งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ณ จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 29 -30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

[ ทั้งหมด   29 ต.ค. 2562   30 ต.ค. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 29 ต.ค. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 1วิทยาศาสตร์ ห้อง 1 29 ต.ค. 2562 9.00 - 10.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 1วิทยาศาสตร์ ห้อง 1 29 ต.ค. 2562 9.00 - 10.30
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 1วิทยาศาสตร์ ห้อง 1 29 ต.ค. 2562 13.00-14.30
4 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 1วิทยาศาสตร์ ห้อง 2 29 ต.ค. 2562 9.00 - 10.30
5 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 1วิทยาศาสตร์ ห้อง 2 29 ต.ค. 2562 9.00 - 10.30
6 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 1วิทยาศาสตร์ ห้อง 2 29 ต.ค. 2562 13.00-14.30
7 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา ห้อง AIA 29 ต.ค. 2562 9.00 - 16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 7 ห้อง1 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 7 ห้อง1 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
3 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา ใต้ถุนอาคาร 7 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
4 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา ใต้ถุนอาคาร 7 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
5 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา ใต้ถุนอาคาร 7 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
6 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา ใต้ถุนอาคาร 7 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
7 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 7 ห้อง 2 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
8 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 7 ห้อง3 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
9 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 7 ห้อง 2 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
10 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 7 ห้อง3 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
11 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 7 ห้อง4 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
12 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 7 ห้อง4 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 1 วิทยาศาสตร์ ห้อง 1 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 1 วิทยาศาสตร์ ห้อง 1 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
3 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 29 ต.ค. 2562 9.00-16.00
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 29 ต.ค. 2562 9.00-16.00
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 29 ต.ค. 2562 9.00-16.00
6 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา หอประชุมโรงเรียนชุมชนสบเปา 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
7 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา หอประชุมโรงเรียนชุมชนสบเปา 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 1 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 1 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
3 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 2 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
4 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 2 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
5 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 3 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
6 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 3 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
7 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 4 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
8 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 4 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
9 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 5 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
10 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 5 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า สนามวอลเลย์บอล 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า สนามวอลเลย์บอล 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
3 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า สนามวอลเลย์บอล 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
4 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า อาคาร 1 ห้อง ป.6 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
5 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า ห้อง ป.4 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน 3 ห้อง 4 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน 3 ห้อง 4 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน 3 ห้อง 4 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน 3 ห้อง 4 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน 3 ห้อง 5 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน 3 ห้อง 5 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน 3 ห้อง 5 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน 3 ห้อง 5 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน 3 ห้อง 6 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน 3 ห้อง 6 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน 3 ห้อง 6 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน 3 ห้อง 6 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารโรงอาหาร 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารโรงอาหาร 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารโรงอาหาร 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมเก่า 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
2 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุม 29 ต.ค. 2562 9.00-16.00
3 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุม 29 ต.ค. 2562 9.00-16.00
4 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุม 29 ต.ค. 2562 9.00-16.00
5 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุม 29 ต.ค. 2562 9.00-16.00
6 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุม 29 ต.ค. 2562 9.00-16.00
7 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุม 29 ต.ค. 2562 9.00-16.00
8 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุม 29 ต.ค. 2562 9.00-16.00
9 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุม 29 ต.ค. 2562 9.00-16.00
10 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมเก่า 29 ต.ค. 2562 9.00-16.00
11 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมเก่า 29 ต.ค. 2562 9.00-16.00
12 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมเก่า 29 ต.ค. 2562 9.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ห้องประชุมกิ่งแก้ว 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ห้องประชุมกิ่งแก้ว 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ห้องประชุมกิ่งแก้ว 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
4 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ห้องประชุมกิ่งแก้ว 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
5 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ห้องประชุมกิ่งแก้ว 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
6 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ห้องประชุมกิ่งแก้ว 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
7 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ห้องประชุมกิ่งแก้ว 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน 2 ห้อง 1 29 ต.ค. 2562 9.00-10.30
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน 2 ห้อง 1 29 ต.ค. 2562 10.30-12.00
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน 2 ห้อง 1 29 ต.ค. 2562 13.30-16.00
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน 2 ห้อง 2 29 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน 2 ห้อง 2 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า ถนนหน้าโรงอาหาร 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า 29 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า 29 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า อาคาร 2 ห้องสมาคม 29 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า อาคาร 2 ห้องสมาคม 29 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า อาคาร 2 ห้องสมาคม 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
7 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า อาคาร 1 ห้อง ป.3 29 ต.ค. 2562 09.00-16.00
8 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า อาคาร 4 ห้อง ป.2 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคาร 3 ห้อง 1 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ห้องสมุด 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
3 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคาร 3 ห้อง 1 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
4 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคาร 3 ห้อง 1 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
5 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคาร 3 ห้อง 2 29 ต.ค. 2562 9.00-16.00
6 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคาร 3 ห้อง 2 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
7 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคาร 3 ห้อง 3 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
8 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา ห้องคอมพิวเตอร์ 29 ต.ค. 2562 9.00-16.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา ห้องคอมพิวเตอร์ 29 ต.ค. 2562 9.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า อาคารหอประชุมเอนกประสงค 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า โรงรถ 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า อาคาร 4 ห้อง อ.2 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
4 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า อาคาร 4 ห้อง อ.2 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
5 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า อาคาร 4 ห้อง อ.2 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
6 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า อาคาร 4 ห้อง อ.2 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
7 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า โรงอาหาร 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
8 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า โรงอาหาร 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
9 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า โรงอาหาร 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
10 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า โรงอาหาร 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา ห้องอนุบาล 1 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา ห้องอนุบาล 2 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 2 ห้อง 1 29 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 2 ห้อง 1 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
3 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 2 ห้อง 1 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
4 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 2 ห้อง 1 29 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 2 ห้อง 1 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
6 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 2 ห้อง 2 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
7 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 2 ห้อง 2 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
8 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 2 ห้อง 2 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
9 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 2 ห้อง 2 29 ต.ค. 2562 9.00-12.00
10 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 2 ห้อง 3 29 ต.ค. 2562 9.00-16.00
11 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 2 ห้อง 4 29 ต.ค. 2562 9.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 2 ห้อง 6 29 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 2 ห้อง 6 29 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 2 ห้อง 5 29 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 2 ห้อง 5 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 2 ห้อง 5 29 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 2 ห้อง 5 29 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 2 ห้อง 5 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
6 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 2 ห้อง 5 29 ต.ค. 2562 09.00-12.00
7 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 2 ห้อง 5 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00
8 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 2 ห้อง 5 29 ต.ค. 2562 09.00-12.00
9 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 2 ห้อง 5 29 ต.ค. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา ห้องภาษาจีน 29 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา ห้องภาษาจีน 29 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา ห้องภาษาจีน 29 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคาร 1 ห้อง ห้องพละศึกษา 29 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคาร 1 ห้อง ห้องพละศึกษา 29 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา โรงอาหาร 29 ต.ค. 2562 09.00-12.00
7 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา โรงอาหาร 29 ต.ค. 2562 09.00-12.00
8 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา โรงอาหาร 29 ต.ค. 2562 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สุรพงษ์ สุวรรณ์ โทร 087-566-1480
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]