143 เทศบาล 1 ต้นยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
144 บ้านแม่เต๋อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านศรีกองงาม 0 0 0 0 0 7 1 0 8
146 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 0 0 0 0 0 2 1 1 3
147 สังวาลย์วิท 8 0 0 0 0 0 2 1 0 3
148 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
149 บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 0 0 0 0 0 1 1 1 2
150 เทศบาลตำบลบ้านแซว 0 0 0 0 0 1 1 1 2
151 บ้านป่าลัน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
152 บ้านถ้ำปลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 ประชารัฐพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านหนองแว่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
155 เฟื่องฟ้าวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 กิตติคุณดอยหลวงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 อนุบาลบ้านลูกรัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 227 193 169 589 1,037 606 257 72 1,900