เชิญ ADMIN ระดับกลุ่มโรงเรียน ประชุม
เรียนเชิญ ADMIN ระดับกลุ่มโรงเรียน ทั้ง 21 กลุ่มโรงเรียน กลุ่มละ 2 คน
เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานของระบบการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ในวันที่ 11 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวล่ 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม หิรัญนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 
วันศุกร์ ที่ 06 กันยายน 2562 เวลา 10:20 น.