งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ณ จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 29 -30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

[ ทั้งหมด   29 ต.ค. 2562   30 ต.ค. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 30 ต.ค. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 1วิทยาศาสตร์ ห้อง 1 30 ต.ค. 2562 9.00 - 10.30
2 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 1วิทยาศาสตร์ ห้อง 1 30 ต.ค. 2562 13.00-14.30
3 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา ห้อง AIA 30 ต.ค. 2562 13.00 - 16.00
4 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 2 ห้อง 4 30 ต.ค. 2562 9.00 - 16.00
5 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 1วิทยาศาสตร์ ห้อง 2 30 ต.ค. 2562 9.00 - 10.30
6 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 1วิทยาศาสตร์ ห้อง 2 30 ต.ค. 2562 9.00 - 10.30
7 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 2 ห้อง 5 30 ต.ค. 2562 9.00 - 12.00
8 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 2 ห้อง 6 30 ต.ค. 2562 9.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 7 ห้อง1 30 ต.ค. 2562 13.00-15.00
2 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 7 ห้อง1 30 ต.ค. 2562 9.00-12.00
3 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 7 ห้อง 2 30 ต.ค. 2562 13.00-16.00
4 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 7 ห้อง 2 30 ต.ค. 2562 9.00-12.00
5 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 7 ห้อง3 30 ต.ค. 2562 13.00-16.00
6 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 7 ห้อง4 30 ต.ค. 2562 9.00-12.00
7 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 7 ห้อง3 30 ต.ค. 2562 9.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00
2 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา ใต้ถุนอาคาร 7 30 ต.ค. 2562 9.00-12.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา ใต้ถุนอาคาร 7 30 ต.ค. 2562 9.00-12.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา ใต้ถุนอาคาร 7 30 ต.ค. 2562 13.00-16.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา ใต้ถุนอาคาร 7 30 ต.ค. 2562 13.00-16.00
7 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคาร4 (อาคารไม้2ชั้น) ทางเดิน 30 ต.ค. 2562 9.00-12.00
8 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคาร4 (อาคารไม้2ชั้น) ทางเดิน 30 ต.ค. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 1 30 ต.ค. 2562 9.00-12.00
2 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 1 30 ต.ค. 2562 13.00-16.00
3 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 2 30 ต.ค. 2562 9.00-12.00
4 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 2 30 ต.ค. 2562 13.00-16.00
5 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 4 30 ต.ค. 2562 13.00-16.00
6 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน1 ห้อง 4 30 ต.ค. 2562 9.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า สนามวอลเลย์บอล 30 ต.ค. 2562 9.00-12.00
2 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า สนามวอลเลย์บอล 30 ต.ค. 2562 9.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุม 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00
2 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุม 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00
3 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุม 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00
4 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุม 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00
5 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมเก่า 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00
6 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมเก่า 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00
7 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมเก่า 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00
8 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมเก่า 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00
9 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมเก่า 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00
10 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมเก่า 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00
11 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมเก่า 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00
12 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมเก่า 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00
13 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมเก่า 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00
14 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมเก่า 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00
15 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมเก่า 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00
16 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมเก่า 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00
17 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมเก่า 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00
18 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมเก่า 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00
19 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมเก่า 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00
20 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมเก่า 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00
21 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมเก่า 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00
22 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมเก่า 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00
23 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา หอประชุมเก่า 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน 2 ห้อง 2 30 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน 2 ห้อง 1 30 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน 2 ห้อง 1 30 ต.ค. 2562 13.00-16.00
4 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน 2 ห้อง 2 30 ต.ค. 2562 13.00-16.00
5 814 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคารเรียน 2 ห้อง 2 30 ต.ค. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า อาคาร 1 ห้อง ป.3 30 ต.ค. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคาร 3 ห้อง 2 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00
2 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคาร 3 ห้อง 2 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00
3 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคาร 3 ห้อง 3 30 ต.ค. 2562 9.00-12.00
4 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อาคาร 3 ห้อง 3 30 ต.ค. 2562 9.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา ห้องคอมพิวเตอร์ 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00
2 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา ห้องคอมพิวเตอร์ 30 ต.ค. 2562 9.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ 30 ต.ค. 2562 9.00-12.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ 30 ต.ค. 2562 9.00-12.00
3 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า อาคาร 4 ห้อง ป.2 30 ต.ค. 2562 9.00-12.00
4 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า อาคาร 4 ห้อง อ.2 30 ต.ค. 2562 9.00-12.00
5 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า โรงอาหาร 30 ต.ค. 2562 13.00-16.00
6 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า โรงอาหาร 30 ต.ค. 2562 13.00-16.00
7 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า โรงอาหาร 30 ต.ค. 2562 9.00-12.00
8 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า โรงอาหาร 30 ต.ค. 2562 9.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา หอประชุมโรงเรียนชุมชนสบเปา 30 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา หอประชุมโรงเรียนชุมชนสบเปา 30 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา หอประชุมโรงเรียนชุมชนสบเปา 30 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา หอประชุมโรงเรียนชุมชนสบเปา 30 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา หอประชุมโรงเรียนชุมชนสบเปา 30 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา หอประชุมโรงเรียนชุมชนสบเปา 30 ต.ค. 2562 09.00-12.00
7 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา หอประชุมโรงเรียนชุมชนสบเปา 30 ต.ค. 2562 09.00-12.00
8 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา หอประชุมโรงเรียนชุมชนสบเปา 30 ต.ค. 2562 09.00-12.00
9 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา หอประชุมโรงเรียนชุมชนสบเปา 30 ต.ค. 2562 09.00-12.00
10 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา หอประชุมโรงเรียนชุมชนสบเปา 30 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา โรงอาหาร 30 ต.ค. 2562 13.00-16.00
2 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา โรงอาหาร 30 ต.ค. 2562 13.00-16.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สุรพงษ์ สุวรรณ์ โทร 087-566-1480
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]