สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 18 6 4 28
2 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 15 12 7 34
3 บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 14 6 4 24
4 บ้านป่าแดง 11 6 4 21
5 บ้านป่ายาง 10 6 8 24
6 บ้านห้วยไคร้ 9 6 8 23
7 บ้านสันติสุข 9 5 0 14
8 บ้านสันทราย 8 6 2 16
9 บ้านพญาไพร 7 9 2 18
10 บ้านเวียงพาน 6 7 11 24
11 บ้านรวมใจ 5 0 1 6
12 บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย 4 3 2 9
13 สันทราย (พรหมณีวิทยา) 4 2 2 8
14 ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) 4 2 1 7
15 บ้านแม่ลากเนินทอง 4 2 0 6
16 บ้านป่าเหมือด 4 2 0 6
17 บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 3 7 2 12
18 บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ 3 4 1 8
19 ดรุณราษฎร์วิทยา 3 3 4 10
20 เชียงแสนอาคาเดมี 3 3 2 8
21 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 3 2 7 12
22 บ้านเทอดไทย 3 2 2 7
23 บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) 3 2 1 6
24 บ้านสันกอง 3 2 1 6
25 บ้านสันถนน 3 1 2 6
26 เอกทวีวิทย์ 3 1 1 5
27 ราษฎร์พัฒนา 3 1 1 5
28 บ้านผาเดื่อ 3 0 1 4
29 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 3 0 0 3
30 บ้านหนองแหย่ง 3 0 0 3
31 ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 2 3 3 8
32 ชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป) 2 3 1 6
33 เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 2 2 0 4
34 บ้านปางห้า 2 2 0 4
35 แม่แอบวิทยาคม 2 1 2 5
36 บ้านสันหลวง 2 1 2 5
37 บ้านห้วยเกี๋ยง 2 0 2 4
38 บ้านปางมะหัน 2 0 2 4
39 บ้านสันนา 2 0 2 4
40 บ้านศรีดอนมูล 2 0 1 3
41 บ้านศรีป่าแดง 2 0 0 2
42 บ้านสันติคีรี 1 3 2 6
43 บ้านมนตรีวิทยา 1 3 1 5
44 ผ่านศึกสงเคราะห์2 1 3 1 5
45 อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 1 2 2 5
46 บ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล) 1 2 0 3
47 บ้านแม่แพง 1 1 3 5
48 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย 1 1 2 4
49 บ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล 1 1 2 4
50 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 1 1 2 4
51 ไทยรัฐวิทยา 86 1 1 1 3
52 ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 1 1 1 3
53 พญาไพรไตรมิตร 1 1 0 2
54 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔) 1 1 0 2
55 บ้านจ้อง 1 1 0 2
56 บ้านกลาง 1 0 2 3
57 ป่าตึงพิทยานุกูล 1 0 1 2
58 บ้านสันบุญเรือง 1 0 1 2
59 รัฐราษฎร์วิทยา 1 0 1 2
60 ตชด.บ้านนาโต่(วปรอ.๓๔๔ อุปถัมภ์) 1 0 1 2
61 บ้านแม่คี-หนองอ้อ 1 0 1 2
62 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 1 0 1 2
63 บ้านห้วยผึ้ง 1 0 0 1
64 บ้านดอนงาม 1 0 0 1
65 บ้านน้ำจำ 1 0 0 1
66 บ้านโป่ง 1 0 0 1
67 บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) 1 0 0 1
68 อนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1 0 0 1
69 บ้านสบคำ 1 0 0 1
70 บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย 1 0 0 1
71 บ้านฮ่องแฮ่ 1 0 0 1
72 บ้านหนองป่าก่อ 1 0 0 1
73 บ้านสบรวก 0 3 3 6
74 บ้านถ้ำตชด. 0 3 2 5
75 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 3 1 4
76 บ้านปางสา 0 3 1 4
77 บ้านเวียงแก้ว 0 3 1 4
78 บ้านห้วยมะหินฝน 0 3 0 3
79 บ้านสันโค้ง(แม่จัน) 0 3 0 3
80 มานิตวิทยา 0 2 2 4
81 บ้านแม่หม้อ 0 2 2 4
82 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง 0 2 1 3
83 ศุภปัญญา 0 2 1 3
84 บ้านใหม่พัฒนา 0 2 0 2
85 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 0 1 2 3
86 บ้านใหม่สามัคคี 0 1 2 3
87 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 0 1 2 3
88 บ้านขาแหย่งพัฒนา 0 1 2 3
89 สามัคคีพัฒนา 0 1 2 3
90 บ้านดอย 0 1 1 2
91 บ้านห้วยไร่สามัคคี 0 1 1 2
92 บ้านถ้ำ 0 1 1 2
93 บ้านป่าซางนาเงิน 0 1 0 1
94 บ้านผาฮี้ 0 1 0 1
95 บ้านห้วยอื้น 0 1 0 1
96 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) 0 1 0 1
97 บ้านกิ่วพร้าว 0 1 0 1
98 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 0 1 0 1
99 บ้านแม่คำ 0 1 0 1
100 อนุบาลดอยหลวง 0 1 0 1
101 บ้านทุ่งกวาง 0 1 0 1
102 บ้านเหมืองแดงน้อย 0 1 0 1
103 บ้านสันมะนะ 0 1 0 1
104 บ้านแม่สลองใน 0 1 0 1
105 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 0 0 2 2
106 บ้านธารทอง 0 0 2 2
107 ตชด.บำรุงที่ 87 0 0 2 2
108 บ้านผาจี 0 0 2 2
109 บ้านจะตี 0 0 2 2
110 บ้านห้วยไร่ 0 0 2 2
111 บ้านป่าบงแม่จัน 0 0 1 1
112 บ้านไร่ 0 0 1 1
113 บ้านสันโค้ง(แม่สาย) 0 0 1 1
114 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์5 0 0 1 1
115 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 0 0 1 1
116 บ้านพนาสวรรค์ 0 0 1 1
117 อนุบาลศรีค้ำ 0 0 1 1
118 บ้านเหมืองแดง 0 0 1 1
119 บ้านดอยจัน 0 0 1 1
120 เทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) 0 0 0 0
121 สันสลีหลวง-สันนายาว 0 0 0 0
122 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 0 0 0 0
123 บ้านป่าซางงาม 0 0 0 0
124 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 0 0 0 0
125 โยนกวิทยา 0 0 0 0
126 บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) 0 0 0 0
127 บ้านทับกุมารทอง 0 0 0 0
128 เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 0 0 0 0
129 บ้านใหม่สันติ 0 0 0 0
130 บ้านขุนแม่บง ตชด. 0 0 0 0
131 บ้านม่วงคำ 0 0 0 0
132 บ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 0 0 0 0
133 ตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ 0 0 0 0
134 บุญพิทักษ์วิทยา 0 0 0 0
135 บ้านดอยสะโง๊ะ 0 0 0 0
136 บ้านห้วยหยวกป่าโซ 0 0 0 0
137 บ้านแหลว-นาล้อม 0 0 0 0
138 อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 0 0 0 0
139 บ้านท่าข้าวเปลือก 0 0 0 0
140 บ้านห้วยหก 0 0 0 0
141 บ้านไทรทอง 0 0 0 0
142 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 0 0 0 0
143 เทศบาล 1 ต้นยาง 0 0 0 0
144 บ้านแม่เต๋อ 0 0 0 0
145 บ้านศรีกองงาม 0 0 0 0
146 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 0 0 0 0
147 สังวาลย์วิท 8 0 0 0 0
148 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 0 0 0 0
149 บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 0 0 0 0
150 เทศบาลตำบลบ้านแซว 0 0 0 0
151 บ้านป่าลัน 0 0 0 0
152 บ้านถ้ำปลา 0 0 0 0
153 ประชารัฐพัฒนา 0 0 0 0
154 บ้านหนองแว่น 0 0 0 0
155 เฟื่องฟ้าวิทยา 0 0 0 0
156 กิตติคุณดอยหลวงวิทยา 0 0 0 0
157 อนุบาลบ้านลูกรัก 0 0 0 0
รวม 227 193 169 589

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นายกิจฤชา สุเตนันต์ 091-4699145
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]